Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

MZV
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení do Diplomatické akademie MZV ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 05.05.2023 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 zákona o státní službě a § 32 odst. 1 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), v platném znění (dále jen "zákon o zahraniční službě") výběrové řízení na 8 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení diplomatického vzdělávání v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v Sekci státního tajemníka v MZV ČR, se služebním působištěm v Praze
 

1. Údaje o služebním místě

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby: (8) Zahraniční vztahy a služba.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

- úspěšní žadatelé absolvují vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby zakončený zkouškou podle § 32 zákona o zahraniční službě a vyhlášky č. 188/2017 Sb., o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby, jejímž obsahem je ověření znalostí zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky a  Evropské unie, diplomatické praxe, konzulárních činností a právních předpisů týkajících se výkonu zahraniční služby, včetně mezinárodního práva a práva Evropské unie; zkouška musí být vykonána nejpozději do jednoho roku od přijetí do služebního poměru a lze ji opakovat jen jednou. Zkouška nahrazuje zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona o státní službě pro obor „Zahraniční vztahy a služba“. Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání zkoušky, vydaným MZV ČR. Státní tajemník MZV ČR zařadí státního zaměstnance na jiné služební místo v MZV ČR poté, co úspěšně složil zkoušku. Služební poměr osoby, která zkoušku nesložila, končí uplynutím lhůty jednoho roku od přijetí do služebního poměru.

- úspěšní žadatelé absolvují stáž v některém z odborů MZV ČR;

- vzhledem k potřebám a cílům české zahraniční politiky se předpokládá působení čerstvých absolventů DA v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie a zaměření na stabilizaci a rekonstrukci Ukrajiny;

- následná možnost zvýšení kvalifikace na European Diplomatic Academy.

2. Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 12. platové třídy.

2.1 Platový tarif

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 27 650 do 40 740 .

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 304/2014 Sb.).

2.2 Osobní příplatek

Rozpětí od 2 037 do 6 111 odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.

2.3 Odměny

Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu, a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.

3. Údaje o podmínkách výkonu služby

Osoba zařazená na služební místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby (dále jen „diplomatický koncipient“) bude přijata do služebního poměru na dobu jednoho roku, během které absolvuje vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby zakončený zkouškou podle § 32 zákona o zahraniční službě a vyhlášky č. 188/2017 Sb., o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby. V případě, že diplomatický koncipient zkoušku úspěšně složí, bude mu služební poměr změněn na dobu neurčitou a bude následně zařazen na jiné služební místo v Ministerstvu zahraničních věcí ČR v souladu s ust. § 32 odst. 4 zákona o zahraniční službě.

V návaznosti na skončení výběrového řízení je předpokládanou dobou nástupu do služby na služebním místě září 2023.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra

https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

Služební úřad poskytuje následující benefity:

- příspěvky z FKSP

- možnost stravování v ministerské jídelně

- možnost vyslání do zahraničí

- jazykové kurzy

- dětská skupina Zamiňáček

4. Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané, respektive doručené ve lhůtě do 5. května 2023, a to následovně:

- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu e4xaaxh,

(přílohy zasílané datovou schránkou musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů; pokud přílohy nejsou v uvedeném formátu, mají povahu prostých kopií)

- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu epodatelna@mzv.cz,

(přílohy zasílané v elektronické podobě musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů; pokud přílohy nejsou v uvedeném formátu, mají povahu prostých kopií)

- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese v úředních hodinách, nebo

- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Personální odbor, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1[2].

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na 8 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení diplomatického vzdělávání v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v Sekci státního tajemníka v MZV ČR (č. j. 447523-1/2023-MZV/PERS)“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Důrazně doporučujeme neodkládat odeslání žádosti na poslední chvíli. Žádost musí být podána tak, aby byla nejpozději posledního dne lhůty doručena služebnímu orgánu.

5. Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

5.1 splňuje základní předpoklady:

a)  je státním občanem České republiky[3] [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona o státní službě],

b)  dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],

c)  je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě][4],

d)  je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě][5],

e)  dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání [6],

f)  má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě][7].

5.2 splňuje jiné požadavky:

1) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je požadavek úrovně znalosti cizího jazyka angličtiny, odpovídající alespoň úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 3 dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, a znalost dalšího jazyka (s výjimkou slovenštiny), odpovídající alespoň úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech[8].

V případě, že žadatel nedisponuje originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu, prokazujícího požadovanou úroveň znalosti cizího jazyka dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, ale znalost cizího jazyka na požadovanou úroveň (anglický jazyk alespoň na úrovni C1 a další jazyk alespoň na úrovni B2) prokáže a do žádosti doloží originálem nebo úředně ověřenou kopií jiného dokladu, neuvedeného v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, lze požadovanou znalost cizího jazyka pro účely účasti ve výběrovém řízení prokázat složením jazykového auditu MZV ČR na příslušnou úroveň, a to pouze v následujících jazycích – anglickém, francouzském, ruském, německém, portugalském, španělském, arabském nebo čínském.

