english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární a smluvní oblast

informace k pobytu v LV

 

Informace   pro české občany cestující do Lotyšské republiky

Doporučujeme prostudovat následující webové stránky:

a) co byste měli vědět před cestou do Lotyšska

www.mzv.cz - všechny státy světa, Lotyšská republika

www.pmlp.gov.lv stránka Úřadu pro otázky občanství a migrace (Office of Citizenship and Migration Affairs) s informacemi pro cizince o vstupu a pobytu v LV, dokumenty, formuláře, požadavky, procedury

b) informace pro turisty

www.118.lv - informační služby

www.eiropa.lv. - novinky z oblasti cestovního ruchu v Lotyšsku

www.celotajs.lv - cestování a ubytování v Lotyšsku

www.riga.lv (LV/RU/ENG) - informace o Rize, literatura o Rize, aktivní odpočinek v Rize

www.latviatourism.lv (LV/RUS/ENG) - mapy Lotyšska, suvenýry, poštovní služby, státní svátky, národní jídla, měna, seznam turistických informačních center, prezentace regionů

www.lv (LV/ENG) - muzea, fotogalerie, hotely, mapy

www.rigathisweek.lv - průvodce po Rize, ubytování, hotely, restaurace, kulturní nabídka, důležitá telefonní čísla, mapka centra

 

Informace ohledně postupu, podle něhož mohou vstoupit a pobývat občané EU včetně ČR na území Lotyšské republiky

( www.likumi.lv):

Po vstupu Lotyšské republiky do EU platí pro cizince ze států EU závazná pravidla, podle nichž mohou v Lotyšské republice pobývat občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci

Jedná se o Nařízení vlády Lotyšské republiky (protokol č. 21 § 18), které bylo vydáno v souladu s 69. odstavcem tzv. Cizineckého zákona Lotyšské republiky. Z nařízení citujeme:

Všeobecně

Pravidla stanoví postup, podle něhož do Lotyšské republiky přicestují a v zemi pobývají občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Pravidla se nevztahují na postup při cestování a pobývání v Lotyšské republice pro rodinné příslušníky občanů Lotyšska.

Občan Evropské unie má právo přicestovat a pobývat v Lotyšské republice, má-li platný cestovní doklad a nepředstavuje nebezpečí pro bezpečnost státu, veřejný pořádek nebo zdraví společnosti.

Hodlá-li občan Evropské unie pobývat v Lotyšské republice déle než 90 dní během půl roku, počínaje prvním dnem od přicestování, má být zaregistrován na Správě pro občanství a migraci (pozn. ZÚ - název a adresa: Ministry of Interior of the Republic of Latvia, Office of Citizenship and Migration Affairs, Jura Alunana Street (iela - v lotyšštině ulice) 1, Riga, LV - 1010, Latvia, tel. 00371/721 96 56, fax 00371/721 96 55, e-mail www.pmlp.gov.lv, kontaktní osoba : (Mrs. - v anglickém jazyku, Kundze - v lotyštině) paní Vizma Čuda, vedoucí oddělení stálých pobytů cizinců v LVA, dále v textu - Správa) a dostává povolení k pobytu. Občan Evropské unie, který si přeje vstoupit do pracovně právního vztahu cestou uzavření pracovní smlouvy nebo jiné civilní právní smlouvy (i jako člen výkonné organizace kapitálové společnosti) nebo být samostatně výdělečně činnou osobou, nepotřebuje k tomuto pracovní povolení.

Občan Evropské unie, který pobývá v Lotyšské republice déle než 90 dní během půl roku, počínaje prvním dnem vstupu, nepotřebuje povolení k pobytu, má-li platný cestovní doklad a:

6.1. je sezónním dělníkem v Lotyšské republice;

6.2. je zaměstnán v Lotyšské republice, ale přebývá v jiné členské zemi Evropské unie, kam se obvykle vrací aspoň jednou týdně;

6.3. pobývá v Lotyšské republice do šesti měsíců ročně, počínaje prvním dnem od přicestování, je-li cílem pobytu vstoupení pracovně právních vztahů v Lotyšské republice cestou uzavření pracovní smlouvy nebo jiné civilní právní smlouvy .

