english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Detailní informace k podmínkám vstupu do Kanady (standardní)

Zde naleznete základní informace o dlouhodobých podmínkách vstupu do Kanady. Pro složité případy či aktuální informace o restrikcích souvisejících s pandemií doporučujeme konzultovat webové stránky kanadské vlády, či se spojit s příslušnými úřady. 

Vstup a pobyt v Kanadě jsou za normálních okolností pro občana ČR relativně jednoduché. Během pandemie nicméně Kanada zavedla jedny z nepřísnějších opatření na vstup a opět je výrazně začala uvolňovat až od léta 2021, kdy očkovaní cestující již nemuseli podstupovat povinnou dvoutýdenní karanténu. Nadále přetrvává požadavek na platnou vakcinaci pro vstup do země (kromě výjimečných případů), Lze očekávat další změny v opatřeních a uvolňování v návaznosti na slábnoucí pandemii zejména v letních měsících, doporučujeme však před návštěvou Kanady ověřit platná pravidla na webových stránkách kanadské vlády. Pro aktuální informace je možné kontaktovat zastupitelské úřady v teritoriu či kanadskou ambasádu ve Vídni. Samozřejmostí zůstává povinnost získat příslušná povolení pro vstup, nejběžnější je povolení eTA (viz níže).

Standardní pravidla pro vstup do země

Občané ČR nepotřebují pro krátkodobý pobyt v Kanadě (do 6 měsíců) a průjezd kanadským územím víza. Bezvízový režim se vztahuje na krátkodobý pobyt za účelem turistiky, návštěvy rodiny/přátel a za účelem obchodním a studijním (jednosemestrální studium, jazykové kurzy).

Během tohoto pobytu není možno v Kanadě pracovat (pro tuto možnost je zapotřebí získat u kanadského zastupitelského úřadu “pracovní povolení”, eventuálně podat žádost o “dočasný pobyt mládeže” – viz níže). S platností od 1. srpna 2015 Kanada zavedla v zájmu zvýšení bezpečnosti systém elektronického povolování cest „electronic travel authorization – eTA“, podobný systému ESTA používanému v USA. 

Žádost o povolení cesty je podávána prostřednictvím webových stránek Citizen and Immigration Canada. Povolení eTA je pro bezvízové cestující v letecké dopravě od 10. 11. 2016 povinné, nesplnění této povinnosti bude mít za následek nevpuštění cestujícího na palubu letadla směřujícího do Kanady.

Povolení eTA se nevyžaduje při překročení pozemní hranice. Povolení eTA není povinné pro cestující, kteří mají kanadské vízum či statut trvalého rezidenta Kanady – tito jsou povinni se při odbavení prokázat kartou trvalého rezidenta Kanady. Držitelé dvojího občanství, tj. kanadského a českého, musejí od 10. 11. 2016 k cestě do Kanady použít kanadský cestovní pas – více zde. Při vyřizování eTA je třeba použít pouze oficiální webovou stránku kanadské vlády a vyhnout se tak „zprostředkovatelům“, kteří za vyřízení eTA vybírají až několikanásobky administrativního poplatku.

O vstupu do Kanady finálně rozhoduje kanadský imigrační úředník v místě vstupu, který může délku pobytu na základě vlastního uvážení a bez nutnosti svůj krok zdůvodňovat zkrátit na méně než 6 měsíců. V takovém případě vyznačí délku povoleného pobytu do cestovního pasu buď formou záznamu u vstupního razítka či vlepením samostatného štítku. Cestující je povinen do stanoveného data území Kanady opustit. Při vstupu na území Kanady může být cestující podroben krátkému pohovoru a může být vyzván ke kontrole zavazadel. Přihlašovací povinnost v Kanadě neexistuje.