2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě služebním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů[9].

6. Další povinné přílohy

K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis[10],

b) motivační dopis.

7. Údaje o výběrovém řízení

Výběrové řízení probíhá společně a jednotně pro všech 8 systemizovaných míst diplomatických koncipientů.

Po otevření obálek se žádostmi o přijetí do služebního poměru a / nebo zařazení na shora uvedená služební místa budou žadatelé, kteří splnili veškeré stanovené předpoklady a požadavky, pozváni k písemné zkoušce.

Ti žadatelé, kteří doloží znalost cizího jazyka na požadovanou úroveň jinou listinou neuvedenou v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, budou pozváni k jazykovému auditu v MZV ČR, který prověří požadovanou znalost cizího jazyka pro účely účasti ve výběrovém řízení a uskuteční se za osobní účasti žadatelů dne 12. května 2023. Úspěšným složením jazykového auditu uchazeč postupuje k písemné zkoušce.

Písemná zkouška proběhne pro všechny žadatele společně za osobní účasti dne 22. května 2023. Tato zkouška prověřuje schopnost žadatele pracovat s cizojazyčným textem, analyzovat jej, identifikovat důležitá fakta, syntetizovat informace a doporučení, jakož i vyjadřovací schopnosti žadatele. Písemná zkouška současně prověří znalost českého a anglického jazyka a stylistiky.

Součástí výběrového řízení je rovněž rozšířené psychologické posouzení, ke kterému budou pozváni ti žadatelé, kteří úspěšně absolvují písemnou zkoušku. Rozšířené psychologické posouzení bude probíhat za osobní účasti ve dnech 2., 5., 7., 9. a případně 12. června 2023.

K ústnímu pohovoru budou pozváni ti žadatelé, kteří uspěli v písemné zkoušce. Neúspěšní kandidáti budou písemně vyrozuměni o výsledku výběrového řízení dle zákona o státní službě. Ústní pohovor před výběrovou komisí bude probíhat ve dnech 19. a 20. června 2023, případně také 21. června 2023, a to prostřednictvím programu MS Teams.

Při přípravě na ústní pohovor doporučujeme žadateli využít platnou „Koncepci zahraniční politiky ČR“, případně dalších relevantních informací/zpráv/dokumentů zveřejněných na webových stránkách MZV ČR.

Vezměte, prosím, na vědomí, že všechny stanovené termíny jsou závazné a neměnné.

 

Všichni žadatelé, jejichž žádost nebude vyřazena postupem dle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, budou písemně vyrozuměni dle § 28c zákona o státní službě o výsledku výběrového řízení zasláním vyrozumění o výsledku výběrového řízení.

Žadatelé, kteří absolvují jazykový audit a budou přijati do služebního poměru, jsou povinni doplnit si do 5 měsíců od přijetí do služebního poměru jazykovou kvalifikaci odpovídající požadavkům na dané služební místo a doložit požadovanou jazykovou znalost dokladem dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

Výběrové řízení je organizováno tak, aby byli úspěšní žadatelé včas informováni a mohli ukončit svou činnost v dosavadním zaměstnání ve standardní výpovědní lhůtě. Nástup nově vybraných diplomatických koncipientů na MZV ČR se předpokládá v průběhu září 2023.

 

Telefonický kontakt pro případ dotazů: 224 182 784 (Mgr. Martina Vrchotová)

                                                                        224 182 718 (JUDr. Jan Rouček)

Kontaktní e-mail v případě dotazů: martina_vrchotova@mzv.cz

 

Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

Výběrová komise může provést s žadatelem pohovor v náhradním termínu na jeho požádání, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

 


[1]     Formulář žádosti tvoří přílohu tohoto oznámení.

[2]     Žádost musí být podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tak, aby byla nejpozději posledního dne lhůty doručena služebnímu orgánu. V opačném případě bude žádost z výběrového řízení vyřazena.

[3]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. 

[4]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je součástí formuláře žádosti.

[5]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[6]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, které je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním písemné zkoušky. V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Pokud žadatel v době podání žádosti nedisponuje nostrifikací, musí nejpozději před konáním písemné zkoušky doložit alespoň originál nebo úředně ověřenou kopii potvrzení o tom, že o uznání zahraničního vzdělání požádal. Samotný doklad o uznání zahraničního vzdělání musí v takovém případě doložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.

[7]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

[8]     Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu, prokazujícího požadovanou úroveň znalosti cizího jazyka. V případě znalosti dalšího jazyka neuvedeného v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, uchazeč předloží úředně ověřený překlad dokladu prokazujícího znalost cizího jazyka odpovídající alespoň úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

[9]     Splnění požadavku na stupeň „Tajné“ se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení před přijetím do služebního poměru a/nebo zařazením na služební místo.

[10]    V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je důvodem pro vyřazení žádosti z výběrového řízení.

přílohy

Žádost_služební_poměr_referent 2023 42 kB docx (Dokument) 23.1.2023

.