česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

CzechPOINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy zkráceně Czech POINT, výrazně zkracuje a ulehčuje  vyřizování vašich úředních záležitostí tím, že snižuje byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.
Prostřednictvím Czech POINT v zahraničí lze vyřídit zřízení datové schránky ke komunikaci s úřady státní správy v ČR, výpis z trestního, obchodního nebo živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z bodového hodnocení řidiče a řadu dalších výpisů.

Jde o službu, jejímž prostřednictvím je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Czech POINT poskytuje řadu výstupů, pro informaci uvádíme pouze ty nejčastěji využívané. Pokud potřebujete vyřídit výpis níže neuvedený, kontaktujte náš úřad na e-mailové adrese consulate_beijing@mzv.cz pro více informací. Zároveň upozorňujeme, že výše správních poplatků za vyřízení výpisů z Czech POINT je v zahraničí upravena jinak než na území České republiky. K podání žádosti o výpis je nutné se osobně dostavit na zastupitelský úřad a uhradit příslušný poplatek.

1. Výpis z Rejstříku trestů:

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Na kontaktním místě Czech POINT není nutné tuto žádost ručně vyplňovat, neboť je zpracována elektronicky a klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Žádost je úřad povinen archivovat dle zákona. Žádající osoba musí předložit platný doklad totožnosti. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zmocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

V případě cizinců nebo kombinovaných žádostí o výpis z více členských států EU se stává, že žádost je po zadání do systému postoupena k manuálnímu zpracování pracovišti Rejstříku trestů, proto je nutné podepsat žádost v papírové podobě a výpis je vygenerován během následujícího týdne. 

2. Zřízení datové schránky:

O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku nebo nejsou zřízeny zákonem, platí to i pro cizince a cizí společnosti, které potřebují komunikovat s orgány státní správy ČR. Totožnost žadatele je na kontaktním místě ověřována dle předloženého dokladu – nejčastěji občanského průkazu, případně pasu, povolení k pobytu, vízového štítku či pobytového štítku. Většina žádostí o zřízení datové schránky fyzické osoby i podnikající fyzické osoby je na místě rovnou vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení datové schránky, obsahující identifikátor datové schránky. V některých případech, zejména když žádost podává zmocněnec, a dále ve všech případech, kdy je k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána k posouzení Ministerstvu vnitra. V takovém případě žadatel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti (číslo jednací).

O zřízení datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby žádá fyzická osoba sama za sebe, případně prostřednictvím zmocněnce, který své zmocnění doloží plnou mocí. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele. O zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku žádá fyzická osoba, která je oprávněna jménem této právnické osoby jednat, tedy buď statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiná fyzická osoba, která své oprávnění doloží např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod.

Potřebné doklady pro podání žádosti:

  • fyzická osoba - pouze doklad totožnosti
  • podnikající fyzická osoba: je-li podnikatel zapsán v Registru osob, nejsou vyžadovány žádné další doklady. Pokud v Registru osob není zapsán, je vyžadováno přiložení veřejné listiny, dokládající oprávnění k podnikání (statut)
  • právnická osoba: je-li právnická osoba zapsána v Registru osob a zároveň je žadatel u tohoto subjektu v Registru osob zapsán jako statutární zástupce, nejsou vyžadovány žádné další doklady. Pro subjekty, které v Registru osob zapsány nejsou, doloží žadatel originál nebo úředně ověřenou kopii veřejné listiny dokládající zřízení či statut právnické osoby. Dále, pokud žadatel není v Registru osob zapsán jako statutární zástupce dané právnické osoby, doloží originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění jednat jejím jménem, a to např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod.
  • pro zahraniční subjekty platí specifický postup - pro více informací kontaktujte zastupitelský úřad

3. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

4. Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku ČR může požádat i anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

5. Výpis z Živnostenského rejstříku

I o výpis z Živnostenského rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. 

6. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis bodového hodnocení řidiče umožňuje občanům zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. Výpis je požadován některými úřady při vyřizování žádosti o nový řidičský průkaz.

Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.

O výpis může zažádat pouze sám žadatel nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Nepovinně je možné v žádosti udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zmocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Další informace o systému Czech POINT a celé šíři poskytovaných služeb lze nalézt na www.czechpoint.cz.