srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Zahraniční rozvojová a transformační spolupráce

Srbsko bylo jedním z největších příjemců vládního programu české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS).

V letech 2002 až 2012 vláda ČR věnovala pouze na bilaterální projekty ZRS v Srbsku částku cca 23 mil. EUR, což ji řadilo mezi nejaktivnější poskytovatele ZRS v Srbsku (zejména ve srovnání s ostatními novými členskými státy EU) s podílem cca 0,6% na celkové částce donací, které Srbsko získalo.

Od roku 2010 do 2017 patřilo Srbsko z hlediska nové koncepce mezi tzv. projektové státy, což odpovídalo jak celkovému vývoji Srbska, tak i jeho postupnému přibližování EU. Vzhledem k intenzifikaci snah Srbska o postupné sbližování s EU, došlo také ke změnám v přístupu k českým rozvojovým projektům v Srbsku.

Vzájemná rozvojová spolupráce byla rozšířena o evropskou dimenzi a mnohé projekty se mimo jiné soustředí také na poskytnutí technického know-how, předání zkušeností s procesem ekonomické transformace a celkově na poskytnutí asistence související s budoucím vstupem do EU.

Dále probíhají projekty v sektorech, které se již v předchozích obdobích ukázaly jako úspěšně, tj. zdravotnictví, zásobování vodou a sanitace, výroba dodávky a energie a v sektoru obchodu a dalších služeb. Větší důraz bude kladen na komerční návaznost na dříve realizované projekty a na širší přístup českých subjektů k projektům, financovaným ze strany EU.

Přehled projektů ZRS ČR v Srbsku

Název projektu

Realizátor

Doba realizace

Cel. rozpočet projektu (v tis. Kč)

2002

Studie proveditelnosti rychlostní silnice Batočina – Kragujevac, region Šumadija

SUDOP PRAHA a.s., MOSTOSTAV Brno

2002 – 2005

4 900

2003

Zásobování pitnou vodou v oblasti města Valjevo/Regionální vodopřivádecí systém „Rovni“

VHS Brno, a.s.

2003 – 2005

9 800

Ochrana řeky Ibar před znečištěním ropnými látkami

Dekonta Kladno, a.s.

2003 – 2005

5 850

2004

Informační kancelář v Kragujevaci

Rada JMK

2004 – 2006

2 460

Obnova odpadového hospodářství města Kragujevac

VHS Brno, a.s.

2004 – 2006

4 800

Podpora transformačního procesu ústavů a iniciace změn v systému péče o mentálně postižené

Člověk v tísni, o.p.s.

2004 – 2006

12 300

Sanace a revitalizace Velkého Bačkí kanálu ve městě Vrbas

DEKONTA, a.s.

2004 – 2006

9 420

2005

Řešení prioritních sanačních projektů rozpracovaných organizací UNEP v Srbsku a Černé Hoře

DEKONTA

2005 – 2007

19 400

Sanace a rekultivace skládky komunálního odpadu Jovanovac v kraji Šumadija, a její zakonzervování v rozsahu a kvalitě odpovídající evropským standardům

VHS Brno

2005 – 2006

15 000

Budování přivaděče surové vody – páteřního potrubního řádu do rekonstruované úpravy vody PEČINA v západní části Srbska, město Valjevo

VHS Brno

2005 – 2007

21 000

Pomoc při zřízení ekologického výrobně ekonomického centra Novi Sad  na likvidaci nebezpečných odpadů a dekontaminaci půdy s ochranou podzemních vod

ECOLINE, s.r.o. Brno

2005 – 2007

29 000

2006

Zajištění kontinuity těžby, doly Rembas a Soko

VDO, a.s.

2006 – 2010

24 500

Implementace českých zdravotnických prostředků v oblasti cévní chirurgie, Klinické centrum Bělehrad

Výzkumný ústav pletařský, a.s. Brno

2006 – 2010

20 580

Ekologizace nakládání s ropnými a chemickými látkami a nebezpečnými odpady

AZAS INVEST s.r.o. Opava

2006 – 2010

29 400

Plynofikace Banje Koviljača a Lešnice

MSA a.s. Dolní Benešov

2006 – 2009

14 700

Signálně bezpečnostní zařízení železničních vleček Vreoci a Obrnovac tepelné elektrárny JP TENT

AŽD Praha s.r.o.