V případě zájmu o prodloužení pobytu je třeba o toto požádat imigrační úřady (sídlí v hlavních městech jednotlivých kanadských provincií), a to nejpozději 30 dnů před vypršením povolené doby pobytu. Žádost o prodloužení pobytu podléhá nevratnému poplatku, který se dle typu pobytu pohybuje v rozmezí od 75 CAD až 150 CAD. V žádném případě se nedoporučuje pokoušet se o prodloužení pobytu vycestováním do USA a okamžitým návratem do Kanady. Porušení kanadských imigračních předpis může vyústit v deportaci, event. několikaletý zákaz vstupu do Kanady. Každý návštěvník musí imigračnímu úředníkovi předložit cestovní doklad (čeští občané musí předložit cestovní pas se strojově čitelnou zónou) s platností pokrývající celou dobu plánovaného pobytu na území Kanady a na vyzvání dále prokázat dostatek finančních prostředků, dobrý zdravotní stav a úmysl Kanadu včas opustit.

Českým občanům se doporučuje cestovat na biometrický pas obsahující alespoň jednu prázdnou (nepopsanou) stránku. V případě pochybností či netypických parametrů cesty je vhodné kontaktovat příslušné kanadské velvyslanectví. V zájmu minimalizace rizika odmítnutí vstupu, zvláště při plánovaném delším pobytu, dále českým cestujícím doporučujeme zajistit si následující podklady nebo mít připravené odpovědi na otázky, které se k nim vztahují: kompletní harmonogram cesty včetně zpáteční letenky, doklad o dostupných finančních prostředcích dostatečných pro plánovaný pobyt v Kanadě (výpis z bankovního účtu, platební karty, cestovní šeky apod.); výše těchto prostředků není přesně stanovena, rozhodujícím faktorem je délka a charakter pobytu; pro turistické účely je doporučena částka 100 – 150 CAD na osobu a den; finanční prostředky lze prokázat v hotovosti nebo v cestovních šecích, kreditních kartách apod., doklad o zajištěném ubytování (alespoň na úvod pobytu), do zajištěném cestovním zdravotním pojištění, při služebních cestách potvrzení účasti na veletrhu, konferenci, pozvání od kanadského partnera, při návštěvě rodiny či přátel pozvání od nich, případně doklad prokazující dobrý zdravotní stav; v praxi např. doklad prokazující, že cestující netrpí nakažlivou snadno přenosnou nemocí (tuberkulóza, ale např. nikoliv AIDS); v případě osob s pracovním povolením mohou imigrační orgány požadovat v závislosti na typu práce zdravotní vysvědčení.

Při vstupu na kanadské území musí mít cestující vyplněnou celní deklaraci (distribuována bývá zpravidla komerčním přepravcem, v případě soukromých letadel či lodí či v případě cesty autem z USA lze formulář získat na hraničním přechodu). Osoby mladší 18 let, které do Kanady cestují buď samostatně, či v doprovodu pouze jednoho rodiče, by si měly pro imigrační úředníky obstarat notářsky ověřený písemný souhlas rodičů či druhého rodiče (event. jiného zákonného zástupce) s jejich cestou. V případě osob mladších 18 let cestujících samostatně by písemný souhlas měl obsahovat kontaktní údaje na osobu, která bude za nezletilého v Kanadě během jeho pobytu odpovídat. Tyto podklady musí být vyhotoveny v úředním jazyce Kanady, tj. buď v anglickém, či francouzském jazyce, nebo do těchto jazyků přeloženy.

V případě úmyslu v Kanadě pracovat (včetně “au-pair”) musí cestující nejprve na zastupitelském úřadě Kanady požádat o “pracovní povolení”, respektive je možné většinu těchto žádosti (běžné pracovní povolení, tzv. work permit, povolení pro stáže, stejně jako např. žádost o tzv. Express Entry (viz další kapitola) lze požádat online (kromě dodání biometrických údajů). Čeští občané ve věku mezi 18 a 35 let mohou dále využít možnosti v Kanadě příležitostně pracovat v rámci bilaterální smlouvy mezi ČR a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže (Youth Mobility Program/ Experience Canada). Toto vízum lze získat u zastupitelského úřadu Kanady s vízovým oddělením, a to s platností až na 1 rok. Toto vízum však nelze za pracovním účelem prodloužit.

