česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k návratu do Ruska pro vysoce kvalifikované specialisty (VKS) a odborníky na nastavení zahraničních strojů

(Archivní článek, platnost skončena 01.09.2021 / 11:30.)

Rusko má stále uzavřené hranice pro cizince a vstoupit na území RF mohou pouze osoby spadající do některých kategorií výjimek. Podle nařízení Vlády Ruské federace č.1671-r ze dne 25.6.2020 se mohou na území RF vracet také vysoce kvalifikovaní specialisté a odborníci podílející se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí. V obou případech je nutné zažádat o povolení vstupu do RF. Článek shrnuje informace k postupu podání žádosti, k době vyřízení, k potřebným dokumentům k doložení a přináší odpovědi na často pokládané otázky od společností usilující o návrat jejich odborníků do Ruska.

Kdo může z pracovních důvodů vstoupit na území RF?

Ruská federace v březnu 2020 uzavřela své hranice a vstup do RF nechala povolený pouze několika kategoriím osob (nařízení Vlády Ruské federace č. 635-r zde). Původní seznam kategorií výjimek byl rozšířen  o následující kategorie:

  • - vysoce kvalifikovaní specialisté ze zahraničí (VKS), na základě nařízení Vlády Ruské federace č. 1671-r ze dne 25.6.2020 (zde) a
  • - odborníci podílející se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí, na základě nařízení Vlády Ruské federace č. 1170-r ze dne 29.4.2020 (zde).

Kdo je vysoce kvalifikovaný specialista?

Jedná se o typ pracovního povolení zahraničního občana působícího na území RF. V pracovním povolení je přímo uvedeno Vysoce kvalifikovaný specialista, rusky „высококвалифицированный специалист“. Tomuto typu povolení se někdy říká tzv. „modrá kartička“.

Kdo je odborník podílející se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí?

Z pohledu ruských autorit se odborníkem rozumí osoba, která se prokáže pracovní smlouvou nebo smlouvu mezi zvoucí stranou a zaměstnavatelem o provedení úprav a údržby na zařízení vyrobeném v zahraničí. Zvoucí strana by měla předložit smlouvu o nákupu zahraničního stroje. Při podávání žádosti o udělení povolení ke vstupu do RF (více informací dále) je také nutné uvést, že přítomnost zahraničního specialisty je nezbytná pro montáž tohoto zařízení neboli "проведение монтажных работ".

Kdo a kam podává žádost o udělení povolení vstupu pro VKS a odborníky?

Žádost o udělení povolení pro vstup na území RF pro VKS/odborníky  podává zaměstnavatel nebo zvoucí strana na profilové federální ministerstvo, rusky „федеральный орган исполнительной власти“, pod které spadá činnost žádající společnosti.

Co jsou profilová federální ministerstva a jak poznat, kam žádající společnost spadá?

Profilové ministerstvo se určuje podle činnosti žádající společnosti. Například společnost působící v oblasti potravinářství spadá pod Ministerstvo zemědělství RF, společnost zabývající se výstavbou na území RF patří pod Ministerstvo stavebnictví RF, společnost dodávající obrábějící stroje spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu RF, atd.

Ke zvolení správného profilového federálního ministerstva může posloužit kód OKVED (ОКВЭД), který určuje přesný popis činnosti společnosti podle ruského rejstříku činnosti firem (stačí zadat do vyhledávače název společnosti a za to doplnit výraz ОКВЭД).

Příklad: Popis činnost společnosti společnosti XY podle OKVED je výroba dopravních prostředků, rusky„производство автотранспортных средств“, společnost tak bude spadat pod Ministerstvo průmyslu a obchodu RF.

Komu žádost adresovat?

Po vybrání správného profilového ministerstva je potřeba vybrat to oddělení ministerstva, pod které spadá činnost žádající společnosti. Adresátem žádosti je ředitel vybraného oddělení.

V případě povolení vstupu na území RF pro odborníky podílejících se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí je žádost zasílána zaměstnavatelem, zvoucí společností nebo společností vysílající odborníky na projekt. Postup při výběru profilového ministerstva a oddělení je stejný jako u VKS.