Občan Evropské unie na žádost Státní pohraniční služby, Státní pracovní inspekce nebo Správy dodá průkazní dokumenty, kterými potvrdí splnění podmínek pro pobyt v Lotyšské republice.

Termínované povolení k pobytu občana Evropské unie

8. Občan Evropské unie může obdržet termínované povolení k pobytu;

8.1. na dobu trvání právně pracovních vztahů, které jsou založeny na základě pracovní smlouvy nebo jiné civilní právní smlouvy o zaměstnání v Lotyšské republice, jako zaměstnanec a smlouva překračuje 90 dnů, ale není delší než jeden rok;

8.2. na pět let na základě pracovní smlouvy nebo jiné civilní právní smlouvy o zaměstnání v Lotyšské republice jako zaměstnanec a smlouva je uzavřená na dobu, která je delší než jeden rok;

8.3. na pět let, je-li občan samostatně výdělečně činnou osobou v Lotyšské republice;

8.4. na dobu, která je uvedena ve smlouvě o poskytnutí nebo získání služeb v Lotyšské republice, je-li občan EU dodavatelem nebo odběratelem služeb, nebo zaměstnancem u obchodníka zaregistrovaného v Evropské unii, který v souladu se smlouvou je dodavatelem služeb;

8.5. na dobu vyučování v akreditované vzdělávací instituci v Lotyšské republice, ale ne déle než na jeden rok;

8.6. na pět let, má-li dostatečné zajištění životních nákladů. Ve smyslu těchto pravidel znamená dostatečné zajištění životních nákladů, že osoba při zdržení v Lotyšské republice se nestává zátěží pro systém státní sociální pomoci, má příjmy nebo finanční rezervy, které převyšují minimální výši příjmu, tvořící hranici poskytování sociální pomoci občanům Lotyšské republiky;

9. Občan Evropské unie, který si přeje získat termínované povolení k pobytu, uvádí platný cestovní doklad a dodává:

9.1. příslušný formulář žádosti o povolení k pobytu. Obsah formuláře je stanoven normativními akty o povoleních k pobytu;

9.2. dvě fotografie;

9.3. dokumenty podle účelu pobytu uvedeného v článcích 10., 11., 12., 13., 14. nebo 15.

10. Občan Evropské unie, který si přeje pobývat v Lotyšské republice v souladu s články 8.1. nebo 8.2. těchto pravidel, předloží kopii pracovní smlouvy nebo jiné civilní právní smlouvy, na základě které je zaměstnán v Lotyšské republice.

11. Občan Evropské unie, který si přeje pobývat v Lotyšské republice jako samostatně výdělečně činná osoba v souladu s článkem 8.3., předloží:

11.1. kopii živnostenského oprávnění samostatně výdělečně činné osoby nebo kopii registračního osvědčení, přeji-li si pobývat v Lotyšské republice jako samostatně výdělečně činná osoba;

11.2. kopii registračního osvědčení obchodníka, který byl zaregistrován v Lotyšské republice, přeji-li si pobývat v Lotyšsku v souvislosti s prováděním obchodní činnosti;

11.3. kopii dokumentů, potvrzujících vykonávání určité činnosti v Lotyšské republice, předpokládá-li vykonávat takovou činnost, ke které v Lotyšské republice je nutné povolení.

12. Občan Evropské unie, který hodlá pobývat v Lotyšské republice v souladu s článkem 8.4. těchto pravidel, předloží kopii civilní právní smlouvy o poskytování nebo získání placených služeb.

