português  česky 

rozšířené vyhledávání

Školství

Níže naleznete informace týkající se možnosti studia portugalského jazyka a kultury v České republice a studia českého jazyka a kultury v Portugalsku, včetně odkazů na univerzity a jiné instituce, které se těmto oborům věnují.

STUDIUM PORTUGALSKÉHO JAZYKA A LUSOFONNÍ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE

Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Ústav románských studií

- bakalářské studium, obor portugalistika (http://urs.ff.cuni.cz/?q=content/portugalistika-0)

- navazující magisterské studium, obor lusobrazilská studia (http://urs.ff.cuni.cz/?q=content/lusobrazilsk%C3%A1-studia-0)

- doktorské studium, obory románské jazyky a románské literatury (http://urs.ff.cuni.cz/?q=content/doktorsk%C3%A9-studium-0)

 

Masarykova univerzita v Brně – Filozofická fakulta, Ústav románských jazyků a literatur

- bakalářské studium a navazující magisterské studium, obor portugalský jazyk a literatura(http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=5025;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=413283;)

- doktorské studium, obory románské jazyky a románské literatury (http://www.phil.muni.cz/wurj/home/studium/wurj/home/studium/obory/doktorske/doktorske-studium/)

 

Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta, Katedra romanistiky

- bakalářské, magisterské a doktorské studium, obor portugalská filologie(http://romanistika.upol.cz/katedra/portugalska_filologie.html)

- Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury(http://romanistika.upol.cz/katedra/portugalska_filologie/portugalske_centrum.html)

Centrum pro výuku cizích jazyků Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, portugalština 1 a 2 (http://cja.upol.cz/)

 

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra románských jazyků, kurz portugalštiny (http://kroj.vse.cz/predmety/prakticke-info/)

 

Univerzita v Hradci Králové – Filozofická fakulta, Katedra politologie

- bakalářské studium, obor Politologie (http://ff.uhk.cz/politologie/uchazec/bc_predstaveni.php)

- navazující magisterské studium, obory Politologie - africká studia (http://ff.uhk.cz/politologie/uchazec/mgr_predstaveni_past.php) a Politologie - latinskoamerická studia (http://ff.uhk.cz/politologie/uchazec/mgr_predstaveni_plast.php)

- doktorské studium, Africká studia a Latinskoamerická studia (http://ff.uhk.cz/politologie/uchazec/phd_predstaveni.php)

 

Referát vědy a zahraničních styků UHK, kurz portugalštiny pro studenty Erasmus+ (https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/mezinarodni-spoluprace/Erasmus/Mobility-studentu)

ClubCafé Pessoa v Hradci Králové, kurz portugalštiny pro mírně pokročilé (http://www.ops.cz/clubcafe-pessoa/kurz-portugalstiny/56-urz-portugalstiny)

 

Portugalské centrum - Instituto Camões v Praze = Centro de Língua Portuguesa (http://www.instituto-camoes.pt/)

Kromě výuky učitelé a studenti zmíněných univerzit seznamují s oborem svého studia širší veřejnost formou přednášek a kulturních akcí věnovaných jazyku, literatuře, překladu a tlumočení, hudbě, fotografii, divadlu a kinematografii, ale také současné politické a ekonomické situaci v portugalsky mluvících zemích jako Portugalsko, Brazílie, Angola, Mosambik, Kapverdy a na Sv. Tomáš a Princův Ostrov. Tak už se staly tradicí Dny kultury portugalsky mluvících zemí každoročně pořádané v Brně a Dny lusofonní kultury v Olomouci. Dny zasvěcené Portugalsku a Brazílii však uspořádali portugalisté z Masarykovy univerzity také ve Vsetíně. Tyto akce jsou pořádány po boku Festivalu kultury portugalsky mluvících zemí "Lusófona", organizovaného od r. 2007 portugalským kulturním střediskem Instituto Camões v Praze. Portugalské oddělení Katedry romanistky FF UK také každoročně vyhlašuje soutěž pro začínající překladatele z portugalštiny Cena Hieronymitae Pragenses.