Příklad: Společnost XY se zabývá výrobou dopravních prostředků, rusky „Производство автотранспортных средств“, žádost se bude podávat na Ministerstvo průmyslu a obchodu RF na Oddělení automobilového a železničního průmyslu, rusky „Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения“. Seznam všech oddělení je k dohledání zde. Žádost se zasílá přes obecný formulář dostupný zde.

Tip.: Čím přesněji je vybráno správné oddělení na profilovém ministerstvu, tím rychlejší bude proces schválení.

Co má žádost obsahovat a jaké dokumenty připojit?

V žádosti je vhodné odkázat se na nařízení Vlády Ruské federace č. 1671-r ze dne 25.6.2020 (nařízení v plném znění zde) povolující vjezd VKS a na nařízení Vlády Ruské federace č. 1170-r ze dne 29.4.2020 (nařízení v plném znění zde) v případě odborníků na nastavení zahraničních strojů. Vzor žádosti ke stažení v příloze.

Dále se přiloží Excel tabulka (ke stažení v příloze), ve které se vyplní veškeré informace o VKS/odborníkovi, kontaktní osoba, údaj o plánovaném návratu a místě překročení hranice, adresa pobytu v Rusku, atd. Přiloží se kopie pasu, víza, kartičky VKS a pracovní smlouvy. Údaje o VKS/odbornících doporučujeme vyplnit v azbuce i v latince.

V případě odborníka se pak ještě přikládá smlouva o nákupu stroje, pracovní smlouva nebo smlouva mezi zaměstnavatelem a zákazníkem a pracovní povolení. V případě chybějícího víza nebo pracovní smlouvy žádající strana ve své žádosti přidá prosbu o asistenci při vydávání zvacího dopisu ze strany Ministerstva vnitra RF.

Důležité: Při vyplňování místa překročení hranice RF je nutné udat pouze jeden hraniční přechod. Při vstupu na území RF není možné využít jiný hraniční přechod než ten, který se uvedl v žádosti. Pokud je již povolení vydané a místo překročení hranic se změnilo, je nutné kontaktovat ministerstvo, které povolení vydávalo, nahlásit změnu a vyčkat na vystavení nového povolení ke vjezdu. Při vyplňování data příjezdu je nutné uvést přesné datum (nicméně zde existuje určitá tolerance a i v případě příletu o několik dní později by VKS/odborník měl být vpuštěn do země).

V jaké podobě je povolení vydáno a jak dlouho trvá jeho vyřízení?

Zpracované povolení zasílá profilové ministerstvo formou dopisu na e-mail kontaktní osoby uvedené v žádosti. Samotný dopis je oficiálně adresovaný Federální službě bezpečnosti (FSB) a Ministerstvu vnitra (MVD). Ode dne vystavení dopisu ministerstvem má FSB zákonnou lhůtu 5 pracovních dní na zanesení VKS/odborníka do informačního systému na vybraném hraničním přechodu. Po uplynutí této doby již může VKS/odborník vstoupit do Ruska. FSB ani MVD žádnou zpětnou vazbu nedává. Již samotný dopis od ministerstva je brán jako povolení ke vstupu (je potřeba se ujistit, že v dopise je uvedeno jméno a příjmení VKS/odborníka – někdy se uvádí pouze společnost, což pak může být na hranicích problematické). Kopii dopisu je pak potřeba předložit na letišti při odbavení nebo při překročení pozemních hranic. 

Doba vyřízení povolení se odvíjí od profilového ministerstva, zatíženosti jednotlivých oddělení a od správnosti všech podaných dokumentů. Podle zkušenosti zatím většina povolení byla vyřízena spíše během 4-5 týdnů (někdy ale i během dvou týdnů nebo naopak tří měsíců). V případě průtahu lze na profilové ministerstvo zavolat a dotázat se na stav žádosti.