13. Občan Evropské unie, který hodlá pobývat v Lotyšské republice v souladu s článkem 8.4. těchto pravidel a je zaměstnancem obchodníka zaregistrovaného v Evropské unii, který v souladu se smlouvou je dodavatelem služeb, dodatečně k v 12. článku zmíněnému dokumentu předloží:

13.1. kopii dokumentů, které ověřují pracovně právní vztahy s obchodníkem, jenž je dodavatelem služeb;

13.2. dokumenty, které ověřují, že obchodník, který je poskytovatelem služeb, vysílá tuto osobu do Lotyšské republiky za účelem provedení práce.

14. Občan Evropské unie, který hodlá pobývat v Lotyšské republice v souladu s článkem 8.5. těchto pravidel, předloží:

14.1. kopii smlouvy o školní nebo studijní výuce v Lotyšské republice;

14.2. kopii platné zdravotní pojistky, která zaručuje pojištění zdraví proti všem nehodám a která je platná aspoň rok.

15. Občan Evropské unie, který si přeje zdržovat v Lotyšské republice v souladu s článkem 8.6. těchto pravidel, předloží:

15.1. dokumenty, které potvrzují dostatečné zajištění životních nákladů, pokud bude pobývat v Lotyšské republice;

15.2. kopii platné zdravotní pojistky, která zaručuje pojištění zdraví proti všem nehodám a která je platná aspoň jeden rok.

16. Obdržel-li občan Evropské unie termínované povolení k pobytu v souladu s článkem 8.2. nebo 8.3. těchto pravidel a podmínky, podle nichž bylo termínované povolení k pobytu vydáno, se nezměnily, občan Evropské unie může dostat nové termínované povolení k pobytu na dalších pět let, při předložení platného cestovní dokladu a podání příslušné žádosti o povolení k pobytu.

Termínované povolení k pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie

17. V případech zmíněných v článku 8. termínované povolení k pobytu má právo dostat rovněž rodinný příslušník občana Evropské unie (dále v textu - rodinný příslušník), je-li jeho cílem pobývat v Lotyšské republice spolu s občanem Evropské unie.

18. Rodinným příslušníkem ve smyslu těchto pravidel je choť, příbuzný přímé linie, který nedosáhl věku 21 let nebo je zaopatřen občanem Evropské unie, a rovněž příbuzný přímé linie choti občana Evropské unie, který nedosáhl věku 21 let nebo je jím/jí zaopatřen. Nachází-li se občan Evropské unie v Lotyšské republice jako student, jeho rodinným příslušníkem ve smyslu těchto pravidel je jeho choť, příbuzný přímé linie, jenž je mladší než on/ona, a který je zaopatřen občanem Evropské unie, stejně jako příbuzný jeho choti, jenž je mladší než jeho choť a je zaopatřen chotí občana Evropské unie.

19. V případě odstěhování občana Evropské unie jeho příbuzný přímé linie, jenž je mladší než on, má právo obdržet termínované povolení k pobytu na dobu, která je nutná pro ukončení studia na vyšší škole, studuje-li on na vyšší škole nebo si osvojuje všeobecný vzdělávací program v akreditovaném vzdělávacím zařízení, aby pokračoval ve studiích na vyšší škole.

20. Spolu s rodinným příslušníkem občana Evropské unie zmíněným v článku 19 těchto pravidel právo pobývat v Lotyšské republice má rovněž osoba, která není občanem Evropské unie a která zaopatřuje a podporuje osobu, která byla zmíněna v článku 19. těchto pravidel.

21. Rodinný příslušník, jenž si přeje získat termínované povolení k pobytu, předkládá platný cestovní doklad a následující dokumenty:

21.1. příslušný formulář žádosti o povolení k pobytu;

21.2. dvě fotografie;

21.3. kopii dokumentů, které potvrzují příbuznost s občanem Evropské unie, který má právo pobývat v Lotyšské republice, nebo s jeho chotí;

21.4. kopii dokumentů, které ověřují, že osoba je zaopatřena občanem Evropské unie nebo jeho chotí.

