Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ekonomická diplomacie

 

Ekonomická diplomacie jako priorita ČR

Prosazování ekonomických zájmů v zahraničí patří mezi celosvětové trendy podpory hospodářského růstu. Ekonomika ČR je do velké míry otevřená a export a vnější ekonomické vazby jsou pro ni klíčové. V roce 2015 dosáhl denní export ČR v průměru 10,6 mld. Kč, celkový vývoz představoval 3,9 bilionu korun a přibližně 80 % HDP vzniklo v souvislosti se zahraničními operacemi. Ekonomická diplomacie hraje zásadní roli při podpoře českých hospodářských zájmů ve světě a při zajišťování odbytu pro české výrobky především na vzdálených trzích.

Ekonomická diplomacie slouží k prosazování politik vlády v oblasti výroby, pohybu nebo výměny zboží, služeb, práce a investic směrem jak z České republiky, tak do ní a přispívá k pozitivnímu obrazu země ve světě. Ekonomická diplomacie napomáhá ekonomickému růstu, vytváří nová pracovní místa, podporuje podnikatelské aktivity v zahraniční, otevírá přístup na zahraniční trhy, odstraňuje bariéry mezinárodního obchodu a snaží se přivést do ČR potenciální zahraniční investory.

Role Ministerstva zahraničních věcí je nezastupitelná díky rozsáhlé síti zastupitelských úřadů, které pracují na podpoře a ochraně českých ekonomických zájmů ve světě. Na každé ambasádě je diplomat, který se buď zabývá výlučně ekonomickou agendou, nebo ji sdílí s dalšími pracovními úkoly. Na ekonomické diplomacii se také podílejí všichni vedoucí zastupitelských úřadů a honorární konzulové, kteří hrají aktivní roli při prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí.

Ekonomická diplomacie v praxi

Ekonomická diplomacie je poměrně nová diplomatická disciplína, která se dynamicky rozvíjí všude ve světě. Ministerstvo zahraničních věcí neustále sleduje nově vznikající příležitosti a komunikuje je s podnikatelskou veřejností. Ministerstvo se snaží být otevřené potřebám podniků, dynamicky reagovat na jejich potřeby a zajistit jim co nejvyšší úroveň služeb. Před vysláním do země působení se tak nastupující velvyslanci představují manažerům exportních firem, bank a podnikatelských svazů. V rámci pracovních setkání také intenzivněji komunikují se zástupci podnikatelských platforem. Nově jsou koncipovány také podnikatelské mise, které doprovází ministra zahraničních věcí, náměstky ministra či další ústavní a vládní činitele při zahraničních cestách. Cesty jsou daleko více koordinovány s dalšími rezorty tak, aby byl jejich přínos co nejvyšší.

Úspěšnou novinkou systému podpory ekonomické diplomacie jsou sektorové obchodní mise. Ty jsou na rozdíl od velkých misí, kterých se účastní nejvyšší politická reprezentace, menší a zaměřené pouze na sektor, ve kterém mají české firmy šanci uspět. Celá mise je potom organizována tak, aby byla českým firmám ušita co nejvíc na míru a byla tedy co nejefektivnější. 

Ministerstvo zahraničních věcí organizuje celou řadu aktivit na podporu českého exportu nejenom v zahraničí, ale i v České republice. Mezi velice úspěšné aktivity patří akce, které se zaměřují na perspektivní teritoria a sektory a v rámci nichž se mohou firmy často setkat i s ekonomickými diplomaty, působícími v zahraničí.

Ministerstvo zahraničních věcí koordinuje aktivity velvyslanců a zastřešuje zastupování České republiky v zahraničí a podporu jejích ekonomických zájmů. Spolupracuje přitom nejen s Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturami CzechTrade a CzechInvest, ale také s Ministerstvem pro místní rozvoj a agenturou CzechTourism. Nedílnou součástí prosazování ekonomických zájmů v zahraničí jsou Česká rozvojová agentura a Česká centra. Všechny české instituce v zahraničí tak tvoří jeden tým. Důležitou roli v tomto systému hrají velvyslanci, kteří koordinují činnost všech složek české reprezentace v zahraničí.

Aktuality

Rámcová dohoda MZV ČR s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie, podepsaná během Konference ekonomických radů dne 26. 6. 2014, přinesla výrazné změny v úrovni spolupráce obou ministerstev. Díky podpisu smlouvy sjednotily oba rezorty a příspěvkové organizace, reprezentující ČR v zahraničí, podporu českého exportu. Spolupracují jak v oblasti poskytování informací a poradenství, tak společnými silami zajišťují praktickou asistenci pro české firmy nejen při vstupu na zahraniční trhy.  Obě ministerstva se soustředí na to, aby zajistily vysokou úroveň kvality služeb poskytovaných zastupitelskými úřady i kancelářemi CzechTrade a aby se firmy v systému podpory mohly také snadno zorientovat. Dalším z kroků na cestě k co nejefektivněji fungující české ekonomické diplomacii byl podpis memoranda o spolupráci mezi MZV ČR a Ministerstvem zemědělství ze dne 12. 6. 2014, které si klade za cíl zvýšení exportu českých zemědělských a potravinářských výrobků na trhy mimo EU. Díky této spolupráci působí na českých ambasádách již několik specializovaných zemědělských diplomatů a chystá se vyslání dalších.

Mezi vlajkové lodi jednotné zahraniční sítě patří:

  • Klientské centrum pro export, které nabízí firmám jedno místo pro vstup do exportní služby státu;
  • Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vznikl i Katalog služeb Jednotné zahraniční sítě, které exportérům nabízí Klientské centrum pro export;
  • Ministerstvo zahraničních věcí vydává Mapu globálních oborových příležitostí přinášející přehled exportních a investičních příležitostí po celém světě podle oborů a sektorů. Publikace napomáhá exportérům včas určit sektory s vysokým růstovým potenciálem v jednotlivých zemích.
  • Ministerstvo zahraničních věcí průběžně zvyšuje kvalifikaci ekonomických diplomatů. Ekonomické vzdělávání dnes představuje komplexní program přípravy, na které se kromě Odboru ekonomické diplomacie a Diplomatické akademie MZV ČR podílí i agentura CzechTrade. Ekonomičtí diplomaté absolvují moduly ekonomického vzdělávání, kurz obchodní diplomacie a před vysláním do zahraničí praktickou přípravu Odboru ekonomické diplomacie.
  • Ministerstvo zahraničních věcí ve snaze poskytovat firmám co nejlepší služby vytvořilo systém hodnocení ekonomických diplomatů a činnosti jednotlivých zastupitelských úřadů. Důležitou složkou hodnocení je zpětná vazba, kterou ministerstvo získává přímo od podniků a podnikatelských asociací.
  • Mezi nejdůležitější nástroje ekonomické diplomacie dnes patří Projekty na podporu ekonomické diplomacie, které nabízí možnost cílené podpory českého exportu a firem v zahraničí. Mezi typické projekty ekonomické diplomacie patří oborové prezentace, business fóra, semináře, účasti na výstavách a veletrzích, kulaté stoly, podnikatelské mise a podobně.

Dlouhodobým cílem Ministerstva zahraničních věcí ČR v oblasti ekonomické diplomacie je být důvěryhodnou servisní organizací, která bude svým uživatelům, ať už jimi budou výrobní nebo obchodní podniky, jejich zaměstnanci, ale i subjekty státní správy, poskytovat kvalitní služby a napomáhat tak českým úspěchům na zahraničních trzích.

.