česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay

Možnost volby v zahraničí

Kde je možno volit ve Švédsku?

Ve Švédsku lze voličský hlas v podobě hlasovacího lístku odevzdat výlučně ve volební místnosti v budově Velvyslanectví ČR ve Stockholmu

POZOR! Ne u všech voleb, které se konají v ČR, je možné volit v zahraničí (např. volby do Senátu nebo komunální volby).

 

Kdy a kdo může volit ve Stockholmu?

Volit je možné na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu pro ty voliče, kteří:

  • jsou buď zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR ve Stockholmu,
  • nebo předloží voličský průkaz, vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu,
  • nebo předloží voličský průkaz, vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou vedeni.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu ČR nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu ČR. Neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

 

Co dělat, když nejsem zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů?

Ten, kdo není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR ve Stockholmu, se může pro účely volby do něj nechat zapsat.  Postup a podmínky zápisu jsou uvedeny v samostatné kapitole níže. Pro zápis do seznamu voličů kontaktujte velvyslanectví e-mailem (stockholm.consulate@mzv.gov.cz nebo telefonicky (+46 8 4404 219 nebo 212)).

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 46 KB)

V případě, že se stěhujete zpět do České republiky, nezapomeňte se opět nechat vyškrtnout ze zvláštního seznamu voličů.

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (DOC, 53 KB)

Co dělat, když ve zvláštním seznamu voličů zapsán/a jsem, ale nemůžu volit ve Stockholmu?

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR ve Stockholmu, a budou chtít uplatnit své volební právo, ale nebudou moci/chtít ve dnech voleb přijet do Stockholmu, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR ve Stockholmu o vydání voličského průkazu. Na jeho základě pak budou moci uplatnit – po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – své volební právo v jakémkoliv volebním okrsku v ČR či zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Jak probíhá volba na velvyslanectví?

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tedy i na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

Upozornění

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky

přílohy

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 46 KB DOC (Word dokument) 24.3.2023

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 53 KB DOC (Word dokument) 24.3.2023

Informace k volbám, zapsání do zvláštního seznamu voličů, vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a k vystavení voličského průkazu

Hlasování na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu je při volbách umožněno 1) osobám zapsaným do zvláštního seznamu voličů, který je veden na velvyslanectví ve Stockholmu, nebo 2) osobám, které předloží voličský průkaz vydaný příslušným obecním úřadem… více ►