21.5. platební doklad o zaplacení státní daně.

22. Rodinný příslušník, jenž si přeje pobývat v Lotyšské republice spolu s občanem Evropské unie, který se nachází v Lotyšské republice podle článku 8.5. nebo 8.6. těchto pravidel, musí kromě dokumentů uvedených v článku 21. předložit:

22.1. dokumenty, potvrzující dostatečné zajištění životních nákladů;

22.2. kopii platné zdravotní pojistky, která zaručuje krytí nákladů na celkovou péči o zdraví v Lotyšské republice a která je platná aspoň jeden rok.

Povolení trvalého pobytu občana Evropské unie a jeho rodinného příslušníka

23. Občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník, který se zákonitě nacházel v Lotyšské republice a měl termínované povolení k pobytu nepřetržitě pět let v souladu s 8. a 17. článkem těchto pravidel, může obdržet povolení trvalého pobytu.

24 . Termín pobytu stanovený článkem 23. těchto pravidel je považován nepřetržitým, nepřekračuje-li nepřítomnost šest kalendářních měsíců ročně kromě situací, kdy může občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník předložit důkaz, že jeho nepřítomnost měla ospravedlňující příčinu (například, plnění povinné vojenské služby, léčba ve zdravotnickém zařízení).

25. V případě zmíněném v článku 8.3. občan Evropské unie může mít nárok na získání povolení trvalého pobytu před termínem, uvedeným v 23. článku těchto pravidel, jestliže tento:

25.1. dosáhne důchodového věku stanoveného v Lotyšské republice, poslední rok byl samostatně výdělečně činnou osobou v Lotyšské republice a pobýval v Lotyšské republice nepřetržitě více než tři roky;

25.2. dosáhne důchodového věku stanoveného v Lotyšské republice, byl samostatně výdělečně činnou osobou v Lotyšské republice a jeho choť je občanem Lotyšska nebo ztratil občanství Lotyšska po sňatku;

25.3. nenávratně ztratil pracovní schopnost a předtím se nacházel v Lotyšské republice souvisle poslední dva roky;

25.4. nenávratně ztratil pracovní schopnost a jeho choť je občanem Lotyšska nebo ztratil občanství Lotyšska po sňatku;

25.5. po tříletém nepřetržitém pobytu v Lotyšské republice pokračuje v práci v jiné členské zemi jako zaměstnanec nebo jako samostatně výdělečně činná osoba a vrací se do Lotyšska aspoň jednou týdně.

26. Rodinný příslušník má nárok na získání povolení stalého pobytu před termínem, uvedeným v článku 23. těchto pravidel, jestliže občan Evropské unie získá povolení stalého pobytu v případě, stanoveném článkem 25. těchto pravidel.

27. Zemře-li občan Evropské unie uvedený v článku 8.3. před tím, než získal právo obdržet povolení stalého pobytu, jeho rodinní příslušníci mají právo získat povolení stalého pobytu před termínem stanoveným článkem 23. těchto pravidel, jestliže:

27.1. občan Evropské unie do dne své smrti pobýval souvisle v Lotyšské republice aspoň dva roky;

27.2. příčinou úmrtí občana Evropské unie je nehoda v práci nebo nemoc z povolání;

27.3. choť zesnulého občana Evropské unie je občanem Lotyšska nebo ztratil občanství Lotyšska po sňatku.

28. Občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník, který si přeje získat povolení stalého pobytu v Lotyšské republice, předloží platný cestovní doklad a odevzdá:

28.1. příslušný formulář žádosti o povolení k pobytu;

28.2. dokumenty, které potvrzují, že odpovídá zmíněným podmínkám podle článků 25., 26. nebo 27. pro získání povolení stalého pobytu před termínem stanoveným článkem 23. těchto pravidel;

28.3. platební doklad o zaplacení státní daně.

