česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Legalizace dokumentů

Od 7. listopadu 2023 začaly čínské úřady ověřovat veřejné listiny určené k použití v zahraničí apostilou. Toto ověření je přímo uznatelné na území ČR, listina však musí být přeložena do českého jazyka.

Zastupitelský úřad ČR v Pekingu je oprávněn provádět ověřování kopie, překladu, podpisu a uznání podpisu za vlastní. Ověřování podpisů je však určeno pouze pro občany ČR.

1. Ověření kopie

Je třeba předložit originál dokumentu a kopii, jejíž správnost bude následně ověřena.

Upozornění: Zásadně se neověřuje kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu ani jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.

2. Ověření podpisu

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem. Dle platné konzulární úmluvy mezi ČR a Čínou však nelze ověřovat podpisy jiných než českých občanů. Občané jiných zemí musí k ověření podpisu na listině využít služeb místního notáře.

3. Ověření překladu

Ověření správnosti (úplného nebo částečného) překladu z  anglického do českého jazyka.

4. Uznání podpisu za vlastní

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem. Nelze ověřit uznání podpisu jiných než českých občanů.

5. Postup při ověřování cizozemských listin pro jejich použití v České republice

Listiny vydané soudy a úřady v cizině, které platí v místě, kde byly vydány, za listiny veřejné, se považují za veřejné listiny i na území České republiky, jestliže jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Tato povinnost vyplývá z § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění.

Pro použití v České republice musí být taková listina opatřena vyšším ověřením, které se od 7. listopadu 2023 v Číně mění ze superlegalizace na apostilu. Tato změna znamená výrazné zjednodušení ověřovacího procesu, neboť apostilní doložka je přímo uznatelná na území České republiky.

Cizozemské doklady se předkládají s úředním překladem do českého jazyka (pořízeným soudním tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků v ČR či ve státě, kde je listina připravována) a musí být opatřeny předepsanými ověřeními. Starší doklady jsou opatřeny superlegalizací, listiny ověřované od 7. listopadu 2023 jsou opatřeny apostilou. Úředně ověřená kopie cizozemského dokladu se pořizuje až po provedení náležitého ověření (apostile), případně včetně překladu.