Užitečné kontakty:

Užitečné informace pro pobyt v Kanadě

Kanada je vyspělou zemí a tomu odpovídá většina standardů pro samotný pobyt v zemi a cestování, včetně dobrého připojení k internetu (mimo odlehlé oblasti).

Pokud jde o bezpečnost, Kanada je relativně bezpečnou zemí bez vyšších rizik pro cizince. Nejedná se však o zemi, které by se bezpečnostní rizika zcela vyhýbala. Během pobytu v Kanadě doporučujeme zachovávat standardní obezřetnost, zvláště ve velkých městech, jakkoliv jsou velká kanadská města (Toronto, Vancouver, Montreal) považovaná na severoamerické standardy za velmi bezpečná, v některých jejich částech je kriminalita vyšší a je třeba počítat s možností běžné běžné pouliční kriminality (např. kapesní krádeže). Pokud jde o dopravu, ve velkých městech existuje relativně kvalitní veřejná doprava a je možné se pohybovat MHD, případně v některých z nich  (Montreal, Toronto, Vancouver či Ottawa) v centru pěšky, města v prériích jsou stavěna spíše na dopravu autem, jakkoliv se snaží posílit existující linky veřejné dopravy (Calgary, Edmonton, Winnipeg). Alternativní doprava typu Uber a dalších služeb funguje zcela bez problémů. Mezi velkými městy na východě země města se dá cestovat pohodlně vlakem (v koridoru mezi Québec City a Winsodrem) či po celé zemi hustou sítí leteckých linek. Pokud plánujete cestovat mimo velká města, auto je v podstatě nezbytností, přičemž půjčovny fungují všude bez problémů. Pozor, na rozdíl od Spojených států jsou poplatky za vrácení v jiném místě než místě půjčení výrazně vyšší. Auto je možné si půjčit pouze s povinným pojištěním či připlatit havarijní pojištění.

Zejména při cestách do odlehlých částí Kanady doporučujeme kontaktovat zastupitelský úřad ČR v místě a nahlásit plánovaný cíl cesty, délku pobytu a kontaktní údaje včetně kontaktu na příbuzné. Stejný postup doporučujeme i směrem k místním orgánům (podle povahy cesty např.správa národního parku ve vzdálenějších destinacích, policejní stanice, apod.). Po návratu z cesty či ukončení aktivit je pak nezbytné se stejným způsobem odhlásit. Doporučujeme registraci občanů při cestách do zahraničí na webu MZV – DROZD.

Co se týče zdravotního ošetření, sjednání zdravotního pojištění pro cesty a pobyt by mělo být samozřejmostí. V případě specifických sportovních aktivit (např. horolezectví, extrémní lyžování, parašutismus, apod.) doporučujeme sjednat si k základnímu zdravotnímu pojištění i připojištění pokrývající tyto aktivity. Rozhodně nelze v Kanadě počítat s lékařským ošetřením zdarma. Síť klinik a nemocnic je poměrně hustá (ve městech, včetně menších, ale s přihlédnutím k nízké hustotě osídlení mimo hlavní populační centra), často je třeba počítat s dlouhou čekací dobou. Žádná neobvyklá zdravotní rizika v Kanadě nehrozí, v zemi platí dostatečně vysoké hygienické standardy, a to jak při stravování (včetně pouličního), tak co se týče kvality pitné vody, která je bez problémů pitná.  

Kanada je na cestování připravena dostatečně kvalitní infrastrukturou – jak silniční, tak sítí hotelů a motelů, které jsou k nalezení prakticky všude, i mimo velká města, a to jak velké mezinárodní sítě, tak motelové severoamerické sítě i nezávislé hotely. Vše se dá bez problémů rezervovat online. Při cestování se sice hodí mít pro jistotu nějakou hotovost, ale prakticky všude akceptují platební karty. Pozor, k půjčení auta je často třeba kreditní karta, podobně může být vyžadována při ubytování v hotelu jako depozit. Opět není problém zajistit online,

v Kanadě fungují podobné autopůjčovny jako ve Spojených státech. V některých městech pak fungují i služby car sharingu.

 

Generální konzulát ČR v Torontu a Velvyslanectví ČR v Ottawě