Povolení ke vstupu do RF je pouze jednorázové na celou dobu trvání ochranných opatření

Podle nařízení Vlády Ruské federace č.1671-r ze dne 25.6.2020 se povolení vstupu na území RF pro VKS/odborníky vydává pouze jednorázově na celou dobu platnosti ochranných opatření v Rusku. Oficiálně podle tohoto nařízení tedy není možné zemi opakovaně opouštět a vracet se nebo znovu podávat žádost o povolení ke vstupu. Nicméně podle zkušenosti některých českých a zahraničních VKS/odborníků v poslední době jim bylo po zaslání nové žádosti opětovně uděleno povolení ke vstupu do RF. 

Můžou se s VKS vrátit rodinní příslušníci?

Ano, na základě nařízení Vlády Ruské federace č. 3675-r ze dne 30.12.2020 (zde) mohou o návrat do RF žádat i rodinní příslušníci VKS. Postup k podání žádosti je stejný jako u VKS. 

Co mít u sebe při vstupu na území RF?

Při vstupu na území RF je  nutné mít u sebe vytištěný dopis od profilového ministerstva povolující vstup do RF s uvedeným jménem VKS/odborníka, případně pracovní povolení, kopii pracovní smlouvy a negativní COVID-19 test. Bez předložení negativního testu cestující nebude v Praze vpuštěn na palubu letadla. Výsledek testu by měl být v anglickém nebo ruském jazyce (na letišti v Praze zatím postačoval test v elektronické podobě, nicméně se opakují případy, kdy byl test vyžadován i v papírové podobě – stačí vytištěná kopie, není potřeba originální razítko ani na testu nemusí být číslo pasu).

Je po příletu nutná karanténa?

Po příletu do Ruska musí VKS podstoupit karanténu v délce 2 týdnů. Podle zkušeností VKS je na letišti sdělováno cestujícím, že pokud mají negativní PCR test, do karantény nastupovat nemusí. Nicméně nařízení hlavního hygienika RF č. 22 z 31.7.2020 o povinné karanténě nadále zůstává v platnosti (znění v bodu č. 6.1).

Jaké jsou aktuální možnosti cesty z České republiky do Ruska?

Pro české občany, kteří spadají do některých kategorií výjimek pro vstup do RF, je aktuálně možné cestovat letecky. Přejezd do RF pozemní cestou ZÚ Moskva vzhledem k opakovaným problémům českých občanů při překračování pozemní hranice mezi Lotyšskem a Ruskem nedoporučuje. K letecké přepravě do Moskvy je možné využít např. linky ČSA nebo Aeroflotu z Prahy. Bližší informace k letům je možné nalézt na stránkách uvedených přepravců.

Jaké zdroje ohledně povolení vstupu VKS/odborníků do RF lze doporučit pro rusky/anglicky mluvící stranu?

Dobře zpracované obecné informace jsou k nalezení na webu Asociace evropského byznysu AEB v ruském jazyce zde a v anglickém jazyce zde.

Kdo jiný kromě VKS a odborníků má povolený vstup do RF?

Aktuální seznam kategorií osob, které mohou vstoupit na území RF, je k nalezení na webu Ministerstva zahraničních věcí RF na tomto odkaze.

Kam se lze obracet v případě dotazů?

Dotazy lze směřovat na Ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě na e-mail commerce_moscow@mzv.cz

 

 

Vasilina Danenberg, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Moskvě

 

 

přílohy

Vzor žádosti na profilová ministerstva_ pro VKS 13 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 8.9.2020

Informace od MPO RF ohledně vjezdu VKS do RF ze dne 6.8... 673 KB PDF (Acrobat dokument) 8.9.2020

Nařízení Vlády Ruské federace č. 1671-r ze dne 25.6... 126 KB PDF (Acrobat dokument) 8.9.2020

Nařízení Vlády Ruské federace č. 1170-r ze dne 29.4... 133 KB PDF (Acrobat dokument) 8.9.2020

Nařízení Vlády Ruské federace č. 635-r ze dne 16.3... 139 KB PDF (Acrobat dokument) 8.9.2020

Nařízení hlavního státního zdravotnického lékaře Ruské... 93 KB PDF (Acrobat dokument) 8.9.2020

Formulář k vyplnění pro VKS_aktuální k 3.11.2020 12 KB XLSX (FILE_TYPE_XLSX) 3.11.2020