česky  english 

rozšířené vyhledávání

Česká republika a OSN

Československo bylo jedním z 51 zakládajících členů OSN v roce 1945. Po rozdělení země byla Česká republika přijata do OSN dne 19.ledna 1993.

Československo - jedna z 51 zakládajících zemí OSN

Název "Spojené národy" navrhl prezident Spojených států Franklin D. Roosevelt a poprvé byl použit za druhé světové války v "Deklaraci Spojených národů" z 1. ledna 1942, kdy zástupci 26 národů zavázali své vlády, aby pokračovaly ve společném boji proti mocnostem Osy. Chartu OSN vypracovali představitelé 50 zemí zúčastněných na Konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci, která se konala v San Francisku od 25. dubna do 26. června 1945. Zástupci těchto 50 zemí včetně Československa, podepsali Chartu OSN 26. června 1945. Padesátou první zakládající zemí se stalo Polsko, které sice na konferenci zastoupeno nebylo, ale svůj podpis připojilo později.

Masaryk 1945 v UN detail

Československý ministr zahraničí Jan Masaryk s delegací podepisuje Chartu OSN (San Francisco, 26. června 1945).

Foto: Archiv OSN

Papanek v RB 1948 převrat v ČSR

Jan Papánek, první velvyslanec ČSR při OSN a jeden ze 14 tvůrců Charty OSN na 272. zasedání RB OSN (1948), těsně po neobjasněné smrti J. Masaryka, dokládá iniciování převratu v ČSR i dřívější odtržení Zakarpatské Ukrajiny od ČSR Sovětským svazem.

Foto: Archiv OSN

J Hájek v OSN 24 8 1968

Ministr zahraničí Jiří Hájek v Radě bezpečnosti 24.8.1968 k invazi Varšavské smlouvy do Československa.

Foto: Archiv OSN

Novodobé působení ČR v orgánech OSN

Byť bylo Československo jedním ze zakládajících členů OSN, musely v důsledku rozdělení federace oba nástupnické státy požádat o přijetí do OSN jako nové členské státy. Přijímací proces byl ukončen 19. ledna 1993 přijetím České republiky za nového člena OSN.

J.Kavan předsedající 57. VS

Jan Kavan předsedající 57.Valnému shromáždění OSN v r. 2002/2003.

Foto: Archiv OSN

Václav Havel 16.11.2006 v Radě bezpečnosti OSN za ochranu lidských práv.

Foto: Archiv OSN

Základní priority ČR na zasedáních VS OSN

Do svého vstupu do Evropské unie Česká republika každoročně formulovala své priority pro jednotlivá zasedání Valného shromáždění. Od roku 2004 se podílíme na přípravě priorit v rámci EU. Obecným východiskem pozic EU je přitom koncept efektivního multilateralismu v centru s OSN a posílení role této klíčové univerzální mezinárodní organizace. Témata, kterým EU v poslední době přikládá mimořádnou pozornost a kde rozpracovává detailnější postoje a popřípadě vyvíjí iniciativy či předkládá rezoluce, jsou mimo jiné: reformní procesy a revitalizace Valného shromáždění, lidská práva, boj proti terorismu a organizovanému zločinu, odzbrojení a nešíření ZHN, životní prostředí a udržitelný rozvoj, humanitární otázky, rozvojové aktivity a operace OSN.

Priority ČR v OSN v Koncepci zahraniční politiky ČR

Působení ČR ve významných orgánech OSN v posledních letech zachycuje následující přehled (v abecedním pořadí):

