česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Střední vzdělávání

Informace týkající se středního vzdělávání.

Středním vzděláním se zabývá čtvrtá část školského zákona (§ 57-85).

Přijímání na střední školy a konzervatoře

Informace, přihlášky, sdělení MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání

Podle § 20 odst. 4 školského zákona se osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních (a vyšších odborných školách) promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Možnost prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka se týká jak občanů České republiky, tak osob s cizím státním občanstvím, a to za předpokladu, že vzdělání bezprostředně předcházející konání přijímacího řízení získali ve škole mimo území České republiky, tj. k přihlášce ke vzdělávání dokládají vysvědčení pouze ze školy v zahraničí.

Podle § 59 odst. 1 školského zákona lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud uchazeč splnil povinnou školní docházku v zahraničí v délce 9 let, není nutné aby k přihlášce dokládal rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR („nostrifikace“), které vydávají krajské úřady, popř. MŠMT. Pokud však uchazeč absolvoval v zahraničí školní docházku např. pouze v délce 8 let, je pak nutné doklad o získání stupně základního vzdělání nostrifikovat.

Ukončování středního vzdělání maturitní zkouškou

Podle § 20 odst. 4 školského zákona mají osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (dále jen vyhláška č 177/2009 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, pak konkrétně stanoví v § 5 odst. 4, že takovému žákovi se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

Pro osobu, která nekoná maturitní zkoušku podle českých právních předpisů a žádá krajský úřad o nostrifikaci svého dokladu o získání stupně středního vzdělání, platí, že pokud tato osoba není státním občanem ČR, nebo získala vzdělání ve škole mimo území ČR, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura (§ 18 odst. 5 školského zákona).