english  česky 

rozšířené vyhledávání

Vzdělávání

Nové znění školského zákona

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ve věci plnění povinné školní docházky v zahraničí přináší novelizace zásadní změnu: ruší se povinnost rozdílových zkoušek. Nově je naopak stanovena možnost zkoušku na kmenové škole vykonat, pokud o to rodič/zákonný zástupce školu požádá.

Připomínáme, že Část třetí, § 36 odst 4. školského zákona stanovuje zákonnému zástupci povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce v tzv. spádové škole, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. O plnění povinné školní docházky v zahraničí je třeba informovat ředitele spádové školy. Zápis do kmenové školy v České republice rodič/zákonný zástupce učiní buď osobně, nebo zplnomocní další osobu na základě plné moci, kde si nechá ověřit podpis českým notářem (na zastupitelském úřadě). V případě nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce rodičem/zákonným zástupcem dochází k přestupku dle § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Přestupky na úseku vzdělávání se zabývá příslušný Krajský úřad.

§ 31

Přestupky na úseku školství a výchovy mládeže

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména tím, že nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 Kč.

Nové znění školského zákona naleznete na webových stránkách MŠMT.

K nostrifikaci vzdělání na zahraničních školách je nařízená nostrifikační zkouška z českého jazyka a českých reálií.

Informace k uznání vzdělání získaného na školách v USA do ČR

Časté dotazy:

1. Jsou rozdílové zkoušky opravdu nepovinné, jestliže prováděcí vyhláška ještě nebyla novelizována?

Zkoušky již povinné nejsou, protože novela školského zákona je s platností od 1.1.2012 zrušila. Nic na tom nemění skutečnost, že dosud není upravená prováděcí vyhláška. Pokud školy informovaly jinak, je to chybná informace.

2. Bude možné požádat školu např. jen o vyzkoušení z češtiny, i když v daném roce by v minulém systému byla povinná i zkouška z dějepisu nebo vlastivědy?

Ne, to nebude možné. Buď žádná zkouška, nebo čeština a dějepis a zeměpis ČR (nebo vlastivěda na 1. stupni) současně.

3. Jak to je s žákem, který dokončuje povinnou školní docházku v zahraničí (v ČR je tedy v 9. třídě)? Pokud by žák nedělal zkoušky, pak nebude mít vysvědčení, a tedy žádný doklad o ukončení povinné školní docházky.

V tomto případě žák české vysvědčení nedostane a plnění docházky prokazuje vysvědčením ze školy v zahraničí, stejně jako jím prokazuje dosažené vzdělání.“

Vše výše uvedené se týká škol základních. Na středních školách v ČR nejsou rozdílové zkoušky upraveny zákonem a jsou plně v kompetenci ředitele školy.

Studium v České republice.