česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zvláštní ekonomické zóny v Myanmaru

Zvláštní ekonomická zóna (Special Economic Zone, SEZ) je území určené pro podnikání za specifických, zvýhodněných podmínek. Cílem zřizování SEZ je snaha vlády přilákat zahraniční investice, vytvořit pracovní místa a zvýšit objem zboží vyráběného přímo v Myanmaru oproti dovozům.

V roce 2011 byl vládou založen Centrální úřad pro SEZ, který má na starosti zřizování a regulaci těchto zón. Od počátku se počítalo s existencí tří SEZ (Thilawa, Dawei, Kyaukpyu) s možností zřízení dalších obdobných zón, zejména v oblastech na pobřeží či při hranicích. V tuto chvíli probíhají jednání o možnosti zřízení čtvrté SEZ v Sittwe ve spolupráci s Indií. Ze tří zřízených SEZ je pouze Thilawa plně funkční, a to od roku 2015, kdy zde zahájily činnost první podniky. SEZ Dawei je ve výstavbě, v případě Kyaukpyu byla v roce 2019 dokončeno vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) a předběžný geologický průzkum.

 

Režim uplatňovaný v SEZ

Výhody, které SEZ investorům nabízejí, zahrnují výhodný daňový a celní režim, větší míru právní jistoty, pokud jde o práva k užívání pozemků na území SEZ, a v neposlední řadě služby a infrastrukturu, které nabízí provozovatelé SEZ, tedy např. přítomnost přístavu a celních skladů, stabilní dodávky elektřiny či  právní pomoc při založení firmy v Myanmaru a realizaci zamýšlené investice. Myanmarské zákony navíc umožňují, aby na území SEZ působily i firmy vlastněné ze 100 % zahraničními vlastníky.

Z administrativního hlediska může být také výhodou, že zájemce o investování v SEZ nepotřebuje získat vládní souhlas s investicí, ale stačí v jednodušším řízení obdržet souhlas od řídícího výboru té které SEZ, v níž jsou zastoupeni vysocí činitelé dotčených hospodářských ministerstev.

Každá SEZ má obsahovat volnou zónu (free zone), kde se předpokládá umístění podniků vyrábějících primárně na export, a zvýhodněnou zónu (promotion zone), kde má být realizována výroba převážně pro domácí trh. Každá z těchto zón nabízí mírně odlišnou sadu pobídek:

 

Volná zóna (Free Zone)

Zvýhodněná zóna (Promotion Zone)

osvobození od daně z příjmu na 7 let

osvobození od daně z příjmu na 5 let

50% snížení daně z příjmu na 5 let následujících po prvních 7 letech

50% snížení daně z příjmu na 5 let následujících po prvních 5 letech

Po výše uvedených 12 letech se následujících 5 let uplatňuje 50% snížení daně z těch příjmů, které budou vloženy do rezervních fondů.

Po výše uvedených 10 letech se následujících 5 let uplatňuje 50% snížení daně z těch příjmů, které budou vloženy do rezervních fondů.

Dovoz surovin, strojírenských zařízení a některých dalších druhů zboží je osvobozen od DPH, komerční daně, cel a dalších daní.

Prvních 5 let je dovoz strojírenských zařízení a dalšího vybavení nutného pro výstavbu osvobozeno od cla a dalších daní. Po dobu následujících 5 let jsou clo a další daně na dovoz výše uvedeného zboží sníženy o 50 %.

Pronájem pozemku na 50 let s možností prodloužení o dalších 25 let.

 

 

SEZ Thilawa

SEZ Thilawa je v tuto chvíli jedinou funkční zvláštní ekonomickou zónou v zemi. V  zóně dosud investovalo celkem 108 společností z 19 zemí (stav k lednu 2020, zahrnuje také společnosti, které přímo na zóně poskytují služby ostatním firmám, tedy např. celní sklady apod.).

Zřízení zóny bylo dohodnuto roku 2011 jako společný myanmarsko-japonský projekt. Konkrétní plán na výstavbu byl schválen v roce 2013 a území bylo připraveno pro realizaci prvních zahraničních investic na konci roku 2015. Příprava zóny stála 3,28 mld. USD a zahrnovala m. j. vybudování říčního přístavu, transformační stanice, záložních generátorů, úpravnu vody, čističku odpadních vod.

SEZ Thilawa

SEZ Thilawa

Prvními společnostmi, které v zóně vybudovaly své výrobní provozy, byly Mitsubishi, Marubeni a Sumitomo. Největším závodem v zóně je nyní automobilka Suzuki, zahájena byla výstavba továrny Toyota, která by zde měla od roku 2021 vyrábět model Hilux, a to v kapacitě 2 500 automobilů ročně. Další podniky v zóně působí v různých odvětvích průmyslu a potravinářství, včetně elektroniky či výroby stavebních materiálů. Některé firmy zde zřizují také čistě distribuční centra pro výrobky, které do Myanmaru dovážejí.