Odborníci pracující v různých oborech, jež spojuje portugalský jazyk, založili v roce 2010 Společnost českých portugalistů. Tato společnost pořádá pravidelná setkání svých členů, na kterých se v rámci vymezeného tématu probírají aktuální poznatky v oboru. V roce 2014 společnost uspořádala už 3. kolokvium pro odbornou veřejnost s názvem Paměť a dějiny. Lusofonie jako prostor setkávání. Zazněly na něm příspěvky na téma brazilské literatury; africké lusofonní literatury; portugalskíé a brazilské lingvistiky a portugalských a brazilských dějin a kultury.

Z iniciativy skupiny přátel se zájmem o brazilskou kulturu vznikl v roce 2013 Spolek Saudade. Jeho cílem je představit Brazílii  ve své pestrosti a různorodosti české veřejnosti. Hlavním projektem spolku směřujícím k tomuto cíli je filmový festival Kino Brasil – Karneval brazilského filmu.

 

 

STUDIUM ČESKÉHO JAZYKA A KULTURY V PORTUGALSKU

Výuka českého jazyka a literatury probíhá od r. 1998 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - FLUL, (https://sites.google.com/a/campus.ul.pt/lingua-e-cultura-checas-na-flul/). Čeština se zde zpočátku vyučovala na základě Protokolu o spolupráci mezi fakultou a Velvyslanectvím České republiky v Portugalsku a od r. 2008 na základě smlouvy lektorky Anny Almeidové s Domem zahraniční spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy České republiky.

Čeština je na fakultě jedním z volitelných jazyků povinné dvojice slovanských jazyků vedlejšího bakalářského studijního oboru slovanská studia a dále je ji možno studovat jako volitelný předmět v rámci studia všech ostatních oborů fakulty, v celouniverzitním studijním oboru umělecké a humanitní studie a ve volném kurzu, který je otevřen i pro zájemce mimo fakultu. Studenti českého jazyka a literatury byli zapsaní v předmětech Český jazyk a kultura I – VI, Úvod do české literatury, Témata české literatury a Úvod do české lingvistiky.

Lektorka češtiny také od roku 2012 vede výuku v české škole hlásící se k programu České školy bez hranic (http://www.kcsp.pt/ceska-skola-v-lisabonu/). Skupině dětí od 4 měsíců do 15 let se po celý školní rok jednou týdně věnuje čtyřčlenný učitelský sbor. Nejmenší děti mají k dispozici hudebně taneční dílnu Kolohrátky pod vedením tanečnice a choreografky Aleny Dittrichové, žáci základní školy se učí česky číst a psát a vzdělávají se v předmětech Český jazyk a literatura, Dějepis – Zeměpis českých zemí (1. až 9. třída) podle vzdělávacího programu školy v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR. Česká škola v Lisabonu navíc připravuje pro všechny české a slovenské děti z Lisabonu a okolí mikulášsko-vánoční besídku.

Druhá česká škola pro děti krajanů byla ve školním roce 2014/2015 založena také v Algarve.

V týdnu 25. – 29. května 2015 proběhl na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra intenzivní kurz českého jazyka a kultury vedený lektorkou portugalštiny z Univerzity Hradec Králové, Jarmilou Svatošovou (http://noticias.uc.pt/agenda/curso-de-lingua-e-cultura-checas-na-fluc/). 

 

 

Česká republika byla zastoupena na studijním veletrhu Study Abroad Portugal Fair v Lisabonu

thumb

Dne 16. Března 2024 se konal v Lisabonu studijní veletrh “Study Abroad Portugal Fair”, kterého se za ČR zúčastnili zástupci Masarykovy univerzity v Brně a zástupkyně Velvyslanectví ČR v Lisabonu. více ►

Slavnostní předání diplomů oceněným dětem za účast v Mezinárodní dětské výtvarné soutěži Lidice 2022

thumb

Dne 25. října 2023 převzalo šest dětí ze školy Colégio Valsassina v Lisabonu diplomy (čestná uznání) za účast v 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022. více ►