srpski  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: ČRA
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Poziv za podnošenje predloga malih lokalnih projekata u 2023. godini

Ambasada Republike Češke u Beogradu sa zadovoljstvom objavljuje poziv za podnošenje zahteva za male lokalne projekte (MLP) razvojne saradnje kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Beogradu.

Ovi projekti su komplementarni projektima koje implementira Češka razvojna agencija (ČRA), te predstavljaju važnu komponentu Češke inostrane razvojne saradnje.

Projekti bi trebalo da budu usmereni na sektore zdravstva, obrazovanja i prosvete, zaštite životne sredine, poljoprivrede i razvoja sela, upravljanja prirodnim resursima, ekonomske transformacije i rasta.

Sredstva obezbeđena od strane Ambasade Republike Češke za svaki projekat kreću se od 200.000 CZK do maksimalnog limita 500.000 CZK. Isplata grantova se vrši u dinarima, na osnovu iznosa navedenog u obrascu u CZK, a u protivvrednosti CZK prema kursu koji Ambasada koristi na dan isplate (pri popunjavanju formulara koristiti kurs za septembar 2022: 1 RSD = 0,211 280 CZK). Prema tome, podnosilac prijave mora uzeti u obzir da će se donirani iznos malo razlikovati od iznosa navedenog u prijavnom formularu.

Prilikom evaluacije razmatrani će, između ostalog, biti nivo samoodrživosti projekta (rezultati projekta ostaju i nakon završetka projekta), visina sufinansiranja (sufinansiranje od strane podnosioca prijave ili iz drugih izvora je dobrodošlo), usmerenost projekta (viši prioritet imaće projekti fokusirani na obuke, deljenje know-how i sl. u odnosu na projekte fokusirane na elementarnu materijalnu pomoć), kao i ekonomičnost, odn. raspolaganje budžetom donacije tako da u što manjoj meri, a najviše u visini 25% od ukupne visine donacije, bude utrošen na nepohodne lične i putne troškove realizatora projekta.

Naglašavamo da mali lokalni projekti moraju imati razvojni aspekt (ne podrazumevaju npr. troškove režija korisnika).

Kraj realizacije projekta predviđen je najkasnije 31. 10. 2023.

Ko je kvalifikovan da podnese prijavu za projekat?

Predlog projekta može podneti samo domaći subjekt koji u Republici Srbiji ima status pravnog lica. Podnosioci zahteva mogu biti nevladine organizacije, institucije javne uprave i samouprave (opštinske, pokrajinske, republičke), akademske, kulturne, socijalne i zdravstvene ustanove i dr. Podnosilac zahteva ne može biti centralni organ državne uprave.

Jedan podnosilac ne može podneti više od jednog predloga projekta.

Donacije nisu namenjene za podsticanje preduzetništva.

Podnošenje prijave:

Zahtev se popunjava na engleskom (XLS, 72 KB) ili češkom jeziku (XLS, 75 KB) i podnosi Ambasadi na dalje razmatranje.

Razmatrane će biti samo prijave sa adekvatno i kompletno popunjenim formularom overenim i potpisanim od strane ovlašćenog lica. Uz formular potrebno je poslati i dokument o ovlašćenju imenovanog predstavnika da zastupa podnosioca projekta. Ukoliko podnosilac nije državna ustanova prilaže se i kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac pravno lice. Osim popunjenog formulara za prijavu i navedenih dokumenata ne slati nikakve druge priloge.

Dokumentaciju je potrebno poslati u papirnoj formi (na koverti naznačiti „za MLP“) i elektronskoj formi na adresu Bulevar kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd, odnosno e-mail adresu: mlp.belgrade.2023@gmail.com najkasnije do 30. 9. 2022. (napomena: e-mail adresa mlp.belgrade.2022@gmail.com više nije aktuelna).  

Ističemo da podnošenjem zahteva nije automatski omogućeno pravo na donaciju, zbog toga što na osnovu velikog broja zainteresovanih Ambasada nije u mogućnosti da pozitivno odgovori svim podnosiocima zahteva.

Kontaktirani će biti samo oni podnosioci čiji predlozi budu ušli u uži izbor za donaciju. Za realizaciju mogu biti izabrani jedan ili dva projekta.

Za ostale informacije molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila.

Prilozi

engleskom 71 KB XLS (Excel) 09.09.2021.

češkom jeziku 75 KB XLS (Excel) 09.09.2021.