česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Studijní stáže na Generálním konzulátu ČR v Istanbulu

Generální konzulát ČR v Istanbulu v opodstatněných případech a v návaznosti na své kapacitní možnosti přijímá žádosti studentů či absolventů vysokých škol o studijní stáže.
 

Účel stáže

Účelem studijní stáže (dále jen “stáž”) je umožnit stážistovi seznámit se blíže s posláním, úkoly a prací Generálního konzulátu, významnou částí pobytu stážisty je zapojení do řešení dílčích pracovních úkolů a aktivit konzulátu.

Stážisté v rámci pobytu na Generálním konzulátu mohou být pověřováni činností na politickém, ekonomickém a administrativně-technickém úseku. Podstatnou částí stáže bývá zpracovávání kratších operativních (cca 1 stránka) i širších analytických materiálů, které se týkají turecké ekonomiky (popis, analýza aktuálního stavu v daném sektoru), dále vnitřní i zahraniční politiky.

Uchazeč o stáž

Studijní stáž lze uskutečnit pouze tehdy, je-li žadatel studentem na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu, absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia; stáž se neumožňuje při distanční formě studia), je-li bezúhonným a doloží-li další nezbytné dokumenty.

Základní podmínky

Základní podmínky povolování a průběhu stáže lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Připomínáme, že stáž na Generálním konzulátu nezakládá pracovněprávní vztah mezi MZV ČR a stážistou. Nevzniká při ní proto nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění (po dobu stáže je stážista plně zabezpečen vysílající organizací, z jiných zdrojů, nebo si hradí náklady, včetně cestovních, ze svých prostředků). V případě stáže delší než 90 dní vysílající organizace, popřípadě stážista sám, zajistí odpovídající vízum.  

Generální konzulát nejpozději při nástupu požaduje fotokopii platného dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění stážisty na dobu stáže na generálním konzulátu.

Generální konzulát v Istanbulu nemá k dispozici ubytovací kapacity a žadatelé si musí včas sami zajistit ubytování na dobu stáže.

Délka stáže se stanoví na základě dohody Generálního konzulátu s žadatelem, minimálně však 1 měsíc, ideálně 3 měsíce

Podání žádosti

Zájemci/-kyně o stáž musí předložit:

  1. Motivační dopis – zahrnuje samotnou žádost o stáž, upřesnění specializace, tematických okruhů, o které se dotyčný zajímá, preferovaný termín výkonu stáže znalost jazyka (dobrá znalost angličtiny je podmínkou).
  2. Formulář „Žádosti o studijní stáž“ – v příloze
  3. Formulář „Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti“ – v příloze
  4. Formulář pro „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ – v příloze
  5. Strukturovaný životopis, případně i doporučení 
  6. Potvrzení o studiu nebo doklad o úspěšném absolvování studia
  7. Výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší než 3 měsíce)
  8. Kopie občanského průkazu (pasu) se souhlasem s pořízením kopie

Uchazeč o stáž zašle výše uvedené dokumenty na emailovou adresu istanbul@embassy.mzv.cz nebo doručí na MZV ČR. Po posouzení její vhodnosti a přínosu podává vedoucí zastupitelského úřadu návrh na povolení stáže.

V další fázi výběrového řízení předloží vybraní uchazeči kopii zdravotního pojištění pokrývajícího celou dobu výkonu stáže.

Generální konzulát ČR v Istanbulu si vyhrazuje právo na výběr nejvhodnějšího konkrétního kandidáta /-ky.

Výběrové řízení představuje dvoufázový proces (k žádosti se vyjadřuje GK Istanbul a ústředí MZV ČR), který trvá přibližně 2 měsíce. Kritéria výběru: odborné předpoklady a kvality uchazeče (mj. schopnost zpracovávat informace – v rámci výběrového řízení může být otestováno), odborný zájem, jazyková vybavenost (znalost anlického jazyka je podmínkou výkonu stáže).

Na konci stáže dostanou stážisté závěrečné osvědčení GK Istanbul shrnující výsledky stáže.

Další informace jsou k dispozici na stránkách MZV ČR

Generální konzulát v Istanbulu  má zájem umožnit  uchazečům absolvování stáže. Zároveň však připomínáme, že na stáž není právní nárok a vzhledem k omezeným provozním možnostem nemůžeme přijímat všechny zájemce.

Žádost o studijní/expertní stáž (DOC, 29 KB)

Žádost o studijní/expertní stáž (DOC, 29 KB)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (DOC, 25 KB)