Správa SEZ Thilawa v současné době nabízí zájemcům o investice službu One Stop Service, spočívající v asistenci při založení podniku, vyřízení potřebných povolení pro výstavbu výrobního závodu, registraci firmy u všech relevantních úřadů (daňových, sociálních apod.), obstará nutné certifikáty v oblasti požární ochrany a životního prostředí. Centrum pro One Stop Service dokáže pomoci také s celními procedurami či s přihlášením zahraničních pracovníků firem k pobytu v Myanmaru. V centru působí přímo detašovaní pracovníci dotčených orgánů státní správy, kteří na místě přijímají podání od firem usazených v SEZ a na místě také předávají hotová rozhodnutí či doklady.

Pro firmy, které mají zájem o založení vlastního provozu v Myanmaru, může SEZ Thilawa nabídnout značné výhody nejen v podobě na místní poměry značně nadstandardní infrastruktury, zahrnující kvalitní komunikace uvnitř zóny, již zmíněný přístav a celní sklady, ale především garantovanou dodávku elektřiny o stabilním proudu a napětí, kdy firmám nehrozí poškození přístrojů v důsledku přepětí, výpadků a jiných závad přenosové soustavy. Případnou nevýhodou je vysoká koncentrace výrobních podniků na jednom místě, což může vést k obtížnějšímu hledání zaměstnanců, případně k jejich vyšším platovým nárokům.

Kontakt

Room No. 100, Ground Floor, Administration Complex, Dagon-Thilawa Road
Kyauktan Township
Yangon, Republic of the Union of Myanmar
Thilawa SEZ Management Committee  - tel.: +95 (01) 2309081
One Stop Service Center  - tel.:  +95 (01) 2309082, 2309083
Fax:   +95 (01) 2309084
E-mail: info@myanmarthilawa.com

 

 

 

 

 

 

SEZ Dawei

Proces vedoucí ke vzniku SEZ Dawei v regionu Tanintharyi na jihu země začal v roce 2008, kdy italsko-thajská společnost Italian-Thai Development PCL (ITD) získala koncesi na 75 let na rozvoj území o rozloze 27 km2, kde by následně mohli zahraniční investoři budovat své provozy. Očekávalo se, že práce na rozvoji území budou dokončeny v roce 2015 a v té době na místě začnou vznikat první výrobní závody. Z důvodů vlastních finančních potíží se ITD z projektu v roce 2013 stáhla, po jednáních s vládou v roce 2015 opět projevila zájem na pokračování v přípravě SEZ. V témže roce do projektu vstoupilo také Japonsko, konkrétně Japan Bank for International Cooperation.

V roce 2016 bylo konsorciu vedeném ITD povoleno zahájit první fázi projektu, zahrnující vybudování malého přístavu, elektrárny, terminálu na LNG a přípravu pozemků pro výstavbu výrobních závodů (ty by v následující fázi stavěli sami jednotliví investoři).

Začínající výstavba v SEZ Dawei

Začínající výstavba v SEZ Dawei

Vláda mezitím přislíbila vybudovat silnici spojující SEZ s Thajskem a napojit území na rozvodnou elektrickou síť. Projekt elektrifikace území v tuto chvíli probíhá ve spolupráci mezi unijní vládou a Asijskou rozvojovou bankou. Region Tanintharyi dosud není napojen na národní rozvodnou síť, proto je nutné vytvořit nové vedení napříč celým územím až k Mawlmyine, a tam jej napojit na celostátní síť. Silniční spojení mezi Thajskem a SEZ Dawei je připravováno ve spolupráci s thajskou rozvojovou agenturou NEDA. Silnice i elektrifikace území by měly být (podle plánů z ledna 2021) dokončeny v roce 2023.

V současné době se zdá, že veškeré přísliby ze strany myanmarské vlády jsou – byť se zpožděními – plněny a požadované infrastrukturní projekty jsou v procesu výstavby. Oproti tomu se zdá, že ITD poněkud opozdila své vlastní práce na vybudování přístavu, elektrárny a přípravu pozemků pro další výstavbu. Výbor SEZ Dawei vedený ministrem obchodu Than Myint proto v otevřeném dopise ze dne 9. ledna 2020 vyzval ITD, aby rovněž přistoupila k realizaci přípravné fáze. Společnost ITD v průběhu roku 2020 nepokročila s praktickými kroky směrem k dokončení a zprovoznění SEZ, a proto myanmarská strana 14. ledna 2021 rozhodla o vypovězení sedmi z celkem osmi smluv, které s ITD uzavřela. Rozhodnutí dosud není právoplatné a ITD se proti němu pravděpodobně bude bránit právní cestou. Myanmarská strana mezitím zahájila jednání o možnosti pokračovat v rozvoji SEZ pouze s japonským partnerem. Jednání byla přerušena vojenským převratem dne 1. února 2021, kdy byla většina členů Výboru SEZ Dawei zbavena mandátu. Další kroky bude muset podniknout nová vláda poté, co dojde k její konsolidaci.

