česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ČRA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České firmy se mohou podílet na rozvojových projektech v Myanmaru, příležitosti jsou zejména v zemědělství a potravinářství

Česká republika coby poskytovatel humanitární a rozvojové pomoci v Myanmaru vítá zapojování českých technologií a řešení do rozvojových projektů. V roce 2023 se dvě české firmy úspěšně podílely na realizaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce a existuje prostor pro rozšíření okruhu českých dodavatelů, zejména v oblasti zemědělských technologií a zpracování potravin. V případě Myanmaru se české firmy mohou zapojit buď přímo prostřednictvím programu B2B České rozvojové agentury nebo jako dodavatelé projektů realizovaných místními neziskovými organizacemi. Pro exportéry, kteří usilují o dlouhodobější přítomnost na myanmarském trhu, může být zapojení do rozvojové spolupráce příležitostí např. k vytvoření pilotního či referenčního projektu na myanmarském trhu.

Čeští výrobci, kteří by rádi v Myanmaru působili dlouhodobě, mohou využít Program B2B České rozvojové agentury, zaměřený na podporu projektů soukromého sektoru v rozvojových zemích, které mají pozitivní dopad na příslušný region či cílovou skupinu. Rozvojovým dopadem se typicky myslí rozvoj podnikatelského prostředí, zapojení místních dodavatelů do hodnotových řetězců, posílení konkurenceschopnosti, přenos technologií a know-how, tvorba nových a kvalifikovaných pracovních míst, environmentálně přijatelné technologie nebo zavádění výrobních a pracovních standard.

V rámci projektu je možné získat až 50 % nákladů na vytvoření studie proveditelnosti či podnikatelského plánu v prvním roce trvání projektu a následně až 40 % nákladů na realizaci projektu.

V roce 2023 v Myanmaru projekt B2B realizuje šlechtitelská firma Moravoseed, s. r. o., která si klade za cíl uvést na myanmarský trh nové odrůdy zeleniny, a tak napomoci zvýšit produktivitu myanmarského zemědělství.

Firmy, které mají zájem o realizaci projektu B2B v Myanmaru, se mohou obrátit na obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rangúnu s žádostí o vytipování potenciálních partnerských firem na myanmarské straně.

Vedle přímé realizace vlastního rozvojového projektu se české firmy mohou zapojit jako dodavatelé např. u malých lokálních projektů či jiných rozvojových aktivit, kde je realizátorem místní nezisková organizace. I zde existuje pozitivní příklad z letošního roku: výrobce traktorů Zetor a jejich myanmarský distributor Royal Motors Co. Ltd dodali traktor místní nadaci Amara, která ve městě Kalaw a okolí poskytnutý nabízí k zapůjčení zdejším drobným farmářům – pěstitelům kukuřice a zeleniny.

Český traktor pořízený v rámci malého lokálního projektu nadace Amara

Český traktor pořízený v rámci malého lokálního projektu nadace Amara

Tato forma zapojení je vhodná zejména pro firmy, které již jsou přítomné na myanmarském trhu, a účast na podobném projektu může z pohledu dodavatele přispět ke zviditelnění výrobků v odlehlejších částech země. Velvyslanectví může v takovém případě napomoci jednak propojením českého vývozce s realizátorem projektu, který má zájem o konkrétní technologii či řešení, ale také další podporou během samotné realizace. V případě traktoru pro Kalaw místní zástupce Zetoru u příležitosti předání traktoru uspořádal prezentační akci, na které vystoupil ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Rangúnu, aby dále posílil zájem místních zemědělců o české traktory. 

Existují dva hlavní důvody, proč je vhodným sektorem pro zapojení do rozvojové spolupráce právě zemědělství a navazující potravinářská výroba. Prvním z nich je význam sektoru pro socio-ekonomický rozvoj země. Zemědělství a navazující potravinářský průmysl tvoří 37,5 % HDP Myanmaru a zaměstnávají přibližně 70 % ekonomicky aktivních obyvatel, což je činí zdaleka nejvýznamnějším sektorem ekonomiky. Význam tohoto odvětví se ještě zvýšil po vojenském převratu v roce 2021 a následném utlumení provozu řady průmyslových firem.

Druhým důvodem je skutečnost, že naprostá většina zemědělské produkce i obchodování s agrárními vstupy (technika, osiva, hnojiva) a výstupy (rýže, zelenina, čaj, káva, cukr apod.) probíhá čistě na rovině B2B. Exportéři se tudíž nemusí zapojovat do tendrů pořádaných neuznaným a mezinárodně sankcionovaným vojenským režimem doprovázenými právními, reputačními a finančními riziky, jako by tomu bylo u jiných odvětví typicky podporovaných rozvojovými projekty (infrastruktura, vodohospodářství, energetika, odpady apod.).

Pokud jde o konkrétní technologie, které mohou české firmy nabídnout v rámci rozvojových projektů i  čistě na komerční bázi, poptávka je po celém spektru zemědělských vstupů: po strojích a zařízeních na zpracování zemědělských výrobků (lisy na oleje, sušičky plodin apod.), stejně jako po zařízeních pro potravinářské závody (konzervárny, masokombináty).

Zájem je také o zavlažovací zařízení a systémy pro zajištění celoroční produkce a současně pro snížení spotřeby vody, přičemž vojenská vláda nově specificky podporuje instalaci irigačních zařízení na solární pohon.

Myanmar teprve zavádí moderní formy chovu zvířat, což s sebou nese rostoucí poptávku po plemenných zvířatech a genetickém materiálu (zejm. kur a skot), po zařízeních pro velkokapacitní chovy a porážku, ale také po veterinárních léčivech, přípravcích a vybavení.

Na místním trhu navíc od roku 2021 soustavně zdražují hnojiva, tím se  cena těchto výrobků přibližuje nabídce českých firem a činí je konkurenceschopnějšími.

Roste také zájem zemědělských a potravinářských firem o navýšení exportu svých produktů na vyspělé trhy. Proto nyní ve větší míře poptávají jednak služby v oblasti certifikace potravin (zejména mezinárodní certifikáty Bio/Organic), ale též šetrná a povolená hnojiva a další přípravky vhodné pro použití v ekologickém zemědělství.

Čeští výrobci zemědělských technologií, přípravků a dalších vstupů, kteří mají zájem o vstup na myanmarský trh, ať již formou zapojení se do rozvojového projektu, nebo čistě vlastními silami, mohou konzultovat své záměry s obchodně-ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v Rangúnu, který rovněž může napomoci s vyhledáním místních obchodních partnerů.

 

Kamil Pikal, ekonomický diplomat, ZÚ Rangún