česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů

Zvláštní seznam voličů je seznam voličů s českým státním občanstvím, kteří mají trvalé bydliště či dlouhodobě pobývají mimo území České republiky, vedený velvyslanectvím ČR v zahraničí.

Zvláštní seznam je stálé povahy, tzn. nevytváří se pro další volby znovu, pouze se aktualizuje. Aktualizaci provádí velvyslanectví průběžně, vždy na žádost voliče o zápis či vyškrtnutí ze seznamu.

Podle platné právní úpravy je možné v zahraničí hlasovat pouze v případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a při volbě hlavy státu. Hlasování při volbách do jiných zastupitelských orgánů se lze zúčastnit pouze na území ČR. Voliči, kteří jsou zapsáni do zvláštního seznamu ZÚ, se mohou voleb konaných na území České republiky zúčastnit pouze na základě voličského průkazu vydaného tímto úřadem, případně požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu.

 

ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Zápis oprávněného občana do zvláštního seznamu voličů provede ZÚ na základě písemné žádosti o zápis. Forma žádosti není přesně stanovena (příklad zde). Z obsahu podání musí být zřejmé, že žadatel projevuje vůli být zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím ČR v Abú Dhabí.

Možnosti podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů:

1. osobní podání žádosti na velvyslanectví - písemná žádost doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících (níže uvedených bodů a), b), c)). Velvyslanectví nevyžaduje ověření podpisu občana na žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů.

2. písemné podání žádosti zaslané v poštovním styku, které volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících (níže uvedených bodů a), b), c))

3. podání žádosti prostřednictvím datové schránky žadatele. Ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 300/2008 Sb.“), stanoví, že úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný (za předpokladu, že tak žadatel učiní ze své datové schránky). Pokud chce žadatel společně se žádostí o zápis do ZSV doložit příslušnými doklady i svou totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu ZÚ, pak je třeba, aby přílohou datové zprávy byly úředně ověřené kopie příslušných dokladů ve formě platného výstupu autorizované konverze z listinné podoby do podoby elektronické podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb. Takto podanou žádost, která doputuje do datové schránky MZV, předá MZV na příslušný ZÚ. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy byla žádost doručena do datové schránky MZV.

 

Žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících:

a) totožnost žadatele - platný občanský průkaz, platný cestovní doklad, popř. jiný platný úřední doklad, a to i cizozemský, opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození);

b) státní občanství žadatele – platný občanský průkaz, platný cestovní doklad, platný cestovní průkaz, aktuální osvědčení, popř. potvrzení o státním občanství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, a to i starší 6 měsíců, je-li v něm uveden údaj o státním občanství ČR, Listina o udělení občanství ČR vydaná podle zák. č. 88/1990 Sb., je-li v ní uvedeno, že občan nabyl státní občanství ČR;

c) bydliště žadatele v územním obvodu Velvyslanectví ČR ve Spojených arabských emirátech (SAE) – bydliště prokazuje žadatel úředním dokladem vydaným státním orgánem SAE příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana (potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz). Pobyt lze doložit také jinými doklady, pokud je v nich uveden údaj o bydlišti (např. řidičský průkaz, karta sociální pojišťovny, průkazka zdravotní pojišťovny, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, ve kterém žadatel o zápis do zvláštního volebního seznamu voličů bydlí, korespondence s bankovním úřadem, účet za plyn, elektřinu, telefon). Potvrzení o bydlišti nelze nahradit čestným prohlášením žadatele.

 

Důležitá upozornění:

  • Volič, který bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem dle místa jeho trvalého pobytu. Na území ČR se může volič účastnit voleb do Parlamentu ČR anebo volby  prezidenta republiky ČR až po vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného konzulátem nebo na základě voličského průkazu vydaného Velvyslanectví ČR v SAE, v jehož zvláštním seznamu je zapsán. Ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí nebude volič moci hlasovat vůbec.

  • Žádost musí být Velvyslanectví ČR v SAE doručena nejpozději 40 dnů před konáním voleb.

  • V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na Velvyslanectví ČR v SAE na základě voličského průkazu vydaného voliči příslušným obecním úřadem.

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

V případě, že jste již zapsáni ve zvláštním seznamu voličů a v době voleb se budede zdržovat mimo své trvalé bydliště (např. v ČR) můžete volit s pomocí voličského průkazu. Průkaz vám bude vydán na základě písemné žádosti.

Zastupitelský úřad vydává voličské průkazy voličům, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů, podle ustanovení § 6a zákona o volbách. Volič může požádat o vydání voličského průkazu již ode dne vyhlášení volby, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče.

O voličský průkaz mohou voliči nově požádat také prostřednictví Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

 

ŽÁDOST O VYŠKRTNUTÍ ZE ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů provede velvyslanectví na písemnou žádost (příklad zde) voliče doručenou osobně, poštou či faxem. Běžná žádost prostřednictvím e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymitě odesíletele. Přijmout lze ale žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, zaslanou emailem, jehož přílohou je scan žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.

Velvyslanectví vydá/zašle vyškrtnutému voliči potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, aby se volič mohl nechat zapsat do stálého seznamu voličů v místě svého bydliště v ČR, příp. aby se mohl nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů, vedeného jiným velvyslanectvím v zahraničí.

V žádosti žadatel uvede údaje ke své identifikaci a adresu, na kterou mu má být zasláno  potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, pokud nepodává žádost osobně.

Oprávněná osoba, která je zapsaná ve zvláštním seznamu voličů velvyslanectví, se může zúčastnit hlasování na území ČR pouze na základě voličského průkazu nebo musí ve stanovené lhůtě požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

 

přílohy

Formular_zapis_do_zvlastniho_seznamu_volicu 22 KB DOC (Word dokument) 10.10.2012

Formular_vyskrtnuti_ze_zvlastniho_seznamu_volicu 21 KB DOC (Word dokument) 10.10.2012