Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dědictví v cizině

 

Ve věci dědictví může jednat (podat žádost) dědic resp. osoba, jež se za dědice označuje, a to buď osobně nebo prostřednictvím právního zástupce, popř. za určitých podmínek stanovených právním řádem daného cizího státu může požádat o pomoc v omezeném rozsahu i konzulární pracovník příslušného zastupitelského úřadu ČR.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

 

Dědictví v cizině

04.

Předmět žádosti

 

Předmětem žádosti je uplatnění dědického nároku na majetek movitý či nemovitý, zanechaný zůstavitelem v zahraničí.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

 

O dědictví může jednat (podat žádost) dědic, resp. osoba, jež se za dědice označuje, a to buď osobně  nebo prostřednictvím právního zástupce; v případě nezbytnosti může požádat o pomoc v omezeném rozsahu konzulárního pracovníka příslušného zastupitelského úřadu ČR, pokud tomu nebrání právní řád daného státu.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Podmínky nabývání dědictví upravuje právní řád konkrétního cizího státu; při uplatnění dědického nároku je třeba uvést konkrétní vztah k zůstaviteli a doložit jej matričními nebo jinými relevantními doklady.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 

U příslušného soudu dotčeného cizího státu, event. u příslušného notáře, případně u jiné pověřené instituce; v případě nezbytnosti je možno se obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR a dotázat se na doporučení vhodného postupu.

08.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

 

Občan musí svůj dědický nárok uplatnit u konkrétního orgánu cizího státu, který dědictví projednává (může jít o místně příslušný soud), a to v příslušné zákonné lhůtě, pokud je místními právními předpisy v této záležitosti stanovena; v případě potřeby je možno se poradit i s pracovníky příslušného zastupitelského úřadu ČR.

09.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 

Tuto životní situaci je nutno řešit jednáním s příslušnou institucí cizího státu, a to osobně nebo prostřednictvím advokáta v příslušném státě; v případě nezbytnosti, umožňuje-li to právní řád dotčeného cizího státu, je výjimečně možné požádat o spolupráci v omezeném rozsahu i konzulárního pracovníka zastupitelského úřadu ČR.

10.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 

Předložíte cestovní pas, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Dále je nutno předložit matriční a jiné ověřené doklady, opatřené úředním překladem do úředního jazyka dotyčného státu. Potřebné doklady či jiné náležitosti určí příslušný orgán, který dědictví projednává.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Předepsané formuláře nejsou vždy stanoveny, příslušnou informaci může poskytnout orgán cizího státu, který dědictví projednává.

12.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

 

Poplatky stanoví právní řád daného cizího státu, aktuální stav může na vyžádání sdělit příslušný orgán cizího státu; v případě zájmu občana o pomoc zastupitelského úřadu určuje sazebník konzulárních správních poplatků za úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví) poplatek ve výši 4 % získané částky nebo z hodnoty dědictví. Pokud je k žádosti dědice prováděn pouze úkon k zajištění dědictví, je vyměřen poplatek za podání žádosti u zastupitelského úřadu ČR ve výši 750 Kč.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Lhůty pro vyřízení žádosti nejsou jednotně určeny. V konkrétní věci jsou stanoveny právním řádem daného cizího státu.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

 

Další oprávnění dědicové. Záleží na právním řádu konkrétního cizího státu.

15.

Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány

 

Další činnosti vycházejí z podstaty věci, tedy z potřeby doložení veškeré relevantní dokumentace či z provedení dalších potřebných úkonů za účelem uplatnění dědického nároku.

16.

Můžete využít tuto elektronickou službu

 

Případný dotaz může být zaslán na e-mailovou adresu příslušného zastupitelského úřadu ČR v zahraničí .

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Důležitý je právní řád cizího státu.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963, publikovaná pod č. 32/1969 Sb., případně dvoustranná konzulární úmluva nebo smlouva o právní pomoci, uzavřená s dotčeným státem, dále i zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Jsou stanoveny vždy právním řádem dotčeného cizího státu.

20.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit

 

Na konkrétní orgán daného cizího státu, který dědictví projednává, eventuálně na zastupitelský úřad ČR v zahraničí.

21.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

Specializovaní advokáti či notáři v ČR i v zahraničí.

22.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor MZV ČR.

23.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

 

05.12.2014

24.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

 

16.04.2024

25.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

.