Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úmrtí občana ČR v zahraničí

 

Úkony spojené s pohřbením osoby (zajištění kremace nebo pohřbení osoby v místě úmrtí, přeprava lidských pozůstatků či ostatků do České republiky apod.).

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Úmrtí občana České republiky v zahraničí

04.

Základní informace k životní situaci

 

Úkony spojené s pohřbením osoby (zajištění kremace nebo pohřbení osoby v místě úmrtí, přeprava lidských ostatků do České republiky apod.).

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

Záležitosti zemřelé osoby vyřizuje fyzická nebo právnická osoba sjednávající pohřbení (zejména osoba žijící se zemřelým ve společné domácnosti, osoba blízká, v případě služební cesty vysílající organizace).
Zastupitelský úřad České republiky, který má působnost pro daný stát, či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky informují blízké osoby a poskytnou jim informace a doporučení k dalšímu postupu.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Osoba, která zajišťuje záležitosti zemřelého, by měla v mezích svých možností zjistit, zda zemřelá osoba měla sjednáno pojištění pokrývající případ úmrtí v cizině, a následně kontaktovat pojišťovnu, s kterou byla sjednána smlouva, případně její asistenční službu. Pokud nebylo sjednáno pojištění, je vhodné kontaktovat pohřební službu v České republice, a to nejlépe pohřební službu mající zkušenosti s působením v zahraničí. V případě cestování s cestovní kanceláří je vhodné řešit situaci v součinnosti s ní.
V ostatních případech je nutné neprodleně kontaktovat zastupitelský úřad České republiky v zahraničí či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými ad 08.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Dle konkrétní situace kontaktujte:

1. pojišťovnu, s kterou bylo sjednáno pojištění, resp. její asistenční službu
2. pohřební službu v České republice
3. cestovní kancelář, se kterou zemřelá osoba cestovala
4. konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky, v jehož obvodu působnosti k úmrtí došlo či konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí České republiky

09.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Situaci je vhodné řešit s místy uvedenými v bodě 08 neprodleně.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nouzovou linku, která je určena k řešení naléhavých a vážných případů mimo pracovní dobu včetně víkendu.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Je třeba mít informaci o úmrtí osoby, popř. informaci o místu a kontaktu na instituci, kde se lidské pozůstatky či lidské ostatky nacházejí.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Formuláře žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici u všech matričních úřadů nebo u zastupitelských úřadů České republiky.

Dojde-li k úmrtí na území státu, který není vázán příslušnými mezinárodními smlouvami, je pro převoz na území České republiky nebo převoz přes její území nutné, aby zastupitelský úřad České republiky v zahraničí vystavil průvodní list obsahující souhlas s přepravou pozůstatků.

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Pokud nebylo sjednáno pojištění pro případ úmrtí, je nutné uhradit veškeré náklady spojené s převozem lidských pozůstatků či lidských ostatků do České republiky či pohřbení v místě úmrtí. Náklady jsou závislé na vzdálenosti místa a na cenách místních služeb.
Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Případné lhůty stanoví právní řád státu, kde došlo k úmrtí.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

 

Závisí na konkrétním případu. Mohou to být policisté, státní zástupce, pracovníci nemocnice, ústavu soudního lékařství, pohřební služby, matričních úřadů a další.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Případné další činnosti závisí na povaze konkrétního případu a ustanoveních právních předpisů cizího státu. V zásadě je však žádáno podání relevantních informací k zemřelé osobě apod.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Obecně závazný předpis cizího státu, kde došlo k úmrtí.
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Dohoda  o převozu těl zemřelých (Štrasburk, 26. října 1973),

Mezinárodní Ujednání o přepravě mrtvol (Berlín, 10. 2. 1937), publikováno ve Sbírce zákonů č. 44/1938 Sb.

Letecký a přepravní řád a mezinárodní manuál TACT (The Air Cargo Tariff) - mají k dispozici pobočky všech leteckých společností

Zastupitelský úřad České republiky postupuje v souladu s ustanoveními Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, která byla publikována vyhláškou č. 32/1969 Sb., případně dle dvoustranné konzulární úmluvy, uzavřené s některými státy. Musí též zohlednit právní  řád a zvyklosti příslušné země, ve které k události došlo.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky proti postupu cizích orgánů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

21.

Nejčastější dotazy

 

Jakým způsobem je možné převézt tělo zemřelého do České republiky?
Tělo zemřelého je převáženo v rakvi určené k přepravě obvykle pohřebním vozem nebo letecky.

Tělo zemřelého může být zpopelněno ve státě, kde došlo k úmrtí, pokud to právní předpisy tohoto státu umožňují, a schránka s popelem zaslána do České republiky.

Jakým způsobem lze provést úhradu přepravy zemřelé osoby do České republiky, resp. zpopelnění a zaslání schránky s popelem do České republiky?
Pokud náklady nejsou hrazeny příslušnou pojišťovnou, hradí je osoba, která zajišťuje pohřeb.

Způsob úhrady je sjednán s pohřební službou, která převoz zajišťuje, zpravidla se jedná o bankovní převod příslušné částky či o zaslání částky složenkou.

22.

Další informace

 

Další informace můžete nalézt také v životní situaci „Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů České republiky v cizině - zvláštní matrika v Brně, nebo se můžete obrátit na pohřební služby, pojišťovací instituce, konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky či konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Kontakt na pohřební služby, přehled poskytovaných služeb v pohřebnictví;

Péče o pozůstalé na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Dědictví v zahraničí
Obstarání matričních a dalších dokumentů. Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v zahraničí

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí

26.

Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

17.04.2024

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu nebyl stanoven.

29.

Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.

.