2006 – 2009

14 700

Vybudování centra pomoci pro oběti domácího násilí, region Šumadija

ADRA

2006 – 2008

8 800

Zabezpečení a sanace zdrojů znečištění vodního toku Kolubara, město Valjevo

VHS Brno

2006 – 2009

19 175

Vybudování efektivního systému dálkového vytápění směřujícího k odstranění energ. náročných a ekolog. zcela nevyhovujících lokál. zdrojů vytápění, město Valjevo

VHS Brno

2006 – 2008

18 060

Vypracování integrovaného systému odpadového hospodářství pro vybraná města a obce, provincie Vojvodina

DEKONTA

2006 – 2009

9 715

Přenos zkušeností s moderními environmentálními technologiemi při využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti v oblasti Šumadija a města Kragujevac

ENVIROS, s.r.o

2006 – 2007

2 950

2007

Průzkum zdrojů a dodávka technologie úpravy pitné vody, město Lazarevac

GEOtest, a.s. Brno

2007 – 2011

25 000

Sanace následků důlní činnosti na ekologii, region Sjenica

VDO

2007 – 2009

19 500

Teplofikace Loznice, Banja Koviljača a speciální nemocnice

EKOL, s.r.o.

2007 – 2008

3 950

2008

Informační a komunikační platforma pro sektor sociálně-zdravotní

ADRA

2008 – 2009

2 000

Úprava pitné vody, region Valjevo

VHS Brno

2008 – 2010

6 930

Průzkum znečištění a rehabilitace oblasti Ada Huja

DEKONTA

2008 – 2010

13 930

Rozšíření kapacity zásobování pitnou vodou – Boričevac, region města Valjevo

VHS Brno

2008 – 2010

19 150

Pomoc při využití elektrárenských popílků do konstrukcí pozemních komunikací v Srbsku

SC – Geotechnika Praha

2008

1 020

Dům zdraví Lapovo, region Šumadija

JMK

2008 – 2009

3 500

2009

Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech

AŽD Praha

2009 – 2011

36 090

2010

Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče – nemocnice Arandjelovac, region Šumadija

EDOMED, a.s.

2010 – 2012

10 550

Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija

Charita ČR

2010 – 2012

10 500

Dodávka zdravotnického vybavení pro fakultní nemocnici Dr. Dragiša Mišović v Bělehradě

Charita ČR

2010

700

Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo

VHS Brno, MEVOS s.r.o.

2010 – 2012

13 850

2011

Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina – Belotić

VHS Brno

2011 – 2013

6 000

Zvýšení energetické účinnosti při vytápění nemocnice ve městě Valjevo

MEVOS

2011 – 2013

15 490

Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter / Sandžak

Pacovské strojirny-trading, MERCI s.r.o.

2011 – 2014

12 440

Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU

Olomoucký kraj

2011

732

2012

Výstavba kanalizační sítě v obcí Kruščica

GEOtest, a.s.; Presskan systém, a.s.

2012 – 2014

16 000

Příprava budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU v AO Vojvodina

Olomoucký kraj

2012

544

Spolupráce Ústeckého kraje s městy v Jižním Banátu (Srbsko) 

Ústecký kraj

2012

237

2013

Modernizace a posílení kapacit chirurgické jednotky ve Všeobecné nemocnici Pirot

Gettinge CZ, s.r.o.

2013 – 2015

10 469

Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)

Královéhrad. kraj 

2013

1 290

Využití zkušeností Jihomoravského kraje při transformaci a zvyšování kapacit veřejné správy v regionu Šumadija v Srbsku

Jihomoravský kraj

2013

700

Posilování absorpčních kapacit regionu Banát

Hradecký kraj

2013

500

2014

Studie technického řešení rozvoje těžby na lignitovém dole Ćirikovac

VDO/Báňské projekty Ostrava

2014

2 000

Modernizace systému centrálního zásobování teplem ve městě Srbobran

Glomex / MEVOS

2014-2016

16 500

Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v obci Bela Crkva 

MEVOS

2014-2016

19 025

Přenos zkušeností s čerpáním prostředků z předvstupních fondů EU – Banát (Srbsko)

Královehradecký kraj

2014

248

Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních škol ve městech Vrša a Bela Crkva

Ústecký kraj

2014

349

2015

Přenos dobré praxe krizového řízení a odstranění následků povodní ve Valašském Meziříčí do města Čačak

Valašské Meziříčí

2015

448

Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy

Ústecký kraj

2015

495

Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela Crkva v Ústeckém kraji

Ústecký kraj

2015

434

Strategie ochrany biologické rozmanitosti v Srbsku – návrh indikátorů klimatické změny (program vysílaní expertů)

DH&P Conservation s.r.o.

