Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů

 

Státní občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovních dokladů místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Žádost o vydání nového cestovního dokladu může podat u zastupitelského úřadu ČR v místě svého pobytu.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí.

04.

Základní informace k životní situaci

 

Při ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu se žádá o vydání nového cestovního dokladu.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

Občan starší 15 let - do doby zletilosti, tj. do 18 let, je třeba k žádosti o vydání cestovního dokladu připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem nebo tento souhlas učiní zákonný zástupce přímo na zastupitelském úřadu do formuláře žádosti o vydání cestovního dokladu (souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou).

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce.

Kdo může doklad převzít:

  • občan starší 15 let,
  • zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
  • opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let bylo schváleno soudem,
  • z důvodu  hodného zvláštního zřetele zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Občan České republiky nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále též "ZÚ ČR").

V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.

 Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

Občan České republiky může na ZÚ ČR podat žádost o vydání cestovního pasu, která je zasílána k vyřízení do České republiky. Lhůta pro vydání cestovního pasu s biometrickými údaji činí 120 dnů je-li žádost podána na ZÚ ČR.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Obraťte se na ZÚ ČR se žádostí o informaci.

Podle konkrétní situace a stupně naléhavosti potřeby cestovního dokladu podáte buď žádost o vydání cestovního průkazu nebo žádost o vydání cestovního pasu.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Obraťte se na zastupitelský úřad České republiky v zemi pobytu.

09.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Na ZÚ ČR, s pracovníky jeho konzulárního úseku.

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Za účelem vydání cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) musí občan České republiky:

·               předložit 2 identické fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35 mm x 45 mm s hladkým povrchem (přesné požadavky na kvalitu fotografie sdělí ZÚ ČR) a

·               čitelně a úplně vyplnit originální formulář žádosti o vydání cestovního průkazu, který obdrží na ZÚ ČR.

Dále je občan povinen předložit doklad totožnosti, není-li z něho zřejmé státní občanství České republiky, pak i doklad o státním občanství České republiky.
Totožnost pro účely vystavení cestovního průkazu může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky, popř. může být ověřena jiným způsobem.

Informace o dokladech požadovaných za účelem vydání cestovního pasu naleznete v životní situaci: „Vydání cestovního dokladu na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí"

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

·               Originál formuláře žádosti o vydání cestovního průkazu obdrží žadatel na ZÚ ČR.

·               Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se vyplňuje na ZÚ ČR elektronicky v počítačovém systému.

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Za vydání cestovního průkazu platí občané (bez ohledu na věk) 400 Kč.

Za vydání biometrického cestovního pasu platí na ZÚ ČR:

·                    občané starší 15 let - 1 200 Kč,

·                    občané mladší 15 let - 400 Kč.

Poplatek se vybírá v měně státu, v němž má ZÚ ČR své sídlo, příp. v náhradní, volně směnitelné měně, a to po provedení přepočtu české měny na cizí měnu podle směnných kursů devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce.

V případě, že o to poplatník požádá, přijme ZÚ ČR úhradu poplatků v české měně.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Cestovní průkaz vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.

Lhůta pro vyřízení žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, je-li žádost podána na ZÚ ČR, činí 120 dnů.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Další činnosti nejsou stanoveny.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu nebo o zastavení řízení o vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhodne jeho nadřízený úřad.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, se dopouštíte přestupků. Skutkové podstaty přestupků upravuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

Za přestupek na úseku cestovních dokladů lze uložit pokutu do 10 000 Kč; za neoprávněné zpracování údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

21.

Nejčastější dotazy

 

Může ZÚ ČR vystavit cestovní doklad na počkání?

Cestovní pasy ZÚ ČR nevydávají, pouze přijímají žádosti o vydání cestovního pasu a zasílají je k vyřízení příslušným úřadům do České republiky.

V krátké době může ZÚ ČR vydat cestovní průkaz, který je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Vydává se v odůvodněných případech a při splnění podmínek stanovených zákonem zpravidla občanovi, který v zahraničí ztratil cestovní pas nebo mu byl odcizen, za účelem jeho návratu do České republiky.

22.

Další informace

 

Můžete se obrátit na:

·                    konzulární pracoviště ZÚ ČR,

·                    Ministerstvo vnitra ČR nebo

·                    Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR.

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Vydání cestovního dokladu, vystavení cestovního průkazu.

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR.

26.

Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

16.4.2024

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu není stanoven.

29.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí a požádat o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie. Ten může být vydán pro jedinou cestu do České republiky či do státu, v němž má občan České republiky trvalé bydliště, nebo ve výjimečných případech do jiného místa určení.

.