عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ověřování

Postup při ověřování cizozemských listin pro jejich použití v České republice
 a
Postup při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině a) Stát Kuvajt a b) Stát Katar)

Tento proces NEPROBÍHÁ na Velvyslanectví  ČR v Kuvajtu !

 

Postup při ověřování cizozemských listin pro jejich použití v České republice

 

Listiny vydané soudy a úřady v cizině (Kuvajtu, Kataru), které platí v místě, kde byly vydány, za listiny veřejné (např. rodný a oddací list), se považují za veřejné listiny i na území České republiky, jestliže jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Tato povinnost vyplývá z § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění.

Pro použití v České republice musí být taková listina opatřena vyšším ověřením (superlegalizací) zastupitelského úřadu ČR, který je akreditován pro stát, jehož orgán listinu vystavil. Velvyslanectví ČR ve Státě Kuvajt je akreditováno pro Stát Kuvajt a pro Stát Katar.

Superlegalizace zastupitelským úřadem ČR následuje po vyšším ověření listiny příslušnými orgány a ministerstvem zahraničních věcí daného státu.

Další ověřovací úkony, které Velvyslanectví ČR v Kuvajtu provádí,  jsou:

legalizace – ověření pravosti podpisu. Pro ověření podpisu je nezbytná fyzická přítomnost podepisující se osoby.

vidimace - úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem

ověření překladu – ve výjimečných případech zejména pro matriční podání k zápisu matričních událostí.

Poplatky za provedené úkony jsou stanoveny sazebníkem v českých korunách.

Za každý jednotlivý ověřovací úkon se vybírá správní poplatek, který je vyměřen sazebníkem v českých korunách a liší se aktuálně podle kurzu koruny s kuvajtským dinárem. Za úkon superlegalizace je vyměřován (nejvyšší) správní poplatek v kuvajtských dinárech odpovídající dle aktuálního kurzu hodnotě  600,- Kč. Poplatky jsou vždy vybírány v kuvajtských dinárech v hotovosti. Velvyslanectví ČR v Kuvajtu provádí ověřování vždy po předchozí telefonické dohodě, kdy se žadatel na výši poplatku může informovat. Pracovním dnem určeným pro ověřovací agendu je pondělí, doporučujeme doklad přinést ke kontrole s předstihem.

 

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

 

 

Postup při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině a) Stát Kuvajt a b) Stát Katar)

Tento proces NEPROBÍHÁ na Velvyslanectví  ČR v Kuvajtu !

Má-li být v cizině uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR (např.rodný list, oddací list, osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, Výpis z Rejstříku trestů ČR apod.- viz níže), nebo která byla před ním podepsána (dále jen "listina"), je ve většině států třeba, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením příslušného orgánu státní správy ČR a následně superlegalizována zastupitelským úřadem státu, ve kterém má být listina použita. (Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z mezinárodních smluv).

Ad a) V České republice v případě využití dokladu v Kuvajtu proběhnou tři stupně ověření:

1.Vyšší ověření připojí k listině na žádost občana ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal (např. ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo zdravotnictví či ministerstvo obrany), popř. jiný instančně nadřízený orgán (např. městský úřad).

2.Následně připojí své vyšší ověření na listinu pracovní skupina legalizace odboru konzulárních činností MZV ČR (v Toskánském paláci (viz níže).

Kontakt:
Pracoviště ověřování dokladů - Hradčanské nám. 5, Praha 1
Telefon: 224 18 2188, 224 18 2153, fax: 224 18 2527
e- mail: legalizace@mzv.cz

Poštovní adresa:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor konzulárních činností – pracovní skupina legalizace
Hradčanské nám. 5
110 00 Praha
Česká republika

3. Nakonec listinu ověřuje zastupitelský úřad státu, ve kterém bude použita, (ověření na zastupitelském úřadě cizího státu se nazývá superlegalizace), tedy

Velvyslanectví Státu Kuvajt[i]

Na Zátorce 26, 160 00 Praha 6

Telefon

220 570 781, 782, 783

Fax

220 570 787

E-mail

kuwaiti@volny.cz

Provozní hodiny úřadu

09.00 - 15.00 /Po-Pá/

ad b) vzhledem ke skutečnosti, že Stát Katar nemá v ČR zřízen svůj zastupitelský úřad, jsou české dokumenty pro použití v Kataru po 1.a 2. ověření v ČR pro 3. ověření – superlegalizaci zastupitelským úřadem zasílány na Velvyslanectví Státu Katar se sídlem v Berlíně.