Postup podání žádosti a vydání povolení k pobytu

29. Dokumenty pro získání termínovaného povolení k pobytu se podávají na Správu osobně během tří měsíců, počínaje prvním dnem od přicestovaní.

30. Rodinný příslušník, který pro přicestování do Lotyšské republiky potřebuje vízum, dokumenty pro získání termínovaného povolení k pobytu se předkládají na Správě nejpozději do 30 dnů před vypršením platnosti víza.

31. Dokumenty pro získání povolení stalého pobytu se podávají na Správu osobně nejpozději do 30 dnů před ukončením platnosti termínovaného povolení k pobytu.

32. Přu předkládání kopií dokumentů uvedených v těchto pravidlech, občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník předloží originál dokumentu. Dokumenty vydané v zahraničí se přijímají, jsou-li patřičně legalizovány nebo ověřeny v souladu s Haagskou konvencí z 5. října roku 1961 o zrušení žádosti legalizace zahraničních veřejných dokumentů, není-li v mezinárodních smlouvách stanoven jiný postup.

3 3. Po předložení dokumentů Správa vydá potvrzení, které ověřuje, že občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník má právo pobývat v Lotyšské republice po dobu, než bude přijato rozhodnutí o udělení nebo odmítnutí povolení k pobytu. Předložil-li občan Evropské unie dokumenty k získání povolení k pobytu podle článků 8.1. nebo 8.2. těchto pravidel, rodinný příslušník občana Evropské unie, který není občanem Evropské unie při předložení dokumentů k žádosti získání povolení k pobytu, má právo vstoupit v pracovně právní vztah ještě před tím, než bude rozhodnuto o udělení nebo odmítnutí povolení k pobytu.

34. Správa má právo si vyžádat od státních a samosprávních úřadů a soudů Lotyšské republiky informaci, která by byla spojená s pobytem občana Evropské unie a jeho rodinného příslušníka v Lotyšské republice, a stejně tak má právo si vyžádat informaci z členských zemí Evropské unie o trestní bezúhonnosti občanem Evropské unie a jeho rodinným příslušníkem.

35. Zplnomocněná úřední osoba vedoucího Správy hodnotí předložené dokumenty a posudky nutné k žádosti o povolení k pobytu, které jsou uvedeny v článku 34. těchto pravidel, během měsíce ode dne podání potřebných dokumentů k žádosti o povolení. Není-li možné kvůli objektivním podmínkám měsíční termín dodržet, Správa může termín prodloužit na dobu, která nepřekračuje čtyři měsíce ode dne přijetí dokumentů a informovat o tom žadatele.

36. Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník k získání povolení k pobytu se osobně dostaví na Správu.

37. Občan Evropské unie, který obdržel termínované povolení k pobytu podle článku 8.1. nebo článku 8.2. těchto pravidel, do pěti pracovních dnů informuje Správu o změnách v pracovní smlouvě nebo v jiné civilní právní smlouvě, na jejímž základě je zaměstnán v Lotyšské republice a rovněž o uzavření nové pracovní smlouvy nebo jiné civilní právní smlouvy, na jejímž základě bude zaměstnán v Lotyšské republice jako zaměstnanec. Občan Evropské unie, který obdržel termínované povolení k pobytu podle článku 8.3, 8.4, 8.5 nebo 8.6 těchto pravidel, do pěti pracovních dnů po uzavření smlouvy informuje Správu o uzavření pracovní smlouvy nebo jiné civilní právní smlouvy, na jejímž základě bude zaměstnán v Lotyšské republice jako zaměstnanec.

38. Občanovi Evropské unie se vydává nové povolení k pobytu na dobu, která je uvedená v rozhodnutí o udělení povolení k pobytu, jestliže:

38.1. platné povolení k pobytu se ztratilo;

3 8.2. občan Evropské unie dostal nový cestovní doklad;

38.3. bylo změněno jméno (jména) nebo příjmení osoby;

38.4. byly zjištěny nepřesnosti v zápisech;

38.5. povolení je poškozeno takovým způsobem, že není možné identifikovat osobu a přečíst údaje uvedené v povolení k pobytu;

38.6. podstatně se změnil zevnějšek osoby.

