deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důležité informace a doporučení pro krajanské spolky k úspěšné realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v r. 2023

A.        Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí – je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“). Na jeho implementaci se kromě MŠMT podílí i Dům zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“), příspěvková organizace MŠMT, a Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“).

V roce 2023 bude pokračovat realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských   

     komunit

 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Nezbytnou podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.           

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webové stránce: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay, v rubrice Programy a sítě

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2023/2024 (září 2023 až únor 2024) – do 15.03.2023
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2023/2024 (září 2023 až červen 2024) – do 15.03.2023
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2023/2024 (únor až červen 2024) – do 15.08.2023

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku, včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba zaslat  nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému na Velvyslanectví ČR v Bernu (dále jen „ZÚ Bern“).

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím ZÚ Bern vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

Je nezbytné, aby účastníci semestrálního pobytu akceptovali termíny studia dané dokumentem Rozhodnutí o přiznání stipendia a absolvovali celé studium, včetně zkouškového období.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín a místo kurzu: 24.07. – 18.08.2023 v Poděbradech

Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz, určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách, rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.  

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář do 15. 3. 2023, který je dostupný na webové stránce http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse, v rubrice Kurzy a studenti 

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na ZÚ Bern nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému.

Prostřednictvím ZÚ Bern bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat ZÚ, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení). Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastníků.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 28.08. – 08.09.2023

 

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář do 15. 3. 2023, který je dostupný na webové stránce http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse, v rubrice Kurzy a studenti 

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na ZÚ Bern nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému.

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ Bern potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí. Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastníků.

  

B.    Poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti  MZV

V roce 2023 bude pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách:

www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici

 

Je zde umístěn i elektronický formulář žádosti o peněžní dar na rok 2024 s možností přímého odeslání. Spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si ji vytisknou, opatří podpisem statutárního zástupce a postoupí ZÚ Bern k dalšímu řízení dle dosavadního postupu.

Pokud krajanský spolek žádá poprvé, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

V rámci poskytování peněžních darů na krajanské projekty jsou upřednostňovány příspěvky na konkrétní a tradiční aktivity spolků, jako jsou kulturní či vzdělávací akce, před údržbou a opravami krajanských objektů. Stejně se tak doporučuje krajanským spolkům přechod z tištěných krajanských publikací na elektronické verze. 

 

Připomínáme nutnost dodržovat termíny pro podání žádostí o dar na rok 2023, tj. do 1. srpna 2023 na ZÚ Bern.

Dle platných pravidel jsou obdarované spolky povinny provést vyúčtování peněžního daru za předchozí rok do 15. ledna roku následujícího, tedy za rok 2023 bude muset být vyúčtování doručeno ZÚ Bern do 15.01.2024. Formulář k vyúčtování je ke stažení na  webové stránce www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici/poskytovani_peneznich_daru.html

Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roc