Velvyslanectví Státu Katar[ii]

Hagenstrasse 56, 14193 Berlin

Telefon

004930-86 20 60

Fax

004930-8620 6150

Web:

www.katar-botschaft.de

Provozní hodiny úřadu

10.00 - 16.00 /Po-Pá/

K nejčastěji ověřovaným listinám patří:

1.     Matriční doklady (rodný list, úmrtní list, oddací list) a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 • originál, duplikát, atd. rodného listu vydaný příslušným matričním úřadem dle místa narození v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. (vzory matričních tiskopisů lze nalézt v příloze č. 2 k této vyhlášce) musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Seznam těchto úřadů je vymezen vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností (část druhá).
 • originál, duplikát, atd. oddacího listu vydaný příslušným matričním úřadem dle místa uzavření sňatku v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. (vzory matričních tiskopisů lze nalézt v příloze č. 2 k této vyhlášce) musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Seznam těchto úřadů je vymezen vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností (část druhá).
 • originál, duplikát, atd. úmrtního listu vydaný příslušným matričním úřadem dle místa úmrtí v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. (vzory matričních tiskopisů lze nalézt v příloze č. 2 k této vyhlášce) musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Seznam těchto úřadů je vymezen vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností (část druhá).
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydané příslušným úřadem dle místa posledního trvalého bydliště v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. (vzory matričních tiskopisů lze nalézt v příloze č. 2 k této vyhlášce) musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle dle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Seznam těchto úřadů je vymezen vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností (část druhá).

2.     Doklady o studiu – originály studijních dokladů nebo jejich kopie, jejichž pravost je ověřena notářem či obecním úřadem, musí být poté ověřeny na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, 118 01 Praha 1, tel.: 257 193 111.

3.     Zdravotní doklady - Informace k ověřování dokumentů zdravotní povahy

4.     Rejstřík trestů – na základě žádosti o výpis z Rejstříku trestů je možné požádat na Rejstříku trestů ČR, Soudní 1, Praha 4, tel.: 244 006 111, o výpis z evidence Rejstříku trestů. Tento elektronický výpis musí obsahovat v levém dolním rohu otisk hranatého razítka v modré barvě. Výpis v této podobě může být následně ověřen pracovní skupinou legalizace.

5.     Obchodní listiny (faktury, osvědčení o původu zboží atd.) – musí být potvrzeny nebo vidimovány Hospodářskou komorou ČR, Freyova 27, Praha 9, tel.: 266 721 378, 266 721 370.

6.     Listiny vydané finančními orgány – informaci naleznete na webové stránce Ministerstva financí ČR

Pokud je původní listina již pro stát působnosti opatřena potřebnými ověřeními (legalizačními doložkami či apostilní doložkou), lze na žádost ověřit i její úřední překlad vyhotovený soudním znalcem – překladatelem. Registrace překladatele působícího v Praze se ověřuje u Městského soudu, Spálená 2, 112 16 Praha 2 (tel.: +420221931111). Ověření registrace mimopražského soudního překladatele provádí příslušný krajský soud, popřípadě centrálně Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, 157 75 Praha 5 (+420257005111). Následuje vyšší ověření Ministerstvem spravedlnosti a ověření pracovní skupinou legalizace.

Další dotazy viz webové stránky Ministerstva zahraničních věcí

http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/index.html

nebo přímo u legalizační skupiny MZV(v Toskánském paláci):

 • Kontakt:
  Pracoviště ověřování dokladů - Hradčanské nám. 5, Praha 1
  Telefon: 224 18 2188, 224 18 2153, fax: 224 18 2527
  e- mail: legalizace@mzv.cz

 • Poštovní adresa:
  Ministerstvo zahraničních věcí ČR
  Odbor konzulárních činností – pracovní skupina legalizace
  Hradčanské nám. 5
  110 00 Praha
  Česká republika

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí

8.00 hod. – 12.00 hod.           13.30 hod. – 17.00 hod.

úterý

8.00 hod. – 12.00 hod.            

středa

8.00 hod. – 12.00 hod.           13.30 hod. – 17.00 hod.

pátek

8.00 hod. – 12.00 hod.

Ve čtvrtek je pracovní skupina legalizace pro veřejnost uzavřena.

V době úředních hodin pro veřejnost jsou všichni pracovníci  zaneprázdněni osobním jednáním s klienty. Žádáme Vás proto, abyste nás telefonicky kontaktovali mimo úřední hodiny, a to ve dnech úterý od 14.00 hod do 16,00 hod, ve čtvrtek od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 14.00 hod do 16,00 hod, v pátek od 14.00 hod do 15.00 hod. V naléhavých případech nám můžete svůj dotaz zaslat i v úředních hodinách na e-mailovou adresu: legalizace@mzv.cz . 

 


[i] převzato z databáze diplomatických akreditací ve správě diplomatického protokolu MZV

 

[ii] převzato z databáze diplomatických akreditací ve správě diplomatického protokolu MZV