V době do dokončení zamýšlených infrastrukturních projektů jsou investorům nabízeny pozemky v SEZ Dawei za zvýhodněné nájemné po dobu prvních tří let. Snížená sazba má brát v potaz, že investor vstupující na SEZ Dawei v této počáteční fázi nebude mít k pozemkům zajištěnou pozemní komunikaci, ani mu nebudou zajištěny dodávky vody a elektřiny, které si bude muset opatřit sám. Konkrétní výše snížené ceny nebyla sdělena a bude výsledkem individuálních jednání konkrétního investora se správou SEZ. Do konce ledna 2021 nebyla podepsána nájemní smlouva s žádným investorem.

Kontakt

 

Nay Pyi Taw Head Office

Nay Pyi Taw Head Office
Office No. 27, MOEE
Nay Pyi Taw, Republic of the Union of Myanmar
tel.: +95-067-3410257
mobil: +95-9-450541200
e-mail: ho-npt@daweisezmc.com
 

Yangon PMO Office

No.228/240, Corner of Strand Road and Shwe Bon Thar Street
E-mail: pmo-ygn@daweisezmc.com
 

Dawei OSSC Office

Dawei SEZ OSSC Office, Dawei SEZ, Tanintharyi Region
tel.: +95-9-520345
e-mail: ossc@daweisezmc.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZ Kyaukpyu

Nejdále dokončení a uvedení do provozu je v tuto chvíli SEZ Kyaukpyu připravovaná unijní vládou ve spolupráci s čínským investorem, státní firmou CITIC. Zóna se nachází v Arakanském státě na ostrově Ramree a má zahrnovat hluboký přístav, elektrárnu na zemní plyn, výrobní zónu a rezidenční zónu pro zaměstnance firem, které budou v SEZ působit.

Předpokládá se, že většina provozů v SEZ se bude věnovat zpracování ryb, výrobě oděvů a zpracování ropy a zemního plynu. Na ostrově se již nachází terminál pro zemní plyn a ústí plynovodu, který spojuje Bengálský záliv s Čínou.

SEZ Kyaukpyu, zatím pouze jako vizualizace

SEZ Kyaukpyu, zatím pouze jako vizualizace

Dohoda mezi myanmarskou vládou a skupinou CITIC byla uzavřena v roce 2013 a první fáze přípravy zóny (vybudování infrastruktury) mělo být dokončeno v roce 2016. Nicméně projekt od počátku doprovázejí protesty místních obyvatel, kteří se obávají, že ponesou veškeré dopady přítomnosti SEZ v sousedství, avšak nebudou z ní mít žádný užitek (vzhledem ke zkušenostem s podobnými čínskými investicemi v jiných zemích např. není jisté, jestli zřízení SEZ povede ke vzniku pracovních míst pro místní obyvatele, či zda budou v zóně převážně pracovat čínští zaměstnanci). Místní obyvatelé se také obávají zhoršení podmínek pro rybolov po otevření přístavu. Projekt vybudování SEZ nakonec získal EIA v srpnu 2019 a v tuto chvíli probíhají průzkumné geologické práce. Termín dokončení přípravy pozemku tak, aby zde první výrobní firmy zahájily své investice, v tuto chvíli není znám.

Kontakt

Kyauk Phyu SEZ Management Committee
Building No. (29)
Nay Pyi Taw, Republic of the Union of Myanmar
tel.: (+95-67) 405032
e-mail: beac@kpsez.org, info@kpsez.org

 

 

 

 

Závěr

Ze tří založených SEZ je nyní plně funkční pouze jedna, a to SEZ Thilawa na předměstí Rangúnu. Pro zájemce o založení provozu v Myanmaru to může být velmi dobré místo, vzhledem k blízkosti sedmimilionového města s nejvyšší kupní silou v zemi, a také s ohledem na infrastrukturní a administrativní služby, které SEZ Thilawa jako zatím jediná nabízí.

SEZ Dawei je ve velmi rané fázi přípravy, nicméně je možné, že do tří let bude rovněž funkční. V tuto chvíli postrádá byť i nejzákladnější infrastrukturu. Na druhou stranu v současnosti nabízí zvýhodněné nájmy a firmy, které se na místě usadí jako první, se budou těšit všem výhodám prvně příchozích, jako jsou nejvýhodnější ceny za služby, možnost zaměstnat nejlepší pracovníky v regionu apod.

V případě SEZ Kyaukpyu se zatím nezapočalo s vlastními pracemi v terénu. Navíc se SEZ nachází daleko od významných odbytišť či průmyslových center, s poměrně špatným přístupem do myanmarského vnitrozemí, což může komplikovat nejen distribuci hotových výrobků v zemi, ale především – i u zboží určeného pro export – také poměrně složitější dopravu surovin a dílů. Není jasné, zda tato SEZ bude sloužit pouze čínským (případně čínsko-myanmarským) nebo i jiným investorům.

 

Kamil Pikal, ekonomický diplomat, ZÚ Rangún