deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Krátce o bilaterálních vztazích


Česko-německé bilaterální vztahy

Vztahy se SRN představují dlouhodobou prioritu české zahraniční politiky. Je to dáno historicky, geograficky (Německo je naším sousedem s nejdelší společnou hranicí v délce 810 km) a především intenzitou současných politických, kulturních a ekonomických vztahů. Důležitý je i širší mezinárodní kontext – ČR i SRN jsou členy a zároveň spolupracují v rámci EU, NATO, OBSE a OSN.

Současné česko-německé vztahy jsou na nejlepší úrovni v novodobé historii. Vzájemná spolupráce je primárně věcná a dynamicky se rozvíjí. Vedle vztahů se spolkovou vládou a vztahů na lokální (přeshraniční) úrovni se slibně rozvíjejí i vztahy mezi vládou ČR a zemskými vládami, především Saska a Bavorska. K hlavním agendám intenzivního dialogu a spolupráce mezi ČR a SRN patří ekonomika a obchod, energetika, doprava, přeshraniční spolupráce, spolupráce v agendách EU, zahraniční politika, kultura, školství a věda a výzkum. Pro Českou republiku představuje SRN jednoho z nejdůležitějších a nejbližších partnerů, v oblasti zahraničního obchodu pak stojí dlouhodobě na prvním místě.

Základním smluvním dokumentem je Smlouva mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992, do níž ČR v plném rozsahu sukcedovala a která byla uzavřena na deset let s automatickým prodloužením pro další období. Česko-německá deklarace z ledna 1997 a prohlášení předsedů vlád z roku 1999 vytvořily oboustranně sdílený základní konsensus v některých dosud sporných otázkách pocházejících z minulosti. Vznikl Česko-německý fond budoucnosti, který podporuje stovky konkrétních projektů a společné Česko-německé diskusní fórum - souhrn aktivit sloužících k vzájemnému poznávání české a německé veřejnosti a ke kultivaci společného dialogu. Aktualizovaný seznam všech bilaterálních smluv najdete na těchto internetových stránkách v rubrice „vzájemné vztahy“.

Průlom v česko-bavorských vztazích na nejvyšší úrovni představovala historicky první návštěva bavorského ministerského předsedy v ČR v prosinci 2010, kdy se uskutečnilo jednání H. Seehofera s tehdejším předsedou vlády P. Nečasem. Po druhé návštěvě premiéra Seehofera v listopadu 2011 zavítal v únoru 2013 na první návštěvu Svobodného státu Bavorsko předseda vlády ČR P. Nečas. Vedle projednání rozvoje vzájemných vztahů a společných projektů (iniciování česko-bavorské parlamentní skupiny a společné výstavy, využití ČNDF a Collegia Bohemica) na ní premiér Nečas svým projevem v Zemském sněmu vyslal jasný signál k vyrovnání se s minulostí.

Přehled aktuálních informací k česko-německým vztahům, mj. k oficiálním návštěvám představitelů exekutivy a legislativy v SRN a bilaterální spolupráci najdete na internetových stránkách ZÚ Berlín, GK Mnichov a GK Drážďany.