česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky 2023

Dovolujeme si Vás informovat o nadcházející volbě prezidenta republiky. Předseda Senátu Parlamentu ČR rozhodl o vyhlášení volby prezidenta republiky a stanovil dny konání na pátek 13. a sobotu 14. ledna 2023 (případné druhé kolo 27. a 28. ledna 2023). Jeho rozhodnutí bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. dne 1. července 2022. Volby se uskuteční také na zastupitelských úřadech v zahraničí. Kdo a kdy může volit v Miláně?

Kdy a kdo může volit v Miláně?

Volit bude možné  v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hod., v případě druhého kola volby prezidenta v pátek 27. ledna od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, na Generálním konzulátu ČR v Miláně pro voliče, kteří:

  • jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Generálním konzulátem ČR v Miláně,
  • nebo předloží voličský průkaz, vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu,
  • nebo předloží voličský průkaz, vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou vedeni.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb (14. ledna resp. 28. ledna pro druhé kolo volby) dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu ČR nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu ČR. Neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

Co dělat, když nejsem zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů?

Ten, kdo není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Generálním konzulátem ČR v Miláně, tak může pro účely lednové volby prezidenta republiky ČR učinit ve lhůtě do 4. prosince 2022. Do tohoto termínu je možno doručit nebo předat písemnou žádost o zápis.

Co dělat, když ve zvláštním seznamu voličů zapsán/a jsem, ale nemůžu volit v Miláně?

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Generálním konzulátem ČR v Miláně, a budou chtít uplatnit své volební právo, ale nebudou moci/chtít ve dnech voleb přijet do Milána, mají možnost požádat Generální konzulát ČR v Miláně o vydání voličského průkazu. Na jeho základě pak budou moci – po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – uplatnit své volební právo v jakémkoliv volebním okrsku v ČR či zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, musí být doručena Generálnímu konzulátu ČR v Miláně do 6. ledna 2023. V případě osobního předání žádosti tato lhůta končí 11. ledna 2023.

Generální konzulát může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu. Může ho také voliči zaslat, nejdříve však 15 dnů před prvním dnem voleb, v případě prezidentských voleb tedy nejdříve 29. prosince 2022.

Jak bude probíhat volba na generálním konzulátu?

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, tedy i na Generálním konzulátu ČR v Miláně, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí do prostoru, určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.