english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kurzy češtiny pro členy krajanské komunity konané v ČR – TERMÍN podání 15. 3. 2024

Představujeme přehled jazykových kurzů v České republice pro zájemce z řad krajanské komunity.

 

1) Kurzy organizované Domem zahraniční spolupráce

Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Uchazeči o stipendium musí od roku 2024 před zasedáním výběrové Komise povinně absolvovat online test úrovně českého jazyka. Přihlášení uchazeči obdrží informaci o termínu testu na email uvedený v přihlášce. Student musí získat během studia určitý počet kreditů (informace o kreditech podá před začátkem studia příslušná fakulta), při nesplnění studijních povinností může být studium ukončeno.

Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce. https://www.dzs.cz/program/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici#krajane-ze-zahranici 

 

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2024/2025 (září 2024 až únor 2025) do 15. 3. 2024

  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2024/2025 (září 2024 až červen 2025) do 15. 3. 2024

  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2024/2025 (únor 2024 až červen 2025) do 15. 8. 2024

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na Generální konzulát ČR v Los Angeles, nejpozději však do 17. 3. 2024.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV a zastupitelským úřadem vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.


Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce

Termín kurzu: 8. 7. - 2. 8. 2024

Místo konání kurzu: Poděbrady

Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 90 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.  

Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na stránce http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/  do 15. 3. 2024

 

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře, spolu s doporučením krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat na GK, nejpozději však do 17. 3. 2023.

Prostřednictvím Generálního konzulátu ČR v Los Angeles nebo příslušným generálním konzulátem bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat ZÚ na základě pokynu MZV, popř. přímo příslušný referent Domu zahraničních služeb (při nebezpečí z prodlení).


Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 26. 8. - 6. 9. 2024


Místo konání kurzu: Praha

Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). 

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Výuka sestává z celkem 60 vyučujících hodin. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/ je do 15. 3. 2024

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na GK, nejpozději však do 17. 3. 2024.

 

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím GK potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí. Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze zkrátit či rozdělit mezi několik účastníků.

 

Důležité!

  • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů do všech tří částí vzdělávacího programu bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK.

  • Na přihlášky podané po termínu nebude brán zřetel.

  • Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

 

V případě dotazů pište prosím PaedDr. Olze Vlachové z DZS na email: olga.vlachova@dzs.cz

 

Přihlášky můžete zasílat na adresu:


Consulate General of the Czech Republic
Att.: Aneta Campbell
10990 Wilshire Blvd., Suite 1100

Los Angeles, CA 90024

1) Letní škola slovanských studií

Letní školy slovanských studií (dále jen „LŠSS“) jsou studijní kurzy pořádané několika veřejnými vysokými školami v České republice. Kurzy se konají každoročně v průběhu letních měsíců (červenec, srpen, září). Jejich délka se pohybuje od 3 do 4 týdnů. Délku kurzu určuje pořádající škola. 

V rámci svých vzdělávacích bloků nabízejí jednotlivé pořádající školy kurzy českého jazyka na různých úrovních pokročilosti, výběrové semináře zaměřené na českou literaturu, kulturu a dějiny, volnočasové aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, exkurze, poznávací výlety apod.  

Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky, kteří jsou starší 18 let. Svým širokým záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. 

Přihláška o stipendium musí být podána na příslušné ambasádě nebo generálním konzulátu dle místa trvalého pobytu žadatele: https://www.mzv.cz/consulate.newyork/cz/o_konzulatu/zastupitelske_urady_cr_v_usa/index.html.

Generálnímu konzulátu České republiky v Los Angeles byla přidělena kvóta 3 stipendijních míst, z čehož jedno je na FF UK v Praze, jedno na FF MU Brno a na ÚJOP UK Poděbrady.

Přihláška je k dispozici na Application Form 

 

Upozornění: termín doručení všech žádostí (v originálu) na Generální konzulát ČR v Los Angeles je pátek 15. března 2024!

Podrobné informace o nabídce účasti na kurzech Letních škol slovanských studií pro rok 2024 naleznete na webových stránkách MŠMT
 

V případě dotazů pište prosím Mgr. Magdaleně Villatoro Sládkové na email: Magdalena.VillatoroSladkova@msmt.cz