2015-2017

298

Konzultace právních změn v oblasti životního prostředí a ochrany před hlukovou zátěží (program vysílaní expertů)

Ing. Michaela Vrdlovcová (MZ ČR)

2015

59

2016

Přenos transformačních zkušeností pro zavedení systému vysílání civilních expertů do zahraničních misí Srbska

PSSI

2016-2017

6 412

2017

Studie proveditelnosti čištění komunálních odpadních vod ve městě Bela Crkva

MEVOS

2017

450

Plán rozvoje zásobování obyvatelstva vodou v Kolubarském regionu v Srbsku

MEVOS

2017

393

Plánování a řízení vodárenské infrastruktury, Bela Crkva, Srbsko

VODNÍ ZDROJE a.s.

2017

437

Analýza potenciálu pro využití metody EPC ve městě Čačak

ENVIROS

2017

446

Zavádění moderních metod a nástrojů pro inspekci a údržbu kanalizací a vodovodů v Srbsku

Zikmund electronics, s.r.o.

2017

444

Založení společného podniku na výrobu dřevní biomasy jako obnovitelného zdroje alternativního a ekologického paliva

MEVOS

2017

491

Srbská vodenice – lokální zdroj energie

ELZACO spol. s r.o.

2017

459

Rozšíření využití místní biomasy ve středně velkých kotlech na štěpku a pelety v Srbsku

Smart Heating Technology s.r.o.

2017

447

Podnikatelský plán pivovaru v Srbsku o kapacitě 3 000 hl ročně

RONELI SE

2017

309

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Čačak v Srbsku

Město Valašské Meziříčí / tým expertů

2017

365

Založení místní akční skupiny v regionu Vršac - přípravná fáze a přenos know-how

Ústecký kraj

2017

493

Projektové řízení ve městě Čačak a jeho aplikace dle typových příkladů na základě zkušeností ve Valašském Meziříčí

Město Valašské Meziříčí

2017

400

Kromě bilaterálních projektů ZRS (zaujímají zhruba 70% z celkového objemu finančních prostředků ZRS), patří mezi další formy ZRS také projekty transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR) a stipendia zahraničních studentů.

Byly realizovány projekty v rámci dotačního titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích“,  tzv. malé lokální projekty (každý rok cca 5 projektů), projekty programu „Aid for Trade“ a řada dalších.

Od roku 2013 probíhají projekty v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor, které za svůj bezprostřední cíl mají podporu spolupráce českých podnikatelských subjektů s místními partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí a technologií.

Podrobnější informace o projektech lze nalézt na internetových stránkách České rozvojové agentury (ČRA), která od začátku r. 2008 má na starosti realizace nových projektů ZRS ČR. Další detaily o principech realizace zahraniční rozvojové spolupráce publikuje MZV ČR.

Jihomoravský kraj se z vlastní iniciativy významně zapojil do pomoci Srbsku, spolupracuje a finančně podporuje obce z Šumadijského okruhu - město Kragujevac a okolí (4. největší město v Srbsku a centrum tzv. Šumadijského okruhu). Významné je působení dvou zástupců JmK v kanceláři JmK v Kragujevaci, z nichž jeden se plně věnuje podpoře obchodní spolupráce.

V rámci Podpory rozvojových aktivit krajů a obcí pomáhají i další obce a města - např. Čermná nad Orlicí, Hradec Králové, Valašské Meziříčí, aj. Spolupráce probíhá i mezi Olomouckým krajem a AO Vojvodina, nově také mezi Ústeckým krajem a Banátem.

Přehled malých lokálních projektů v Srbsku za období 2006 – 2020

Název projektu

Město realizace

Cel. rozpočet projektu (v tis. Kč)

2006

Výstavba pěti kilometrů komunikace mezi městem Bela Crkva a vesnicí Kruščica

Obec Kruščica

500

2007

Vnější rekonstrukce a omítnutí (pláště budovy) Muzea české menšiny

Obec Češko Selo

233

Zřízení a vybavení dětského hřiště

Municipalita Bela Crkva

234

Výstavba šaten a sociálního zařízení místního stadionu

Obec Kruščica

252

Integrace technologie řezání vodním paprskem do edukačního systému Srbska

Střední technická škola, Novi Beograd

280

2008

Odborné vybavení Ústavu krevní transfuze Vojvodiny

Novi Sad

100

Vybavení lůžkové části kliniky pro vaskulární chirurgii Klinického centra Srbska

Bělehrad

125

Technické vybavení katedry slavistiky Filologické fakulty v Běleheadě

Bělehrad

125

Oprava interiéru kostela Sv. Jana Nepomuckého (Podpora rozvoje turistického ruchu v obci Češko Selo)

