česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Průzkum ČŠBH – dotazy týkající se vysokoškolského vzdělávání

Odpovědi připravené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Dotaz: Jaké jsou podmínky k přijetí, když student ukončil základní a střední vzdělání v zahraničí. (respondent Švýcarsko, respondent USA).

Přijímací řízení je v plné a výlučné kompetenci vysokých škol, tzn., že vysoké školy samy určují v rámci stanoveném zákonem průběh a obsah přijímacího řízení. Přijímání ke studiu na vysoké škole obecně upravuje § 48 a násl. zákona o vysokých školách. O přijetí ke studiu rozhoduje děkan příslušné fakulty (§ 50 odst. 2) či rektor (v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultě.

Podmínky pro prokázání předchozího středoškolského vzdělání jako podmínky k přijetí, pokud bylo získáno v zahraničí, upravuje § 48 odst. 4. Podmínky pro prokázání předchozího vysokoškolského vzdělání jako podmínky k přijetí, pokud bylo získáno v zahraničí, upravuje § 48 odst. 5:

Lze upozornit na zjednodušení procesu v případě přijímacího řízení na veřejnou vysokou školu, která má udělenu tzv. institucionální akreditaci podle zákona o vysokých školách. V tomto případě nastupuje proces podle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. d). To znamená, že uchazeč o studium předkládá doklady o předchozím zahraničním vzdělání (středoškolském nebo vysokoškolském) příslušné vysoké škole v rámci podkladů pro přijímací řízení – neprobíhá tzv. nostrifikace, vysoká škola splnění podmínky předchozího vzdělání posuzuje sama přímo.

Měla by existovat stránka, která by shromažďovala a aktualizovala všechny potřebné informace týkající se přijímacího řízení na vysoké školy. (respondent Švýcarsko)

Podmínky a informace k přijímacímu řízení uveřejňuje každá vysoká škola na svém webu, případně i jinými informačními kanály. Vzhledem k samostatnosti rozhodování vysokých škol doporučujeme pro aktuální informaci vždy přejít přímo na internetové stránky příslušné vysoké školy, na kterých každá vysoká škola poskytuje informace nejpodrobnější a zcela aktuální.

Uvítal bych pro absolventy středních škol (maturita a International Baccalaureate) informace od českých vysokých škol. Popřípadě možnost studia v Čechách v anglickém jazyce. (respondent Švýcarsko)

Vysoké školy poskytující studijní programy v anglickém jazyce (téměř všechny) poskytují informace o nich a o přijímacím řízení také v anglickém jazyce. Pro podrobnosti opět doporučujeme weby příslušných škol a jejich fakult.

Ministerstvo nabízí k tématům informace zveřejněné zejména zde:

Seznam vysokých škol:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3

Přehled akreditovaných studijních programů uskutečňovaných v ČR:

https://regvssp.msmt.cz/registrvssp/

Procedura uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR dle zákona o vysokých škol a příslušných mezinárodních smluv s příslušnými odkazy na jednotlivé vysoké školy a jejich příslušné weby:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace

Souhrnná brožura o uznávání zahraničního vzdělání v ČR v anglickém jazyce publikovaná odborem mezinárodní spolupráce zde:

https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/brochure-recognition-of-foreign-education-and-qualifications

Dále také jiné zdroje informací např.:

https://www.studyin.cz/cs/studium/

https://www.infoabsolvent.cz/