česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého rodného listu

Jak získat první český rodný list dítěte narozeného v zahraničí.

Doporučujeme po přečtení níže uvedených informací ještě před podáním žádosti kontaktovat konzulární úsek příslušného zastupitelského úřadu, abyste se vyhnuli zaslání neúplné dokumentace z Vaší strany, a tím i zbytečnému prodlužování vyřízení Vaší žádosti z důvodu nutnosti dodatečného doplňování podkladů k žádosti.

Na který úřad v USA se obrátit, podání a vyřízení žádosti

Požadované dokumenty k žádosti

Správní poplatky související se zápisem narození

Podrobnější informace k otázce uznání otcovství

 


Na který úřad v USA se obrátit, podání a vyřízení žádosti

Žádost o zápis narození je možné podat u příslušného zastupitelského úřadu ČR (velvyslanectví a generální konzuláty) podle místa Vašeho trvalého pobytu v USA.

Budete-li žádost zasílat na naše konzulární oddělení poštou je nutné, aby Vaše podpisy na všech shora uvedených formulářích byly ověřeny místním notářem.

Podanou žádost zasíláme Úřadu městské části Praha 1, který vydá osvědčení o státním občanství ČR. Rodný list následně vystavuje Zvláštní matrika v Brně, která oba doklady zašle prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí našemu velvyslanectví. Je proto třeba počítat s tím, že od podání kompletní žádosti do doručení obou dokladů na Vaši adresu může uplynout několik měsíců.

Žádost o vystavení českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR pro Vaše dítě je rovněž možné podat přímo u matričního úřadu v místě Vašeho posledního bydliště v ČR. Zápis narození a vystavení rodného listu pro občany narozené v zahraničí vyřizuje Úřad městské části Brno-střed, odbor zvláštní matrika. Provedením zápisu o narození získáte pro své dítě i rodné číslo.

Vystavené osvědčení a český rodný list Vám ihned po jejich obdržení z ČR zašleme na Vaši poštovní adresu v USA. Pokud si budete přát je možné požádat, aby tyto doklady byly z matriky v Brně zaslány na adresu Vámi uvedené osoby v ČR (např. na adresu Vašich rodičů).
 


Požadované dokumenty k žádosti

K podání žádosti o vystavení českého rodného listu pro Vaše dítě narozené na území USA je nutné předložit následující:

Pozn.: Vámi zaslané veškeré originální dokumenty  Vám budou navráceny doporučeně do vlastních rukou na Vámi uvedenou adresu společně s vydanými doklady. V případě, že budete požadovat vrácení všech originálů ihned po zpracování žádosti, prosíme, abyste si zaslali předplacenou obálku.

 1. Checklist - dokumenty k zápisu narození a souhlas s vedením osobních údajů
   
 2. Originál amerického rodného listu dítěte, který musí být opatřen
  - apostilní ověřovací doložkou (tj. apostilou, v angličtině Apostille). K vydání této doložky je příslušný Secretary of State (někde Secretary of Commonwealth) v hlavním městě státu, kde byl rodný list vystaven (adresy jednotlivých úřadů, kde musíte o vydání apostilní doložky požádat)
  - překladem rodného listu včetně apostily do českého jazyka (překlad rodného listu a apostily můžete vyhotovit sám/sama, nevyžadujeme překlad vyhotovený oficiálním překladatelem- ověření správnosti překladu provedeme na našem konzulárním oddělení). Překlad prosím vyhotovte buď na počítači nebo na psacím stroji. Rukou psané překlady nelze přijmout.
  - v případě, že se dítě narodilo mimo manželství a je v cizozemském rodném listu otec dítěte uveden, je nezbytně nutné doložit " dobrovolné uznání otcovství" ( „Voluntary Acknowledgment of Paternity“), které oba rodiče podepsali před místními (americkými) úřady. Tento doklad také musí být opatřen apostilní ověřovací doložkou (Apostille) a překladem do českého jazyka včetně překladu apostilní doložky. „Voluntary Acknowledgement of Paternity“ je zpravidla vyplňován v nemocnici po narození Vašeho dítěte. Je také možné jej vyžádat u Vital Record, který je vedený pod Department of Health).
  Podrobnější informaci k otázce uznání otcovství naleznete v dodatku níže.
   
