english  česky 

rozšířené vyhledávání

Jak žádat o grant Ministerstva zahraničních věcí ČR

V souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. vyhlašuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) veřejné zakázky na zpracování vědeckých projektů z oblasti mezinárodních vztahů - tzv. granty. Zpravidla se jedná o potřebu vypracování odborné studie na určité téma. Granty vypisuje MZV na webo

V souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. vyhlašuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) veřejné zakázky na zpracování vědeckých projektů z oblasti mezinárodních vztahů - tzv. granty. Zpravidla se jedná o potřebu vypracování odborné studie na určité téma.

Granty vypisuje MZV na webové stránce www.mzv.cz/granty .

Pokud se domníváte, že konkrétní vědecký projekt dokážete realizovat, máte právo se přihlásit do vědecké soutěže tak, že podáte návrh projektu, ve kterém určíte předpokládanou výši finančních nákladů, které by Vám měly být uhrazeny, pokud grant získáte.


Podání návrhu projektu
Návrh na zpracování projektu lze podat jen do stanoveného termínu. Rozhodující je čas přijetí návrhu a ne datum jeho odeslání poštou. Návrh se zasílá v zalepené obálce označené nápisem "Vědecká soutěž" na adresu:

MZV - Vědecká rada MZV (AP)
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
Czech Republic


Formální náležitosti návrhu projektu
Návrh projektu musí obsahovat:

1) Název projektu česky a anglicky

2) Rozbor zadaného tématu: rozpracování předmětu řešení projektu, jeho cíle, návrh způsobu zpracování dané látky (popis zvolené koncepce a metodologie). Uvítáme, budou-li návrhy podány vedle písemné i v elektronické podobě.

3) Předpokládané celkové náklady projektu

4) Základní údaje o nositeli a řešiteli projektu
U právnických osob (včetně rozpočtových a příspěvkových organizací):
- název, druh organizace a IČO nositele projektu
- jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresu, telefon, fax a e-mail řešitele odpovědného nositeli za odbornou úroveň projektu
- jména, příjmení, tituly , adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů
- výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (zřizovací listina, statut)

U fyzických osob:
- jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresu, telefon, fax a e-mail řešitele projektu
- název firmy a IČO v případě, že nositelem je fyzická osoba s živnostenským oprávněním
- jména, příjmení, tituly, adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů
- prohlášení o bezúhonnosti a zaplacení příslušných daní a pojistného

5) Kvalifikační předpoklady: stručný životopis řešitele, případně spoluřešitelů (především vzdělání, dosavadní odborné působení a zkušenosti, publikované odborné práce, rozsah publikační činnosti)


Kritéria hodnocení návrhu projektu
a) soulad se zadáním, formální náležitosti (v případě, že návrh nebude kompletní a nebude splňovat všechny formální náležitosti, bude automaticky vyloučen z dalšího hodnocení)
b) odborná úroveň návrhu projektu
c) přínos pro českou zahraniční politiku
d) finanční náklady projektu

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených projektů a soutěž zrušit. Rovněž si vyhrazuje právo snížit hodnotu celkových nákladů projektu navrhovaných účastníkem soutěže. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok.

Výsledek hodnocení návrhu projektu
Neúplné návrhy budou ze soutěže vyloučeny. O výsledcích hodnocení podaných návrhů budou všichni uchazeči vyrozuměni písemně.

Podaný návrh bude buď
a) přijat,
b) zamítnut,
c) přijat s výhradami (v tom případě dotyčný účastník soutěže, bude-li se chtít ucházet o finanční příspěvek, musí akceptovat připomínky ze strany MZV).

S vybranými účastníky soutěže uzavře MZV smlouvu o řešení projektu, která stanoví podrobné podmínky práce na projektu a nakládání s přidělenými finančními prostředky.