Obec Češko Selo

130

Výstavba šaten a sociálního zařízení místního stadionu

Obec Kruščica

172

Rekonstrukce tribuny městského stadionu

Municipalita Bela Crkva

172

Rekonstrukce budovy české menšiny

Obec Češko Selo

172

2009

Rekonstrukce budovy české menšiny

municipalita Bela Crkva, obec Češko Selo

189

Dostavba sociálního a hygienického zázemí sportovního stadionu

Obec Kruščica

200

Pomoc při realizaci plynového vytápění v ZŠ Kadinjača, Lozničko Polje

Municipalita Loznica

200

Nákup IT vybavení do Technické školy v Novém Pazaru

Město Novi Pazar

400

Nákup laparoskopické kamery pro nemocnici KBC Zemun

Municipalita Zemun, Bělehrad

134

2010

Regeneration of Laparoscopic Equipment Used by General Surgery

Univerzitní klinika Dr. D. Mišović, Bělehrad

390

First Solid Garbage Pail

Obec Kruščica

260

Procurement of Computers for High School in Novi Pazar

Město Novi Pazar

200

Support for Development of Village Tourism in Bela Crkva

Obec Češko Selo

200

Elementary School „Petar Tasić“, Building of Gas Furnace

Municipalita Loznica

200

2011

Nákup nábytku a zařízení do základní školy

Základní škola „Kralja Petra II“, Město Užice

250

Třídění komunálního odpadu – nákup kontejnerů

Municipalita Topola

150

Humanitární fond „Hadzi Nadžija Karabegović-Agušević“ v Novém Pazaru – Milking machine for cows

Město Novi Pazar

200

Cardiotocograph -CTG (a machine used for recording the fetal heartbeat) – for Gynecology Department

Zdravotní dům „Savski Venac“, Bělehrad

120

Sdružení pro pomoc dětem a postiženým osobám - Projekt „Our little house“

Municipalita Trstenik

250

2012

Rozvíjení kvality poskytování ochrany zdraví dětí a mládeže v oblasti ultrazvukové diagnostiky Zdravotního střediska ve Vranje

Poliklinika Vranje

294

Kormoran - nákup zařízení pro slepecké písmo

Škola zrakově postižených dětí Veljko Ramadanović, Zemun

168

Nemocniční standardizovaná křesla pro dialýzu

Univerzitní klinika Dr. D. Mišović, Bělehrad

242

Projekt podpory zachování a ochrany zdraví žen

NNO Výbor pro lidská práva, Majdanpek

244

Elektronické pomůcky pro slepé děti

Sdružení rodičů slepých a zrakově postižených dětí Srbska

50

2013

Vzdělávání sluchové postižených dětí pomoci metody Montessori

Škola pro neslyšící děti, Kragujevac

235

Zlepšení služeb paliativní péče v obci Doljevac 

Zdravotní dům Doljevac

215

Výstavba sanitárního zázemí v základní škole „Petar Vragolić“, Dona Orovica

Municipalita Ljubovija

232

Vytvoření lepších podmínek (hračky pro zdravotně postižené děti městské školky)

Školka „Dečje carstvo“, Velika Plana

118

Výstavba kotelny a instalace topení

Základní škola „Sava Munćan“, Obec Kruščica

235

Nákup hudebních nástrojů pro základní uměleckou školu

Základní umělecká škola „Dušan Skovran“, Ćuprija

298

2014

Support System for Children with Intellectual Disabilities in Kraljevo region

Město Kraljevo

265

Supply of Medical Equipment-ECG for Health Centar Mionica

Municipalita Mionica

43

Cervical Cancer must be stopped

NNO Výbor pro lidská práva, Majdanpek

214

Improvement and Modernisation of Sheep Milking Process in South West Serbia

Municipalita Tutin

208

For better life these childen need equipped gym

Škola zrakově postižených dětí Veljko Ramadanović, Zemun

270

2015

Hydraulické výtahy pro osoby se zdravotním postižením

Základní škola „Prva vojvodjanska brigada“, Novi Sad

270

Naše školka – naše hnízdo

Mateřská školka „Mladost“, Miloševac-Velika Plana

386

Podpora zvyšování kvality zdravotní péče pro osoby s poruchou sluchu

Škola pro neslyšící děti, Kragujevac

267

2016

Improving safety of therapy application at Cardiac Surgical Intensive Care Unit and Paediatric Intensive Care Unit

Univerzitní dětská nemocnice Tiršova, Bělehrad

406

Economic empowerment of women from vulnerable and disadvantaged groups

NNO Výbor pro lidská práva, Majdanpek

272

Simulation of Railway – School Lab

Vysoká železniční škola Bělehrad

322

Reconstruction of the gym in Gymnasium

Gymnasium „Jezdimir Lović“, Sjenica

249

2017

Zlepšení kvality odborného výcviku prostřednictvím modernizovaného vybavení školní dílny novým zařízením a nastrojí

