česky 

rozšířené vyhledávání

Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Informace o postupu při uznání zahraničního základního, středního nebo vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR.

Příručka: Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v ČR

Brožura „Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České republice“ je souhrnná a přehledná příručka, i v anglickém jazyce, k problematice uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace. Ke stažení zde.

Uznání zahraničního základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání

 • Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad (odbor školství) příslušný podle místa pobytu v České republice o uznání zahraničního vzdělání.

Krajské úřady příslušné podle místa pobytu žadatele v České republice na základě podané žádosti:

 • vydávají osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, pokud je Česká republika na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice,

 • rozhodují o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace), pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice.

Bližší informace, seznam krajských úřadů a formulář žádosti: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/nostrifikace-uznani-zahranicniho-zakladniho-stredniho-a

 • Žadatel, který není státním občanem České republiky, nebo získal vzdělání ve škole mimo území České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura.

 • O uznání vzdělání z  Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně a lyceí v Dijonu a Nîmes rozhoduje ministerstvo. Absolvent evropské školy může požádat ministerstvo o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice.

Kontakt na MŠMT:

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy - 22,

tel. +420 234 811 703, e-mail: nostrifikace20@msmt.cz

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

 • Proces uznávání všech stupňů zahraničního vysokoškolského vzdělání (nebo jeho části) a kvalifikace jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice.  Řídí se ustanoveními § 89, § 90 a § 106 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují:

 1. Veřejné vysoké školy (soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají); v konkrétním případě pak ta veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program.

 2. Ministerstvo obrany (odbor vzdělávací politiky) rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti vojenství.

 3. Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání) rozhoduje v oblasti bezpečnostních služeb.

 4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor vysokých škol) je odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti. V případě pochybností určí příslušnost vysoké školy k uznání, pokud taková vysoká škola v ČR není, rozhodne o uznání samo. Pozn.: MŠMT dále rozhoduje, je-li k tomu zmocněno mezinárodní smlouvou vážící ČR se zemí, kde je zahraniční vysoká škola zřízena a uznána (aktuálně takové zmocnění žádnou smlouvou MŠMT není přímo dáno).

Jedná se o správní řízení na žádost dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Řízení se zahajuje na základě žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (bez ohledu na jeho státní příslušnost) podané veřejné vysoké škole (rektorátu - studijnímu oddělení).

K žádosti se přikládá:

 • vysokoškolská kvalifikace – tj. úředně ověřená kopie diplomu nebo obdobného dokladu o ukončení studia, dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“, „Příloha k diplomu“, „Transcript of Academic records“ apod.),

 • na vyžádání doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělávání, nebo informace o konkrétní náplni vysokoškolského studia,

 • na vyžádání úřední překlad dokumentů do českého jazyka,

 • písemná plná moc v případě zastoupení žadatele zmocněncem.

Řízení je zpoplatněno částkou 3.000,- Kč.

a) Rozhoduje-li o žádosti veřejná vysoká škola, je poplatek vybírán veřejnou vysokou školou.

b) Rozhoduje-li o žádosti ministerstvo – MŠMT, ministerstvo obrany či ministerstvo vnitra, je poplatek vybírán podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Podrobně k typům řízení na webu MŠMT zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace.

Seznam vysokých škol a akreditované studijní programy vysokých škol: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi

Vysoká škola může vyžadovat vyšší ověření vysokoškolských diplomů (tj. ověření pravosti podpisů a otisků razítek otištěných na diplomu prováděné zpravidla ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala), a následnou superlegalizaci příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak (výjimky z povinnosti superlegalizace stanoví smlouvy o právní pomoci a Haagská úmluva – viz níže).  Ověření se nevyžaduje u vysokoškolských diplomů vystavených v zemích, které uzavřely s Českou republikou smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

Dle tzv. Haagské úmluvy se mezi signatáři nevyžaduje superlegalizace listin zastupitelským úřadem, ale postačuje vyšší ověření tzv. Apostilou, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad).

Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference na: http://hcch.e-vision.nl/ (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41).

Kontakty na MŠMT:

Odbor vysokých škol (odbor 30, oddělení správní 301): 

JUDr. Kamila Čížová, kamila.cizova@msmt.cz, tel.: +420 234 811 245

Mgr. David Pavlorek, david.pavlorek@msmt.cz, tel.: +420 234 811 480

Markéta Hanáková, marketa.hanakova@msmt.cz, tel.: +420 234 811 324

Mgr. Markéta Vlčková, marketa.vlckova@msmt.cz, tel.: +420 234 812 370

Uznávání kvalifikací a vzdělání v EU pro tzv. regulovaná povolání

V zásadě je nezbytné rozlišovat mezi dvěma základními pojmy - uznáváním odborné kvalifikace (tedy způsobilosti k výkonu profese) a uznáváním odborného vzdělání (jinými slovy doložitelně ukončeným vzděláním).

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-kvalifikaci

Uznávání kvalifikace a stupně vzdělání získané ve školách v jiných zemích (v nečlenských státech EU)