Byro Ad Hoc Výboru VS OSN pro všeobecnou úmluvu o právech osob se zdravotním postižením (2002-2005, 2005-2006)
Byro Výkonné rady UNICEF – místopředsednictví 2019
Generální konference UNESCO - předsednictví (1999-2001, J. Moserová)
Hospodářská a sociální rada - ECOSOC (1998-2000, předsednictví 2000, 2006-2008, 2016-2018, místopředsednictví červenec 2016-červenec 2017, předsednictví červenec 2017-červenec 2018)
Komise pro budování míru (PBC) místopředsednictví 2010, člen Organizačního výboru (2011), konfigurace PBC pro Guineu (2012-2014)
Komise pro lidská práva - CHR (1997-1999, předsednictví 1997/98, 2000-2002)
Komise pro narkotika - CND (1996-1999, 2000-2003, 2013-17, 2018-2021)
Komise pro prevenci zločinu a trestné spravedlnost - CCPCJ (2001-2003, 2004-2006, 2012-2015) Komise pro sociální rozvoj (2001-2005, 2005-2009)
Komise pro udržitelný rozvoj - CSD (1998-2001, 2006-2009)
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii - ICTY - soudce ad litem JUDR. Ivana Janů (2001-2004)
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu -ICTR . soudce ad litem JUDr. Robert Fremr (2002-2004, 2006-2008, 2010-2012, 1.místopředseda 2018-2021)
Mezivládní pracovní skupina pro standardizaci a účetnictví (2004-2006)
Programová a koordinační rada společenského programu OSN k HIV/AIDS - UNAIDS (2004-2006) Rada bezpečnosti (1994-1995)
Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii - MAAE (1996-1998, 2002-2004, 2010-2012)
Rada Mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO (1993-1995, 2001-2003)
Rada Mezinárodní organizace pro výživu a zemědělství - FAO (2001-2003)
Rada Mezinárodní telekomunikační unie - ITU (1998-2002, 2002-2006, 2019-2022)
Rada Mezinárodní organizace pro mořské dno - ISA (2002-2004)
Rada pro lidská práva – HRC – nástupnický orgán CHR (2006-7, 2011-14, 2019-2021)
Řídící rada Programu OSN pro životní prostředí - UNEP (1996-1999, 2002-2005, 2006-2009)
Řídící rada Programu OSN pro lidská sídla - UN Habitat (1996-1999, 2000-2003, 2005-2008, 2009-2012, 2017-2020)
Statistická komise (1997-2000, 2001-2004,)
UNCITRAL (2004-2010, 2010-2013, 2015-2022)
Valné shromáždění OSN ( předsednictví 57. VS OSN, září 2002-září 2003, J. Kavan) Výbor pro informace (otevřené členství)
Výbor pro mírové využití kosmického prostoru - COPUOS (trvalé členství)
Výkonná rada Dětského fondu OSN - UNICEF (1997-1999, 2017-2019)
Výkonná rada Organizace pro zákaz chemických zbraní - OPCW (1998-2000, 2003-2005, 2007-2009, 2018-2020, předsednictví J. Reinišová květen 2018-květen2019)
Výkonná rada Programu OSN pro rozvoj - UNDP a Populačního fondu - UNFPA (1998-2000, 2002-2004, 2010-2012, předsednictví 2011)
Výkonná rada Světové zdravotnické organizace - WHO (2003-2006)
Výkonná rada UNESCO (podzim 2003-podzim 2007, 2011-2015)
Výkonná rada UNFPA (předsednictví 2013-14 E.Hrdá)

Účast ČR v mírových operacích OSN

Česká republika od svého vzniku v lednu 1993 navázala ve vysílání příslušníků armády do mírových misí, operací a specializovaných komisí OSN na aktivní účast bývalého Československa. Československo se do působení tzv. modrých baretů usilujících o řešení mezinárodních bezpečnostních problémů poprvé zapojilo počátkem roku 1989, a to účastí v pozorovatelských misích v Angole (UNAVEM I) a Namibii (UNTAG).

Do současné doby působilo cca. 3760 příslušníků Armády ČR ve více než 30 misích OSN. Rovněž ministerstvo vnitra se postupně zapojilo do mírových operací vysíláním civilních policistů. V současnosti se žádné mírové operace OSN neúčastní jednotka AČR. V období 2020 – 2022 se počítá s vytvořením jednotky do 60 osob pro potřeby OSN a v období 2023 - 2025 je plánováno vytvořit rotní úkolové uskupení s počtem 250 osob. Těžiště vojenské angažovanosti České republiky v zahraničí se přeneslo z operací OSN do operací pod velením NATO (IFOR, SFOR, KFOR, Afghánistán, Irák, Mali, Lotyšsko a Litva) a EU (BaH, Mali, EU NAVFOR SOMALIA, EUNAVFOR MED).

Česká republika se účastnila následujících mírových operací a pozorovatelských misí OSN:

UNCRO (UN Confidence Restoration Operation in Croatia)
UNTAES (UN Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium)
UNMIBH (UN Mission in Bosnia and Herzegovina)
UNMOP (UN Mission of Observers in Prevlaka)
UNMOT (UN Mission of Observers in Tajikistan)
UNOSOM I (UN Operation in Somalia I)
UNOMSIL (UN Observer Mission in Sierra Leone)
UNTAG (UN Transition Assistance Group in Namibia)
UNUMOZ (UN Operation in Mozambique)
UNOMIL (UN Observer Mission in Liberia)
UNAVEM I (UN Angola Verification Mission I)
UNAVEM II (UN Angola Verification Mission II)
UNGCI (UN Guards Contingent in Iraq)
MINURSO (UN Mission for the Referendum in Western Sahara)
MINUSMA (UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali)
UNOMIG (UN Observer Mission in Georgia)
MONUSCO (UN Mission in the Democratic Republic of the Congo)
UNMIL (UN Mission in Liberia)
UNMEE (UN Mission in Ethiopia and Eritrea)
UNMIK (UN Interim Administration Mission in Kosovo)
UNAMA (UN Assistance Mission in Afghanistan)
UNDOF (UN Disengagement Observer Force)
MINUSCA – (UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic)

Další mise České republiky v systému OSN

Mimo Stálou misi ČR při OSN v sídle OSN v New Yorku má Česká republika také Stálou misi při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě a také Stálou misi ČR při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni.

Kromě toho má Česká republika i samostatnou kancelář při jedné z významných agentur OSN - Stálou misi ČR při UNESCO v Paříži .

 

Kanceláře OSN v České republice

OSN má v Praze své informační středisko, kancelář UNICEF, UNHCR , WHO, IOM a Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN (UN Volunteers)

přílohy

Koncepce zahraniční politiky České republiky 371 KB PDF (Acrobat dokument) 29.7.2011

Koncepce zahraniční politiky ČR 392 KB PDF (Acrobat dokument) 21.7.2015