česky  english 

rozšířené vyhledávání

Informace pro krajany žijící v EAR a v Súdánu

Na těchto stránkách Vás informujeme o aktuálních zákonech a životních situacích.

 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nahradil dosud platný občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků).

Nový občanský zákoník (dále jen "NOZ") má 3081 paragrafů. Přejímá řadu pravidel upravených v jiných zákonech, které zrušuje. Zrušovací ustanovení - §3080 NOZ v celkem 238 bodech jmenuje víc než 100 právních předpisů, které NOZ zrušuje - m.j. zákon o rodině, obchodní zákoník, zákon o vlastnictví bytů, zákon o sdružování občanů.

NOZ se vrací ke klasické české právní terminologii, kterou občanské zákoníky z roku 1950 a 1964 postupně opustily, a zavádí znovu např. termín osoba (místo účastník),svéprávnost (místo způsobilost k právním úkonům), nabídka (místo návrh na uzavření smlouvy) atp.

            NOZ je rozvržen do pěti částí:

Obecná část (§1 - 654) - základní zásady, fyzické osoby, právnické osoby, zastoupení, věci a jejich rozdělení, cenné papíry, právní skutečnosti;

Rodinné právo (§655 - 975) - rodinné právo, příbuzenství a švagrovství, poručenství a jiné formy péče o dítě;

Absolutní majetková práva (§976 - 1720) - věcná práva, držba, vlastnické právo, věcná práva k cizím věcem, dědické právo;

Relativní majetková práva (§1721 - 3027) - závazky;

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§3028 - 3081).

            Nová úprava rodinného práva znovu zavádí pojem švagrovství, nově umožňuje osvojení zletilého. Úprava registrovaného partnerství zůstává v zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

            Ve třetí části NOZ - absolutní práva - jsou upravena věcná práva, vlastnictví, spoluvlastnictví, správa cizího majetku, dědické právo, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo. Úprava dědického práva, zahrnutá do třetí části NOZ, je podstatně rozsáhlejší než v dosud platném OZ. Konkrétní změny se týkají zřeknutí se dědického práva, vzdání se dědictví, dědění ze zákona, závěti, dědické smlouvy, odkazu, dědické substituce, odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele, vydědění, práva na povinný díl a nepominutelných dědiců.

            Čtvrtá část NOZ - relativní majetková práva - obsahuje úpravu práva závazkového, smluvního. Nacházíme zde nové smluvní typy - výprosa, pacht, smlouva o péči o zdraví, smlouva o výměnku. Právní úprava zájezdu je obsažena v § 2521 a následujících.

 

Bližší informace o novém Občanském zákoníku naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů

Tento zákon upravuje způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, prokazování a zjišťování státního občanství České republiky, vydávání osvědčení o státním občanství České republiky, vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, a přestupky na úseku státního občanství.

 

Formuláře a další informace k tomuto tématu naleznete v sekci "Víza a konzulární informace" - "Osvedčení o státním občanství".

 

Informace o změně vyhlášky o kontaktních místech veřejné správy:

Na základě vyhlášky č. 410 ze dne 7. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů,  se stal s účinností od 1.1.2017 ZÚ ČR v Káhiře kontaktním místem veřejné správy.

 

 

přílohy

Novy_zakon_o_statnim_obcanstvi 0 KB DOC (Word dokument) 7.1.2014