Technická škola Knjaževac

326

Smyslová zahrada

Škola pro neslyšící děti, Kragujevac

294

Rekonstrukce a zlepšení systému zásobování pitnou vodou

JKP Gradac, Tutin

322

2018

Nákup ultrazvukového vyšetřovacího zařízení a zařízení Holter

Poliklinika Kuršumlija

200

Zlepšení akutní zdravotní péče v obci Doljevac

Poliklinika Doljevac

239

2019

Pořízení speciálního vozidla po přepravu pacientů na dialýzu

Zdravotní centrum Rakovica 380

2020

Vyšetřovací přístroje pro zdravotní centrum v Bele Crkvi Zdravotní centrum Bela Crkva 469

Podpis smlouvy o realizaci lokálního transformačního projektu s nevládní organizací YUCOM

thumb

V pondělí 26. února 2024 podepsali velvyslanec Tomáš Kuchta a statutární zástupkyně nevládní organizace Lawyers’ Committee For Human Rights (YUCOM) Jovana Spremo v rámci naplňování Programu transformační spolupráce České republiky smlouvu… více ►

Podpis dohody o poskytnutí příspěvku na proces RECOM

thumb

Dne 21. července 2023 podepsali velvyslanec Tomáš Kuchta a výkonný ředitel Nadace Fond pro humanitární právo Nenad Golčevski dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na proces RECOM, jehož cílem je dosažení usmíření s pomocí vytvoření seznamu… více ►

Podpis lokálního transformačního projektu s nevládní organizací YUCOM

thumb

Dne 22. března 2023 podepsali velvyslanec Tomáš Kuchta a statutární zástupkyně nevládní organizace Lawyers’ Committee For Human Rights (YUCOM) Jovana Spremo v rámci naplňování Programu transformační spolupráce České republiky smlouvu o… více ►

Podpis lokálního transformačního projektu s nevládní organizací Civic Initiatives

thumb

Dne 22. března 2023 podepsali velvyslanec Tomáš Kuchta a výkonná ředitelka nevládní organizace Civic Initiatives Maja Stojanović v rámci naplňování Programu transformační spolupráce České republiky smlouvu o realizaci lokálního transformačního… více ►

Podpis LTP zaměřeného na zlepšení informovanosti občanů o práci místních samospráv

thumb

Dne 14. 4. 2022 podepsal velvyslanec Tomáš Kuchta se zástupkyní Nezávislého sdružení novinářů Vojvodiny v budově velvyslanectví smlouvu o realizaci lokálního transformačního projektu „Přímo – novináři a občané pro transparentnost… více ►

Podpis lokálního transformačního projektu na zajištění právní pomoci občanům

thumb

Dne 14. 4. 2022 podepsal velvyslanec Tomáš Kuchta se zástupkyní nevládní organizace YUCOM Jovanou Spremo v budově velvyslanectví smlouvu o realizaci lokálního transformačního projektu „Občanská společnost angažující se pro občanská… více ►

Prezentace rozvojového projektu „Bio4Blend“

thumb

Dne 25. listopadu proběhla v prostorách Hospodářské komory Srbska prezentace projektu „Bio4Blend“, který realizovala Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) ve spolupráci s Národním ropným výborem Srbska NNKS-WPC. Srbskými… více ►

Česká republika realizovala rozvojový projekt pro Zdravotní centrum Bela Crkva

thumb

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce byl realizován v Srbsku projekt, prostřednictvím kterého poskytla Česká republika srbské nemocnici finanční prostředky na pořízení lékařských vyšetřovacích přístrojů pro oddělení kardiologie, gynekologie a… více ►

Rozvojový projekt MLP pro Zdravotní centrum Bela Crkva

thumb

Velvyslanec Tomáš Kuchta podepsal jménem Ministerstva zahraničních věcí České republiky dne 4. března Smlouvu o realizaci projektu rozvojové spolupráce se Zdravotním centrem Bela Crkva. více ►

Slavnostní předání zdravotnického vozidla z rozvojového programu MLP 2019

thumb

Dne 3. října bylo oficiálně předáno Zdravotnickému centru Rakovica speciální zdravotnické vozidlo pro přepravu pacientů na dialýzu, které bylo financováno v rámci programu Malé lokální projekty zahraniční rozvojové spolupráce České republiky… více ►

První Předchozí
1 2 3
Další Poslední