Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

MZV Černínský palác
Foto: © MZV ČR/MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nábor do diplomatické akademie

 

(Archivní článek, platnost skončena 08.06.2020 / 23:59.)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 7 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení základní diplomatické přípravy, přípravy CZ PRES a úřednické zkoušky v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v MZV ČR

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na 7 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení základní diplomatické přípravy, přípravy CZ PRES a úřednické zkoušky v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v MZV ČR v oboru služby „Zahraniční vztahy a služba“, ve smyslu § 32 odst. 1 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), v platném znění (dále jen "zákon o zahraniční službě"). Místem výkonu služby je Praha.

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 8. června 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané
v termínu do 8. června 2020 na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy zasílané datovou schránkou musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem "Neotvírat" a dále slovy "Výběrové řízení na 7 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení základní diplomatické přípravy, přípravy CZ PRES a úřednické zkoušky v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v MZV ČR (č. j. 447671-3/2019-PERS)".

Vzhledem k možným omezením v doručování poštovních zásilek (zejm. zahraničních) způsobených epidemií nového typu koronaviru důrazně doporučujeme neodkládat odeslání žádostí na poslední chvíli a případně využít služeb expresního doručování.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem o státní službě zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady, stanovené podle § 25 odst. 1 a 4, tj.:

a) mít státní občanství České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s požadavkem § 25 odst. 4 zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze státní občanství ČR podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství. Příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

b) dosáhnout věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

c) být plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce. 

e) dosáhnout vzdělání, stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], resp. služebním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS, v platném znění“), tj. dosáhnout vysokoškolského vzdělání;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (diplom atd.). V případě, že žadatel úspěšně ukončil studium, ale ještě nedisponuje diplomem, doloží originál potvrzení o ukončení studia. V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace.
Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru Personálnímu odboru MZV ČR.  

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek, stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě pro dané služební místo služebním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS, v platném znění"), kterým je úroveň znalosti cizího jazyka – angličtiny, odpovídající alespoň úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 3 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a znalost dalšího cizího jazyka (s výjimkou slovenštiny), odpovídající alespoň úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1].

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu, prokazujícího požadovanou úroveň znalosti cizího jazyka. V případě znalosti dalšího jazyka neuvedeného v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (viz poznámka pod čarou č. 1), žadatel předloží úředně ověřený překlad dokladu prokazujícího znalost cizího jazyka odpovídající alespoň stupni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

3) požadavek, stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě pro dané služební místo služebním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO "Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO"), kterým je pro dané služební místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení "Tajné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň ("Tajné"), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu od doručení protokolu o výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy 7 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení základní diplomatické přípravy, přípravy CZ PRES a úřednické zkoušky v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v MZV ČR:

- úspěšní žadatelé absolvují vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby zakončený zkouškou podle § 32 zákona o zahraniční službě a vyhlášky č. 188/2017 Sb., o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby, jejímž obsahem je ověření znalostí diplomatické praxe, konzulárních činností a právních předpisů, týkajících se výkonu zahraniční služby, včetně mezinárodního práva a práva Evropské unie; zkouška musí být vykonána nejpozději do jednoho roku od přijetí do služebního poměru a lze ji opakovat jen jednou. Zkouška nahrazuje zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona o státní službě pro obor „Zahraniční vztahy a služba“. Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání služby, vydaným Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR zařadí státního zaměstnance na jiné služební místo v Ministerstvu zahraničních věcí ČR poté, co úspěšně složil zkoušku. Služební poměr osoby, která zkoušku nesložila, končí uplynutím lhůty jednoho roku od přijetí do služebního poměru,

- úspěšní žadatelé absolvují stáž na některém ze zastupitelských úřadů ČR,

- úspěšní žadatelé absolvují stáž v některém z odborů Ministerstva zahraničních věcí ČR.

- s ohledem na nadcházející předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 bude následná příprava diplomatických koncipientů zaměřena rovněž na vzdělávání  v problematice EU a výkon CZ PRES.

Žadatel o služební místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení základní diplomatické přípravy, přípravy CZ PRES a úřednické zkoušky v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v MZV ČR předloží:

a) žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na 7 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení základní diplomatické přípravy, přípravy CZ PRES a úřednické zkoušky v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v MZV ČR, nebo žádost o zařazení na 7 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení základní diplomatické přípravy, přípravy CZ PRES a úřednické zkoušky v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v MZV ČR, spolu s těmi přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů
a požadavků, požadovaných zákonem o státní službě, jež nemá MZV ČR ve své úřední evidenci (pokud na ni chce žadatel odkázat, je třeba, aby uvedl, které konkrétní dokumenty si z ní má úřední orgán obstarat, a pokud je zaslal k dřívějšímu výběrovému řízení, je nutno uvést, ke kterému, tj. včetně uvedení příslušného čísla jednacího);

b) strukturovaný profesní životopis včetně fotografie a

c) motivační dopis.

Dodatečné informace k výběrovému řízení:

Výběrové řízení probíhá společně a jednotně pro všech sedm systemizovaných míst diplomatických koncipientů.

Po otevření obálek se žádostmi o přijetí do služebního poměru a zařazení na shora uvedená služební místa budou žadatelé, kteří splnili veškeré stanovené požadavky pozváni k písemné zkoušce. Tato zkouška prověřuje schopnost žadatele pracovat s cizojazyčným textem, analyzovat jej, identifikovat důležitá fakta, syntetizovat informace a doporučení, jakož i vyjadřovací schopnosti žadatele. Písemná zkouška současně prověří znalost českého a anglického jazyka a stylistiky. Písemná zkouška proběhne pro všechny žadatele společně dne 15. června 2020.

Součástí výběrového řízení je rovněž rozšířené psychologické posouzení, ke kterému budou pozváni ti žadatelé, kteří úspěšně absolvují písemnou zkoušku. Rozšířené psychologické posouzení bude probíhat ve dnech 18. a 19. června 2020.

K ústnímu pohovoru budou pozváni ti žadatelé, kteří uspěli v písemné zkoušce. Neúspěšní kandidáti budou písemně vyrozuměni o výsledku výběrového řízení dle zákona o státní službě. Pohovor před výběrovou komisí bude probíhat ve dnech 23. a 24. června 2020.

Při přípravě na ústní pohovor doporučujeme žadateli využít platnou „Koncepci zahraniční politiky ČR“, případně dalších relevantních informací/zpráv/dokumentů zveřejněných na webových stránkách MZV ČR.

Všichni žadatelé, jejichž žádost nebude vyřazena postupem dle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, budou písemně vyrozuměni podle § 164 odst. 4 o výsledku výběrového řízení zasláním stejnopisu protokolu o průběhu a výsledku výběrového řízení.

Výběrové řízení je organizováno tak, aby byli úspěšní žadatelé včas informováni a mohli ukončit svou činnost v dosavadním zaměstnání ve standardní výpovědní lhůtě. Nástup nově vybraných diplomatických koncipientů na MZV ČR se předpokládá nejpozději od 1. září 2020.

 

Telefonický kontakt pro případ dotazů: 224 182 375 (Mgr. Michaela Luisa Markvartová)

                                                                        224 182 784 (Mgr. Martina Vrchotová)

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, ze dne 3. září 2019 (č.j. MSMT-24156/2019).

přílohy

Žádost o přijetí do služebního poměru - referent 33 kB docx (Dokument) 12.4.2019

.