português  česky 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální dohody mezi Českou republikou a Portugalskou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV


Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Accordo entre o Governo da República Checa e o Governo da República Portuguesa sobre Cooperacao Económica, Industrial e Técnico-Científica
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1994-07-08 Lisabon
Platnost 30.3.1995
Publikace č. 128/1995 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Portugalské republiky o vzájemné spolupráci

Název v cizím jazyce Acordo de cooperacao mútua entre o Ministério da Defesa da República Checa e o Ministério da Defesa Nacional da República Portuguesa, Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of National Defence of the Portu...
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1996-04-26 Praha
Platnost 6.1.1998

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Acordo entre a República Checa e a República Portuguesa sobre a promocao e a proteccao de investimentos, Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Portuguese Republic for the Promotion and Reciprocal Protect...
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1993-11-12 Praha
Platnost 3.8.1994
Publikace č. 96/1995 Sb.

Dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních

Název v cizím jazyce Accord entre la République Tchécoslovaque et la République Portugaise, concernant l´assistance judiciaire réciproque en matiere civile et commerciale
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1927-11-23 Lisabon
Platnost 27.11.1930
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 22/1931 Sb.
Publikace č. 58/1931 Sb.
Publikace č. 147/1931 Sb.

Úmluva mezi republikou Československou a republikou Portugalskou o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních

Název v cizím jazyce Convention d´extradition et d´assistance judiciaire en matiere pénale, conclue entre la République Tchécoslovaque et la République Portugaise
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1927-11-23 Lisabon
Platnost 27.11.1930
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 24/1931 Sb.

Úmluva mezi Republikou československou a Republikou portugalskou o uznání a výkonu soudních rozhodnutí

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et la République Portugaise relative a la reconnaissance et a l´exécution de décisions judiciaires
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1927-11-23 Lisabon
Platnost 27.11.1930
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 23/1931 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Portugaise concernant les transports internationaux de personnes et de marchandises par route
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-06-28 Lisabon
Platnost 1.3.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 97/1980 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d´origine et d´autres denominations geographiques et similaires
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana údajů o původu výrobků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1986-01-10 Lisabon
Platnost 7.3.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 63/1987 Sb.

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky

Název v cizím jazyce Acordo cultural entre la República Socialista da Checoslováquia e a República Portuguesa
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1976-06-12 Lisabon
Platnost 12.10.1976
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 136/1976 Sb.

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky o zrušení vízové povinnosti sjednané výměnou dopisů

Název v cizím jazyce Acordo entre o Governo da República Federativa Checa e Eslovacca e o Governo da República Portuguesa sobre Supressao de Vistos
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-08-29 Lisabon
Platnost 19.9.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 536/1992 Sb.

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Portugalské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Portuguese Republic on Co-operation in the Field of Military Geography
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2005-09-21 Lisabon
Platnost 21.9.2005
Publikace č. 109/2005 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convencao entre a República Checa e a República Portuguesa para evitar a dupla tributacao e prevenir a evasao fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, Convention between the Czech Republic and the Portuguese Republic for the Avoidance of ...
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1994-05-24 Lisabon
Platnost 1.10.1997
Publikace č. 275/1997 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Portuguese Republic concerning the Exchange and Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2007-10-25 Praha
Platnost  
Publikace č. 12/2009 Sb.m.s.

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Portugal
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1976-01-15 Praha
Platnost 15.3.1977
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 109/1977 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o zastupování při udělování schengenských víz sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Acordo entre o Governo da República Checa e o Governo da República Portuguesa sobre a representacao na concessao dos vistos de Schengen
Země a mez. organizace Portugalsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2010-06-15 Lisabon
Místo podpisu 2010-05-25 Lisabon
Platnost 1.7.2010
Publikace č. 100/2010 Sb.m.s.