srpski  česky 

Napredna pretraga

Šengenske vize

Opšte informacije o podnošenju zahteva za šengensku (kratkoročnu) vizu

Šengenska (kratkoročna) viza ovlašćuje za boravak na teritoriji država šengenskog prostora na period koji je u njoj naveden, a najviše do 90 dana. Izdaje se za jedan ulazak (jednokratna), za dva ulaska ili više ulazaka (multiple) i kao aerodromska tranzitna viza. U pojedinim slučajevima, šengenska (kratkoročna) viza se izdaje sa ograničenom teritorijalnom važnošću samo za države u njoj navedene, eventualno samo za Republiku Češku. Zahtev se predaje u državi čiji je podnosilac zahteva državljanin ili u kojoj ima dozvoljen boravak. Diplomatsko predstavništvo u Beogradu nadležno je za primanje zahteva za šengenske vize građana Republike Srbije i Republike Crne Gore. Termin je potrebno zakazati putem imejla: consulate_belgrade@mzv.cz. Konzularna taksa se plaća u evrima, u gotovini, prilikom predaje zahteva. Detaljnije informacije o taksama možete naći u članku sa pregledom viznih tarifa

Podnosi se:

·         formular

·         pasoš

·         1 fotografija 35 x 45 mm

·         biometrijski podaci – otisci prstiju

·         taksa (za državljane Republike Srbije 35 evra)

·         dodatna dokumenta koja dokazuju

o    svrhu putovanja

o    obezbeđen smeštaj

o    posedovanje finansijskih sredstava (izvod sa računa za poslednja tri meseca)

o    nameru napuštanja teritorije Republike Češke/šengenskog prostora

·         putno zdravstveno osiguranje

Ko podnosi zahtev?​ Zahtev se podnosi lično. Za decu mlađu od 15 godina zahtev podnosi roditelj ili drugi zakonski zastupnik.

Kada se može podneti zahtev?​ Zahtev se može podneti najranije 6 meseci pre planiranog puta. Krajnji rok za obradu zahteva je 15 dana (u izuzetnim slučajevima mogući su duži rokovi), zbog čega bi zahtev trebalo podneti najkasnije 15 dana pre puta. Ambasada ima pravo da odbije da primi zahtev podnet u kraćem roku od navedenog.

Predaja zahteva u slučaju stranca koji živi u Srbiji: Stranac predaje i boravišnu dozvolu u Srbiji, koja treba da odgovara boravku u smislu zakona 326/1999 Zb. Viza će se izdati u skladu sa predatom dokumentacijom, s maksimalnim važenjem 3 meseca kraćim od boravišne dozvole koju je izdao srpski organ.

Putna isprava: Za putovanje u Republiku Češku / šengenski prostor, pasoš mora da važi još najmanje 3 meseca od datuma odlaska iz Republike Češke / šengenskog prostora i mora da sadrži najmanje 2 prazne stranice.

Koliko je dozvoljeno boraviti?​ Važenje šengenske (kratkoročne) vize određuje se prema traženoj dužini boravka iz predate dokumentacije.

Pravilo 90/180: U šengenskom prostoru dozvoljeno je boraviti maksimalno 90 dana u okviru bilo kog perioda od 180 dana. Pošto se iskoristi 90 dana, neophodno je napustiti šengenski prostor. Stranac je u obavezi da prati i ne prekorači broj dana dozvoljenog boravka. Broj iskorišćenih dana u šengenskom prostoru može se utvrditi na osnovu ulaznih i izlaznih pečata u pasošu. Kao pomoćni instrument u računanju dozvoljenih dana boravka služi tzv. norveški kalkulator.

Odluka o vizi​: Zahtev za šengensku (kratkoročnu) vizu, u većini slučajeva, rešava se u toku 7-15 dana. U izuzetnim slučajevima mogući su duži rokovi.

Ulazak na teritoriju: Policija Republike Češke može prilikom pasoške kontrole zatražiti dokumenta koja su predata uz zahtev za vizu. Dobijena viza ne garantuje automatski ulazak u zemlju.

Obaveza prijavljivanja:​ Svaki stranac stariji od 15 godina u obavezi je da prijavi mesto boravka u roku od 3 radna dana od ulaska na teritoriju u nadležnom odeljenju policije za strance. Ukoliko je osoba smeštena u hotelu, obavezu prijavljivanja ima hotel. Detaljnije informacije dostupne su u člancima prema svrsi putovanja.

Ambasada Republike Češke u Beogradu upozorava na mogućnost poništavanja vize ili oglašavanja vize za nevažeću ukoliko dođe do saznanja da je nakon izdavanja vize došlo do promene uslova i svrhe putovanja. Podnosilac zahteva je u obavezi da o svim promenama obavesti Ambasadu.

Na veb stranici Evropske komisije možete naći spisak trećih zemalja čiji građani podležu prethodnim konsultacijama u skladu sa čl. 22 Viznog kodeksa, ili informacijama o izdatim vizama u skladu sa čl. 31 Viznog kodeksa.

Važno obaveštenje  o putnim ograničenjima u vezi sa COVID-19: U okviru mera u cilju sprečavanja širenja COVID-19, pojedine države šengenskog prostora uvele su putna ograničenja, u nekim slučajevima i na međusobnim granicama. U zavisnosti od razvoja epidemiološke situacije u Evropskoj uniji i van nje, ova ograničenja mogu biti ublažena ili ponovo uvedena. Pre polaska na put, svi putnici su u obavezi da provere aktuelne uslove. Nosioci šengenskih viza moraju se pridržavati važećih putnih ograničenja, viza im ne daje automatski pravo na ulazak u šengenski prostor.

Povećanje vizne takse za državljane Gambije

Dana 8.12.2022. sprovedena je odluka Saveta EU 2022/2459 o povećanju vizne takse za državljane Gambije. more ►

Informacije o zaštiti ličnih podataka za podnosioce zahteva za kratkoročne (šengenske) vize

U postupku razmatranja zahteva za vizu obavezno je prikupljanje podataka o ličnosti za potrebe obrasca za vizu, uzimanje fotografije i otisaka prstiju. more ►

Postupak u slučaju odbijanja vize

Konkretni koraci koje građanin čiji je zahtev za šengensku vizu odbijen ima pravo da preduzme. more ►

Šengenska viza u svrhu zaposlenja

Obrada zahteva za izdavanje šengenske vize u svrhu zaposlenja obično traje od 4 do 10 radnih dana a kod posebno složenih slučajeva i do 30 dana od dana predaje zahteva. more ►

Šengenski informacioni sistem II

Informacije o drugoj generaciji šengenskog informacionog sistema - SIS II more ►