česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mimořádné pracovní vízum

MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ VÍZUM

Program podporuje přímé zaměstnavatele podnikající v sektorech lesnictví, zemědělství a potravinářství a umožňuje zaměstnávat ukrajinské občany na pracovních pozicích určených příslušným nařízením vlády.

Roční kapacita konzulátu je 1 500 žádostí, je rovnoměrně rozložena na jednotlivé kalendářní měsíce (125 měsíčně), přičemž případná nevyčerpaná kvóta v rámci jednoho objednávacího období se nepřevádí do dalších měsíců. Žádosti v rámci tohoto programu se přijímají přímo na Generálním konzulátu ČR ve Lvově, nikoliv na konzulátu v Kyjevě. Mimořádné pracovní vízum se uděluje s dobou platnosti nejvýše na 1 rok.

Žádosti zaměstnavatelů vyhodnocují tito garanti:

Hlavním gestorem programu je Ministerstvo zemědělství, na jehož webových stránkách naleznete také podrobné informace, včetně aktualizované verze Programu (PDF, 265 KB).

1/ SJEDNEJTE SI TERMÍN k podání žádosti 

Program zakotvuje možnost podání žádosti o dlouhodobé mimořádné pracovní vízum na konzulátu bez registrace pro žadatele, jejichž budoucí zaměstnavatel je do tohoto programu zařazen. Žádost o zařazení do programu podává budoucí zaměstnavatel žadatele v ČR; žadatelé se neregistrují na konzulátu - žadatelé vyčkají, až jim bude sdělen konzulátem konkrétní termín podání žádosti. 

2/ ŽADATEL PŘEDKLÁDÁ TYTO DOKUMENTY:

 1. formulář žádosti o udělení dlouhodobého víza (vyplněný úplně a čitelně latinkou)
 2. platný cestovní doklad - nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti požadovaného víza;
 3. 2 shodné fotografie (velikost 3,5 x 4,5 cm)
 4. doklad o účelu pobytu - povolení k zaměstnání, které musí být vydáno pro činnosti uvedené v nařízení vlády č. 291/2019 Sb. (je nutné předložit vlastní originál dokumentu)
 5. doklad o zajištění ubytování - doklad o zajištění ubytování lze doložit např. smlouvou o ubytování (podpis na smlouvě nemusí být úředně ověřen), nájemní smlouvou (podpis na smlouvě nemusí být úředně ověřen), podnájemní smlouvou (podpis na smlouvě nemusí být úředně ověřen), dokladem o vlastnictví nemovitosti (kupní smlouva, výpis z katastru), potvrzením o ubytování na ubytovně, potvrzením o zajištění ubytování (podpis vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu musí být úředně ověřen).
 6. výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze) - přeložen do ČJ a úředně ověřen
 7. výpis z rejstříku trestů jiné země - v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než na Ukrajině (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi)
 8. vízový poplatek ve výši 2 500,- Kč (hradí se při podání žádosti v EUR)

NEPŘEHLÉDNĚTE:

 • Cizinec se musí dostavit k podání žádosti osobně, všichni žadatelé starší 12 let povinně odevzdávají otisky prstů.
 • Náležitosti nesmí být v den podání žádosti starší 180 dnů, s výjimkou pasu a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).
 • Náležitosti musí být předloženy v listinné podobě, v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.
 • Pas, dokumenty o účelu pobytu (= povolení k zaměstnání) musí být vždy předloženy v originále. Pas se žadateli vrací v den podání, předkládá se opět při vyznačení víza.
 • Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • U ukrajinských dokumentů není vyžadována apostila, stačí ověření oprávněného notáře.
 • Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.
 • PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.
 • ŽÁDOSTI, KTERÉ NEOBSAHUJÍ VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, JSOU NEPŘIJATELNÉ => NEBUDOU PŘIJATY K ŘÍZENÍ A BUDOU VRÁCENY ŽADATELI. (§ 169h zákona o pobytu cizinců)
 • Udělené dlouhodobé vízum umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.
 • Vízový poplatek se hradí za podání žádosti, nikoliv za výsledek.

3/  VYČKEJTE ROZHODNUTÍ

O žádostech o mimořádná pracovní víza rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR v zákonné lhůtě do 90 ti dnůProsíme, nezasílejte dotazy na stav řízení našemu konzulátu - ten tyto žádosti nevyřizuje ani nedisponuje příslušnými informacemi o stavu řízení. Konzulát nemá možnost řízení urychlit. Jakmile ministerstvo vnitra žádost o dlouhodobé sezónní vízum rozhodne, informuje konzulát neprodleně žadatele emailem o výsledku řízení.

4/  SJEDNEJTE SI CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (v případě schválení víza)

Při vyzvednutí víza předložte originál nebo kopii pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah. Pojištění musí splňovat podmínky § 180j zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (zejména krytí léčebných výloh min. ve výši 60 000 EUR, bez spoluúčasti, včetně pojistných událostí vzniklých vlastním zaviněním, pod vlivem alkoholu či omamných látek). Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

5/ VYZVEDNĚTE SI VÍZUM NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

V případě neudělení víza je žadateli zasílána písemná informace Ministerstva vnitra ČR poštou.

6/ OHLÁŠENÍ POBYTU NA ÚZEMÍ ČR

Po příjezdu do České republiky se držitel dlouhodobého víza dostaví do 3 pracovních dnů ohlásit místo svého pobytu na území ČR příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR.

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklady týkající se plánovaného pobytu.