česky  english 

rozšířené vyhledávání

Volby do Evropského parlamentu 2024

V návaznosti na rozhodnutí prezidenta republiky uveřejněné ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 38/2024 Sb., kterým vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na 7. a 8. června 2024, uvádíme níže informace v souvislosti s těmito volbami. 

Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
 

A) Hlasování pro české kandidáty v České republice:

Hlasování pro české kandidáty je možné pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Voličem je občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dovrší věku 18 let, nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Volič může hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo pokud hlasuje na voličský průkaz.

Čeští občané žijící dlouhodobě v zahraničí mají možnost:

1) požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na Zastupitelském úřadu ČR v zemi, v níž pobývají.

 

2) požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného na Zastupitelském úřadu v ČR v zemi, v níž pobývají.

 

3) pokud jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů Zastupitelského úřadu, mohou požádat o vystavení voličského průkazu k hlasování v ČR. Požádat o voličský průkaz lze ode dne vyhlášení voleb buď osobně na zastupitelském úřadu nejpozději do 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo písemně za podmínky, že žádost bude doručena zastupitelskému úřadu nejpozději do 31. května 2024 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána datovou schránkou (běžný email nestačí). Voličský průkaz předá zastupitelský úřad voliči nejdříve 23. května 2024, a to buď osobně nebo jej voliči zašle nebo ho předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o voličský průkaz.

S voličským průkazem se musí volič dostavit na území ČR, kde může s tímto průkazem hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku.

 

4) Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí může požádat o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Zastupitelský úřad mu vydá potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů v zahraničí musí volič předložit obecnímu úřadu v ČR v místě svého trvalého pobytu do 5. června 2024 nebo v den voleb přímo okrskové volební komisi.

Dne 28. dubna 2024 končí lhůta pro voliče, kteří mají bydliště mimo území ČR pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem.

 

B) Hlasování pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v jiném členském státě Evropské unie

V případě, že zamýšlí občan ČR hlasovat  ve volbách do Evropského parlamentu na území jiného členského státu Evropské unie pro kandidáty na kandidátních listinách jiného členského státu, musí splnit podmínky pro výkon volebního práva stanovené právním předpisem příslušného členského státu Evropské unie (nevztahuje se na Kosovo)