česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Stáže na velvyslanectví

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STÁŽ NA ZASTUPITELSKÉM ÚŘADĚ ČESKÉ REPUBLIKY V MOSKVĚ

Kdo?
Stáže se mohou zúčastnit posluchači českých nebo zahraničních vysokých škol, pracovníci vědeckých institucí a organizací působících v oblasti mezinárodních vztahů, případně i individuální zájemci, je-li tato stáž v zájmu MZV.

Jak?
Zájemci/-kyně o stáž musí předložit:

  1. Kopie občanského průkazu / pasu s připojeným souhlasem s pořízením kopie
  2. Výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců)
  3. Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti
  4. Potvrzení o studiu nebo o jeho absolvování (u studijních stáží)/doporučení vysílající organizace (u expertních stáží)
  5. Motivační dopis (u studijních stáží)
  6. Strukturovaný životopis
  7. Kopie osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření „D“, „T“ nebo „PT“, je-li žadatel jeho držitelem
  8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

V další fázi výběrového řízení vybraní uchazeči dodají kopii zdravotního pojištění pokrývajícího celou dobu výkonu stáže.

Podmínky?
Velvyslanectví ČR v RF si vyhrazuje právo na výběr nejvhodnějšího konkrétního kandidáta /-ky. Na stáž není právní nárok.

Výběrové řízení představuje dvoufázový proces (k žádosti se vyjadřuje ZÚ Moskva a ústředí MZV ČR), který trvá 1-2 měsíce. Kritéria výběru: odborné předpoklady a kvality uchazeče (mj. schopnost zpracovávat informace – v rámci výběrového řízení může být otestováno), odborný zájem, jazyková vybavenost (znalost ruského jazyka je podmínkou výkonu stáže).

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Vysílající organizace popř. stážista také zajišťují vízum do RF. Velvyslanectví ČR v RF nemůže zajistit stážistům ubytování.

Délka stáže: minimálně 2, ideálně 3 měsíce.

Termíny realizace stáží: leden až konec června, září až vánoční svátky.

Obsah stáže:
V rámci stáže se stážista /-ka seznámí s fungováním státního úřadu a získá základní zkušenost se státní službou, do níž diplomatická služba patří. Typické činnosti stážistů: rešerše, vyhledávání informací; příprava podkladů; účast na přednáškách, konferencích atd. a příprava záznamu; podíl na organizaci seminářů, akcí; administrativní výpomoc; ve vhodných případech doprovod v rámci stykové činnosti diplomatů ZÚ Moskva, apod. Analytická činnost je jen jednou (zdaleka nikoli hlavní) ze součástí náplně stáže – stážisté pod vedením mentora (vedoucího stáže) samostatně pracují na dlouhodobém analytickém úkolu tematicky zaměřeném podle odborného zájmu stážistů a potřeb české zahraniční služby.

Na konci stáže dostanou stážisté závěrečné vyjádření ZÚ Moskva shrnující výsledky stáže.

Další informace jsou k dispozici na stránkách MZV ČR: http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html

Žadatelé o stáž by ve výše uvedených dokumentech měli uvést, preferují-li (vzhledem ke svému odbornému zaměření) politický či ekonomický aspekt diplomacie. V návaznosti na to bude určen garant stáže – politický či ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v RF. Kontaktní emailová adresa: moscow@embassy.mzv.cz, příp. commerce_moscow@mzv.cz (v případě čistě ekonomického zaměření).

 

přílohy

Žádost o stáž 73 KB DOC (Word dokument) 7.7.2020