 3. Kopie platných dokladů totožnosti a státního občanství obou rodičů (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR nebo USA, řidičský průkaz USA). Státní občanství ČR lze prokázat pouze zákonem stanovenými doklady. Je-li jeden z rodičů cizinec je též nutné předložit kopii dokladu prokazujícího jeho/její státní občanství (cestovní pas, naturalizační listina pod.).
  Pokud je Váš doklad o státním občanství České republiky neplatný, je potřeba nejprve podat žádost o osvědčení o státním občanství ČR.
   
 4. Originál českého rodného listu jednoho z rodičů dítěte (můžete též zaslat jeho kopii, kterou jste si nechali ověřit od notáře v ČR). Nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je zapotřebí doložit rodný list obou rodičů, a to i v případě, že je jeden z rodičů cizinec (od cizích státních příslušníků je postačující předložit pouze neověřenou fotokopii rodného listu);
   
 5. Originál českého oddacího listu rodičů (můžete též zaslat jeho kopii, kterou jste si nechali ověřit od notáře v ČR). Pokud máte k dispozici pouze americký oddací list, je potřeba doložit podklady k provedení zápisu manželství a k vydání českého oddacího listu (PDF, 281 KB).
  Nejsou-li rodiče dítěte oddáni je nutné doložit doklad o uznání otcovství vydaný úřady USA (viz bod f).
   
 6. Vyplněné následující formuláře:
  Prosíme o úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů. Datum vypisujte dle českých zvyklostí tj. den, měsíc, rok, jako místo narození vždy uvádějte název města či obce, pro českou matriku nestačí uvést pouze stát narození, má-li některá z osob, jejíž údaje vyplňujete, tzv. middle name, prosíme o jeho vypsání, neuvádějte pouze začáteční písmeno.

  a) Žádost o zápis narození (PDF, 191 KB) se vyplňuje na jméno Vašeho dítěte. Pokud je dítě nezletilé, zápis podepisuje jeden z rodičů (ten, který má české státní občanství). V případě, že je dítě již starší 18 let, podepisuje si zápis samo za sebe. Poznámka: První dva řádky formuláře nevyplňujte, slouží pro úřední potřebu.

  b) Prohlášení o státním občanství rodiče, který podává žádost

  c) Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR. Vyplňuje se na jméno dítěte, podepisuje se rodič, do kolonky "účel vydaného osvědčení" vypište "žádost o český rodný list", kolonky, které se nevyplňují (jako např. "bývalá domovská příslušnost") prosím proškrtejte.
  Za nezletilé dítě je třeba vyplnit Prohlášení pro dítě mladší 15ti let, které je součástí dotazníku a které činí rodič žádající o zápis a rovněž toto prohlášení podepisuje. Pokud je dítě již zletilou osobou, použije toto stejný formulář Prohlášení, jako u rodiče.

  d) Žádost o zápis nepřechýleného příjmení (vyberte příslušnou jednu variantu formuláře)


  PRVNÍ ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍ MATRIKY
  Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru – při narození dítěte - Formulář 3A (PDF, 191 KB)
  Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru – zletilá svobodná osoba - Formulář 3B (PDF, 189 KB)

  DODATEČNÝ ZÁZNAM DO ZVLÁŠTNÍ MATRIKY (změna již zapsaného stavu)
  Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru – nezletilé dítě - Formulář 3C (PDF, 191 KB)
  Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru – zletilá svobodná osoba - Formulář 3D (PDF, 189 KB)

  Tuto žádost vyplníte v případě, že si nepřejete, aby příjmení Vaší dcery bylo do české matriky zapsáno dle pravidel české mluvnice, tedy s koncovkou -ová. Pokud je dítě nezletilé, musí žádost musí podepsat oba rodiče.
   