39. K získání povolení k pobytu v případech uvedených v 38. článku těchto pravidel občan Evropské unie předloží platný cestovní doklad a dále:

39.1. dvě fotografie;

39.2. dřívější povolení k pobytu, má-li jej;

39.3. objasnění podmínek krádeže, ztráty nebo znehodnocení povolení k pobytu, není-li povolení k pobytu k dispozici;

39.4. v případě krádeže vyjádření policie k nahlášenému odcizení.

40. Nové povolení k pobytu se připravuje a vydává do 15 dní po podání všech nutných dokumentů.

41. Získá-li občan Evropské unie nové povolení k pobytu, dřívější povolení se anuluje a na žádost občana zůstává v jeho vlastnictví.

VI. Omezení pobytu

42. Povolení k pobytu se nevydává, jestliže:

42.1. Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník nepředložil všechny dokumenty vyjmenované v těchto pravidlech k získání povolení k pobytu nebo odmítá poskytnout žádané doplňující informace, které jsou spojené se získáním povolení;

42.2. uvedený účel pobytu neodpovídá podmínkám zmíněným v těchto pravidlech, na jejichž základě občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník může získat povolení k pobytu;

42.3. občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník představuje nebezpečí pro bezpečnost státu, veřejný pořádek nebo zdraví společnosti;

42.4. byly uvedeny nesprávné údaje;

42.5. občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník nemá dostatečné zajištění životních nákladů.

43. Termínované povolení k pobytu se anuluje, jestliže:

43.1. již neexistují nebo se změnily podmínky, za nichž občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník získal termínované povolení k pobytu, kromě případu, bylo-li zaměstnání nebo samostatně výdělečná činnost osoby přerušena v souvislosti s přechodnou pracovní neschopností způsobenou nemocí nebo nehodou, nebo kdy se osoba ocitne ve stavu nezaměstnanosti vynucené okolnostmi.

43.2. občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník nemá dostatečné zajištění životních nákladů.

43.3. povolení bylo uděleno na základě nesprávných údajů;

43.4. občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník pobývá mimo území Lotyšské republiky více než šest měsíců v roce, kromě případu, kdy občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník může předložit důkaz, že jeho nepřítomnost byla odůvodněná;

43.5. státní úřady vydaly prohlášení, že občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník představuje nebezpečí pro bezpečnost státu, veřejný pořádek nebo zdraví společnosti;

44. Povolení trvalého pobytu se anuluje jen tehdy, když

44.1. byly předloženy nesprávné údaje;

44.2. občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník představuje nebezpečí pro bezpečnost státu a omezení práva pobytu osoby je přínosem veřejnosti a státu;

44.3. občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník pobývá nepřetržitě mimo území Lotyšské republiky více než dva roky, kromě případu, kdy občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník může předložit důkaz, že jeho nepřítomnost byla odůvodněná.

45. Vedoucí Správy nebo jím zplnomocněná osoba vydává nařízení k opuštění země, v němž vyzývá občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka k opuštění Lotyšské republiky do 15 dnů, nebylo-li mu uděleno povolení k pobytu, nebo do jednoho měsíce v ostatních případech, představuje-li občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník svým pobytem v Lotyšské republice nebezpečí pro bezpečnost státu, veřejný pořádek nebo zdraví společnosti;

46. Ohrožuje-li občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník svým pobytem v Lotyšské republice podstatnou měrou veřejný pořádek nebo bezpečnost státu, vedoucí Správy může vydat příkaz k opuštění země, jímž nařizuje opustit Lotyšskou republiku do 48 hodin.

