česky  english 

rozšířené vyhledávání

Stručný průvodce podnikáním v USA

Autoři:
AARON N. WISE (advokát zapsaný u Advokátní komory v New Yorku )
Gallet Dreyer & Berkey, LLP
Attorneys at Law
845 Third Avenue, 8th Floor
New York, New York 10022-6601
Telefon: (212) 935-3131
Fax: (212) 935-4514
E-mail: anw@gdblaw.com

TOMÁŠ RYCHLÝ (advokát zapsaný u České advokátní komory)
Vyskočil, Krošlák & Spol.
Advokátní a patentová kancelář
Petrská 12
110 00 Praha 1, Česká republika
Telefon: +420 224 819 141
Fax: +420 224 816 366
E-mail: rychly@akvk.cz

Aaron N. Wise and Tomas Rychly © 2005
Všechna práva vyhrazena

O americkém autorovi

Aaron N. Wise je partnerem advokátní kanceláře Gallet Dreyer & Berkey, LLP v New Yorku. Zaměřuje se zejména na právo obchodních společností, obchodní a občanské právo, daňové právo, právo duševního vlastnictví a další právní odvětví uvedená v této brožuře. Aaron N. Wise absolvoval právnické studium na Boston College Law School, New York University Law School a na University of Paris (Francie). Je častým lektorem v USA i v zahraničí a je zařazen do přehledu Who's Who in America (Kdo je kdo v Americe), Who's Who in American Law (Kdo je kdo v americkém právu), a Who's Who in the World (Kdo je kdo ve světě). Aaron N. Wise hovoří německy, francouzsky, italsky, španělsky, portugalsky, rusky a japonsky a současně ovládá základní znalosti několika dalších jazyků, včetně polštiny. Poskytuje poradenství i v oblasti práva sportovního, a to jak na domácí tak mezinárodní úrovni. Je autorem nedávno publikované několikadílné publikace International Sports Law and Business (Kluwer Law International, The Hague and Cambridge, Mass., 1997). Jako přednášející se pravidelně účastní seminářů v mnoha zemích západní a východní Evropy, kde přednáší na téma podnikání v USA, sportovní právo a sportovně obchodní aspekty. Má bohatou zkušenost se zastupováním svých klientů z České republiky, Slovenské republiky a jiných států Evropy v souvislosti s jejich obchodními aktivitami v USA i jinde ve světě.

Služby Gallet Dreyer & Berkey, LLP
New York City, USA

Gallet Dreyer & Berkey, LLP ("GDB") je zavedenou advokátní kanceláří umístněnou v srdci New York City, která nabízí svým klientů komplexní řadu právních a daňových služeb. GDB je schopna služby svým klientům zajistit právní na celém území USA, stejně tak jako jim poskytnout v právní a daňové poradenství na mezinárodní úrovni. GDB poskytuje zejména následující služby:

¨ přímé investice v USA, včetně fúzí a akvizic, joint ventures, zakládání společností a výrobních podniků;
¨ závazkové a smluvní právo;
¨ obchodní právo;
¨ závazkové a smluvní právo v oblasti výstavby a strojírenských projektů;
¨ právo nemovitostí;
¨ právo výrobních technologií a licencí;
¨ průmyslové právo a právo duševního vlastnictví;
¨ informační technologie;
¨ celní právo;
¨ pojišťovací právo a spory z pojištění;
¨ pobytová víza a pracovní povolení;
¨ daňové právo a daňové plánování;
¨ soudní spory, mediace a rozhodčí řízení;
¨ otázky trustu a správy majetku včetně mezinárodních aspektů;
¨ sportovní právo a právo zábavního průmyslu.


O českém autorovi

Tomáš Rychlý je partnerem české advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák & spol. Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze v roce 1993 a v advokacii působí od roku 1997. V letech 1997 a 1998 vyučoval teorii práva na Právnické fakultě Západočeské university v Plzni a od roku 2003 vyučuje teorii práva na Karlově univerzitě v Praze. Více než čtyři roky (1998-2002) pracoval pro mezinárodní advokátní kancelář, kde se mimo jiné účastnil právního poradenství v souvislosti s privatizací českých bank. Pracoval také pro české a zahraniční banky při sjednávání syndikovaných úvěrů a zajišťovacích úvěrů (včetně strukturovaného financování a akvizičních úvěrů). Tomáš Rychlý má zkušenosti zejména v těchto odvětvích: mezinárodní a domácí arbitrážní spory, insolvenční právo, právní úprava pojištění a nemovitosti. Od počátku svého působení v kanceláři Vyskočil, Krošlák & spol. (od roku 2003) poskytuje svým klientů právní poradenství i ve věcech finančních, akvizic a získal i rozsáhlou zkušenost v oblasti právní úpravy týkající se projektů pro infrastrukturu financovaných Fondem soudružnosti EU.