 7. Na základě zápisu do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území ČR. Takto vzniklý trvalý pobyt lze ukončit postupem uvedeným v článku o "Ukončení trvalého pobytu v ČR", který lze spojit se zápisem narození.

Správní poplatky související se zápisem narození a vydáním osvědčení

Správní poplatky za všechny příslušné úkony zašlete prosím cestou Money Order (ve prospěch "Embassy of the Czech Republic" ). Velvyslanectví ČR nemůže přijímat osobní ani jiné šeky.

Na žádosti o zápis narození se vztahují tyto položky z ceníku správních poplatků:

Uveďte prosíme na zvláštní list papíru, které originály Vámi předložených matričních dokladů požadujete, po jejich ověření, vrátit.

V případě jakýchkoli nejasností se s námi spojte telefonicky na čísle +1 (202)-274-9121, případně emailem na passport.washington@mzv.cz


Naše korespondenční adresa

EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC
CONSULAR SECTION - MATRIKA
3900 SPRING OF FREEDOM ST NW
WASHINGTON DC 20008-3803


Podrobnější informace k otázce uznání otcovství


V případě, že otec dítěte otcovství odmítá, nebo jeho pobyt není znám, anebo nežije, nemusí být otcovství určeno vůbec (v takovém případě dítě na rodném listě bude mít údaje o otci proškrtnuty), anebo otcovství určí český nebo i cizí soud. V takovém případě se předkládá rozhodnutí soudu o určení otcovství. Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, musí být předložen rozsudek o uznání účinnosti rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně, opatřený doložkou o nabytí jeho právní moci.

Byla-li matka dítěte v den jeho narození rozvedená, předkládá rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci. Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, musí být předložen rozsudek o uznání účinnosti rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně, opatřený doložkou o nabytí jeho právní moci. Tyto doklady jsou požadovány, aby bylo jednoznačné, kdy k rozvodu došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po rozvodu, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.

Byla-li matka dítěte v den jeho narození vdovou, předkládá buď úmrtní list manžela anebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci. Tyto doklady musí být předloženy, aby bylo jednoznačné, kdy k zániku manželství došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po zániku manželství, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.

Je-li dítě osvojeno, je nutno předložit právoplatný rozsudek soudu o osvojení, dále oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, případně sdělit údaje o nich formou dalšího zápisu o narození podle situace a možnosti žadatelů.

Uznání účinnosti rozhodnutí cizího soudu Nejvyšším soudem v Brně se nepožaduje pro rozhodnutí, která nabyla právní moci po 10. červenci 1976 a byla vydána soudem v Austrálii, Dánsku, Egyptě, Finsku, Itálii, Kypru, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Slovensku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. Dále není třeba uznávat Nejvyšším soudem rozsudky bývalé Německé demokratické republiky, které nabyly právní moci do 3. října 1990. Existují také bilaterální smlouvy s Albánií, Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Bulharskem, Francií, Gruzií, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Maďarskem, Moldavskem, Mongolskem, Polskem, Rumunskem a Ruskou federací. U těchto zemí je třeba zjistit datum, od kterého smlouvy platí. Pokud máte rozhodnutí vydané některým z uvedených států, sdělte nám datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, a my Vám sdělíme, zda je třeba žádat o uznání dokladu Nejvyšším soudem ČR či nikoliv.

přílohy

Formulář 3C 190 KB PDF (Acrobat dokument) 4.8.2021

Formulář 3D 188 KB PDF (Acrobat dokument) 4.8.2021

Formulář 3A 190 KB PDF (Acrobat dokument) 4.8.2021

Formulář 3B 188 KB PDF (Acrobat dokument) 4.8.2021

Prohlášení dospělý 217 KB PDF (Acrobat dokument) 5.6.2017

Dotazník - státní občanství a prohlášení nezletilý 70 KB PDF (Acrobat dokument) 25.2.2014

Checklist a souhlas - narození 100 KB PDF (Acrobat dokument) 26.2.2014