VII. Závěrečná usnesení.

47. Podmínky těchto pravidel, které se týkají rodinného příslušníka, se týkají rovněž cizince, který je zaopatřen občanem

Evropské unie a který měl společný majetek s občanem Evropské unie v místě jeho dřívějšího bydliště.

48. Občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník, který do dne nabytí platnosti těchto pravidel pobývá v Lotyšské

republice s povolením pobytu, může získat povolení k pobytu způsobem stanoveným těmito pravidly, končí-li se doba

platnosti povolení jeho pobytu nebo povolení k pobytu je nutné registrovat.

49. Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, jenž pobýval nejméně pět posledních let do dne nabytí platnosti těchto pravidel nepřetržitě v Lotyšské republice s termínovým povolením k pobytu, může požádat o povolení trvalého pobytu v postupu stanoveném těmito pravidly.

Odkaz na Směrnice Evropské unie

Pravidla obsahují právní normy, vycházející z:

1) Správní směrnice 64/221/EEK z 25. února 1964 o harmonizaci zvláštních opatření k pohybu a místu pobytu cizinců, které se uplatňují s ohledem na veřejný pořádek, státní bezpečnost a ochranu zdraví;

2) Správní směrnice 68/360/EEK z 15. října 1968 o zrušení omezení pohybu a místa pobytu zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků zemí evropského společenství;

3) Správní směrnice 72/194/EEK z 18. května 1972, rozšiřující sféru působení zaměstnanců, kteří využívají práva zůstat na území členské země po skončení zaměstnání v této zemi, ve vztahu ke směrnici 64/221/EEK z 25. února 1964 o harmonizaci zvláštních opatření k pohybu a místu pobytu cizinců, které se uplatňují s ohledem na veřejný pořádek, bezpečnost státu a ochranu zdraví;

4) Správní směrnice 73/148/EEK z 21. května 1973 o zrušení omezení pohybu a místa pobytu osob zemí evropského společenství s podnikatelskou činností a poskytováním služeb;

5) Správní směrnice 75/34/EEK z 17. prosince 1974 o právech občanů členských zemí k pobytu na území jiné členské země po ukončení samostatně výdělečné činnosti;

6) Správní směrnice 75/35/EEK z 17. prosince 1974, rozšiřující oblast činnosti směrnice 64/221/EEK o harmonizaci zvláštních opatření k pohybu a pobytu cizinců, uplatňovaných vzhledem k veřejnému pořádku, bezpečnosti státu a ochraně zdraví, zahrnujíc ty občany členských zemí, kteří využívají práva trvalého pobytu na území jiné členské země po ukončení výdělečné činnosti;

7) Správní směrnice 90/364/EEK z 28. června 1990 o právech trvalého pobytu;

8) Správní směrnice 90/365/EEK z 28. června 1990 o právech k trvalému pobytu zaměstnance nebo samostatně výdělečně činné osoby, která přerušila profesionální činnost;

9) Správní směrnice 93/96/EEK z 29. října 1993 o právech pobytu pro studenty;

10) Směrnice Evropského parlamentu a Správy 96/71/EK z 16. prosince 1996 o pracovním vyslání zaměstnanců, spojeným s poskytováním služeb.

Příloha č. 1

k Nařízení vlády LVA č. 297

Povolení pro pobyt občana Evropské unie v Lotyšské republice

1. Do povolení k pobytu občana Evropské unie se zapisují následující údaje:

1.1. příjmení občana Evropské unie;

1.2. jméno (jména) občana Evropské unie;

1.3. občanství občana Evropské unie;

1.4. rodné číslo občana Evropské unie;

1.5. datum narození občana Evropské unie;

1.6. pohlaví občana Evropské unie;

1.7. číslo cestovního dokladu občana Evropské unie;

1.8. číslo povolení k pobytu občana Evropské unie;

1.9. datum vydání povolení k pobytu občana Evropské unie;

1.10. termín platnosti povolení k pobytu občana Evropské unie.

