česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Image by StartupStockPhotos from Pixabay

Stáže

Stáže na Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile se mohou zúčastnit stážisté české státní příslušnosti z českých i zahraničních vysokých škol, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání a jsou studenty prezenční formy studia, a případně i občané ČR - expertní stážisté z oblasti české státní správy a samosprávy, institucí EU, vědeckých pracovišť a organizací působících v oblasti mezinárodních vztahů, je-li uskutečnění stáže v zájmu MZV a Velvyslanectví.

Co Vám stáž na Velvyslanectví ČR v Santiagu může nabídnout?

Jde zejména o seznámení se s hlavními aspekty bilaterální diplomacie v jednom ze vzdálenějších a náročnějších teritorií. Díky stáži nahlédnete do fungování úřadu a jeho komunikace s partnery, ať již na české, chilské, či bolivijské straně. Na základě úspěšného absolvování stáže by se stážista měl dokázat kvalifikovaně rozhodnout, zda-li je pro něj práce ve státní zahraniční službě či v zahraničním obchodu vhodná, případně posoudí svou schopnost dlouhodobé práce a života v zahraničí.

Čemu se bude stážista věnovat?

Jde zejména o každodenní aktivity úřadu včetně analytického zpravodajství, asistenci českým firmám, exportérům a investorům, účast na stykových a společenských akcích, ale i propagace Velvyslanectví a Česka obecně v digitálním i fyzickém prostoru.

Co od stážisty požadujeme?

Velvyslanectví ČR v Santiagu se snaží v rámci možností vyjít vstříc maximálnímu počtu žadatelů o stáž. Hledáme však zejména zodpovědné zájemce s dobrými komunikačními dovednostmi, analytickým myšlením, s dobrou znalostí španělštiny a angličtiny, kteří se věnují některému z relevantních oborů vzhledem k diplomatické praxi (např. mezinárodní vztahy, obchod či právo). Profesionální praxe není podmínkou. Za účelem ověření schopností bude stážistovi zadán krátký úkol spočívající v analytické práci.

Jak se přihlásit?

Každá žádost musí obsahovat vyplněný příslušný formulář se žádostí o stáž (v příloze níže) včetně všech příloh. Přílohy "Souhlas se zpracováním osobních údajů" a "Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti" jsou též přiloženy níže. V motivačním dopise žadatel stručně shrne svou motivaci a očekávání, která od stáže má. Žádosti, prosím, zasílejte emailem na adresu santiago@embassy.mzv.cz.

Každá podaná žádost je posuzována individuálně dle aktuálních potřeb a kapacit zastupitelského úřadu a následně podléhá schválení příslušnými útvary MZV ČR v Praze. Po obdržení kompletní žádosti následuje zadání krátkého úkolu k vypracování k ověření analytických schopností stážisty. Následně v závislosti na rozhodnutí vedení úřadu je žádost postoupena ke schválení příslušným útvarům MZV ČR v Praze. Vzhledem k časové náročnosti celého procesu se doporučuje podat žádost s dostatečným (minimálně 10-týdenním) předstihem před datem zahájení stáže.

Může Velvyslanectví finančně na realizaci stáže přispět?

Bohužel, Velvyslanectví nemá možnost se jakýmkoliv způsobem podílet na finančních nákladech stážisty souvisejících se stáží (např. cestovné a stravné), ani zajišťovat nebo zprostředkovávat ubytování stážistů. Stážisté si též individuálně nebo ve spolupráci se svou sponzorskou organizací vyřizují potřebné náležitosti související s jejich vstupem a pobytem na území Chile. Současně upozorňujeme na to, že nejpozději v den zahájení stáže zastupitelský úřad vyžaduje po stážistovi mimo jiné předložení dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění v Chile na celou dobu trvání stáže.

Základní podmínky pro realizaci stáže je možné též nalézt na internetových stránkách MZV ČR.

přílohy

Žádost o stáž 103 KB DOC (Word dokument) 27.12.2022

Souhlas se zpracováním osobních údajů 54 KB DOC (Word dokument) 27.12.2022

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 30 KB DOC (Word dokument) 27.12.2022