Tomáš Rychlý hovoří plynně anglicky a má základní znalosti francouzského jazyka. Publikoval několik článků v českém odborném časopise "Právní rozhledy" na téma české právní úpravy finanční asistence (zákaz finanční asistence a poskytování zajištění za závazky související s nabytím akcií) a obchodněprávní omezení nakládání s majetkem společnosti (§ 196a obchodního zákoníku).

Služby Vyskočil, Krošlák & spol
Praha, Česká republika

Vyskočil, Krošlák & spol. je zavedenou advokátní a patentovou kanceláří nacházející se v centru Prahy. Kancelář zaměstnává více než 20 právníků (6 z nich jsou partneři) a poskytuje právní služby svým českým i zahraničním klientům ve všech podstatných oblastech práva. Kancelář poskytuje své služby v českém, slovenském, anglickém a francouzském jazyce v následujících oblastech českého a evropského práva:
¨ bankovnictví (včetně syndikovaných úvěrů, strukturovaného financování, akvizičních úvěrů a zajišťovacích instrumentů);
¨ právo obchodních společností (včetně fúzí a akvizic, prodeje majetku, joint-ventures, restrukturalizace podnikatelských seskupení a privatizace);
¨ nemovitosti a development;
¨ obchodní právo a právo hospodářské soutěže;
¨ konkursní právo;
¨ reklamní právo;
¨ práva duševního vlastnictví, autorské právo a práva příbuzná, včetně práva filmového, audiovizuálního a mediálního;
¨ právo ochrany osobnosti (včetně ochrany osobních údajů);
¨ pracovní právo;
¨ soudní spory a rozhodčí řízení.

OBSAH:

Část I: Účel brožury

Část II: Smlouvy s americkými distributory a zástupci; vývoz a marketing v USA

Část III. Financování a pojištění českého vývozu, pomoc CzechTrade při obchodování v USA

Část IV: Odpovědnost za vady v USA

Část V: Založení dceřinné společnosti pro prodej a výrobu v USA

Část VI: Joint Ventures v USA

Část VII: Licence, transfer technologií a duševní vlastnictví v USA

Část VIII: Koupě americké společnosti nebo majetkového podílu

Část IX: Daňové aspekty vývozu a investování do USA: krátký přehled některých klíčových otázek

Část X: Americká obchodní víza pro české občany

Část XI: Soudní a arbitrážní spory z obchodních transakcí mezi českou a americkou stranou

Část XII: Časté chyby, jichž se dopouštějí neamerické společnosti


Přílohy:

Příloha A: Pomoc agentury CzechTrade při podnikání českých společností na americkém trhu

Příloha B: Obsah brožury "A Czech Business Person's Guide to American Law-Business Practices-Taxation" Aarona N. Wise (spoluautora této brožury)

ČÁST I

ÚČEL BROŽURY

Hlavním účelem této brožury je upozornit české podnikatele, kteří mají zájem podnikat v USA, na některé klíčové otázky, se nimiž se mohou při této příležitosti setkat. Tato brožura poskytuje pouze přehled těchto otázek a neobsahuje detailní rozbor dané problematiky. Na základě informací získaných z této brožury, pak mohou její adresáti při svých podnikatelských aktivitách důkladněji prozkoumat příslušná rizika v jednotlivých oblastech.

Aaron Wise je také autorem obsáhlejší a detailnější brožury určené českým podnikatelským subjektům s názvem "A Czech Business Person's Guide to American Law-Business Practices-Taxation". Kopii této brožury můžete získat bezplatně od jejího autora; detailněji pojednává o otázkách obsažených v této brožuře, a také pojednává o některých dalších oblastech. K usnadnění orientace čtenáře je obsah tohoto průvodce připojen jako příloha B této brožury v jejím závěru.

Celou publikaci naleznete zde: http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=13104

přílohy

Podnikání v USA - stručný průvodce pro české společnosti 376 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008