2. Povolení k pobytu občana Evropské unie se opatřuje fotografií občana Evropské unie a jeho podpisem.

3. Povolení k pobytu občana Evropské unie se potvrzuje razítkem Správy pro občanství a migraci.

___________________________________________________________________________

Příloha č. 2

k Nařízení vlády LVA č. 297

Obsah povolení k pobytu občana Evropské unie, jestliže povolení k pobytu je získáno v souvislosti s prací v Lotyšské republice

1. Do povolení k pobytu občana Evropské unie, jestliže povolení k pobytu je získáno v souvislosti s prací v Lotyšské republice, se zapisují následující údaje:

1.1. příjmení občana Evropské unie;

1.2. jméno (jména) občana Evropské unie;

1.3. občanství občana Evropské unie;

1.4. rodné číslo občana Evropské unie;

1.5. datum narození občana Evropské unie;

1.6. pohlaví občana Evropské unie;

1.7. číslo cestovního dokladu občana Evropské unie;

1.8. číslo povolení k pobytu občana Evropské unie;

1.9. datum vydání povolení k pobytu občana Evropské unie;

1.10. termín platnosti povolení k pobytu občana Evropské unie.

2. Povolení k pobytu občana Evropské unie se opatřuje fotografií občana Evropské unie a jeho podpisem.

3. Do povolení k pobytu občana Evropské unie se zapisuje následující text:

"Toto povolení je vydáno v souladu s Nařízením Rady evropských společenství (EEK) č. 1612/68 z 15. října 1968 o opatřeních, která byla provedena k zavedení Správních směrnic z 15. října 1968. V souladu s pravidly výše uvedeného nařízení držitelé tohoto povolení mají právo zahájit práci a pokračovat v práci na území Lotyšské republiky podle stejných pravidel, která platí pro zaměstnance lotyšské státní příslušnosti."

4. Povolení k pobytu občana Evropské unie se potvrzuje razítkem Správy pro občanství a migraci.

K bodu 3 ( Celní a devizové předpisy) doplňujeme o :

Občan ČR může bezcelně dovézt do Lotyšska libovolné množství finančních prostředků ( s tím, že cizinec, resp. občan ČR, musí prokázat jejich legální původ) a dále 10 l alkoholických nápojů o obsahu 40 % alkoholu, 20 l likérů apod. (okolo 20 % alkoholu), 90 l vína, 110 l piva, 4 kartony cigaret (tj. 40 krabiček á 20 ks cigaret), 1 kg tabáku a 10 kg kávy. Vše ostatní musí cizinec, resp. cestovatel, na lotyšských hranicích deklarovat. Množství dováženého alkoholu a dalších produktů není většinou lotyšskými hraničními orgány kontrolován. Zároveň však důrazně českou veřejnost upozorňujeme, že ve vlastním zájmu není vhodné porušovat celní předpisy Lotyšské republiky. Lotyšské orgány nepředpokládají, že občan ČR, resp. obyvatel prostoru EU, lotyšské předpisy poruší.

K bodu 4 (Požární služba LVA, Policie LVA, Zdravotní pomoc LVA - důležitá telefonní čísla) je stále platná linka 112 (Požární služba - dále žádat linku 01, Policie - linku 02, První pomoc - linku 03).

DOPORUČENÍ

Informace poskytnuté na našich webových stránkách mají podat základní přehled, přičemž Velvyslanectví ČR v Rize nepřejímá odpovědnost za aktuální informace týkající se jednotlivých položek. Závazné informace o podmínkách vstupu do Lotyšské republiky může poskytnout pouze lotyšská strana, např. prostřednictvím svého zastupitelského úřadu v Praze.

Doporučujeme proto ověření podmínek vstupu do Lotyšské republiky před plánovanou cestou u jejích orgánů.