монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Přehled česko-mongolských smluv

MEZIVLÁDNÍ DOHODY

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí úvěru na provedení komplexního geologického mapování a vyhledávacího geologického průzkumu

(Praha, 18.6.1963)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním

(Ulánbátar, 21.10.1964)

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 23.3. a 1.4. 1999

(Praha, 31.5.1968)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 - 1975

(Praha, 29.3.1971)

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky

(Praha, 25.4.1973)

Protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice na léta 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971

(Praha, 19.9.1974)

Druhý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice na léta 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971

(Ulánbátar, 7.10.1975)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci v letech 1976 – 1980

(Ulánbátar, 15.1.1976)

Třetí protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971

(Praha, 29.1.1979)

První protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci v letech 1976 - 1980 ze dne 7. října 1975

(Praha, 29.1.1979)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí doplňkového úvěru na období 1976 - 1980

(Ulánbátar, 1.9.1979)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1981 - 1985

(Ulánbátar, 22.9.1981)

Čtvrtý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971

(Ulánbátar, 22.9.1981)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1986 - 1990

(Praha, 28.4.1986)

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů

(Ulánbátar, 26.6.1992)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

(Praha, 18.11.1998)

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o mezinárodních smlouvách platných mezi Českou a Slovenskou federativní republikou a Mongolskem k 31. prosinci 1992

(Ulánbátar, 24.5.1999)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Mongolska

(Praha, 8.12.1999)

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska

(Ulánbátar, 24.1.2005)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci při provádění geologicko- průzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1.9.1979 a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení společného podniku k provádění geologicko- průzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1.9. 1979 sjednaná výměnou nót

(Praha, 26.4.2006)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o ukončení platnosti dohod týkajících se prodeje, užívání či výstavby nemovitostí velvyslanectví jedné strany na území druhé strany, sjednaná vzájemnou výměnou nót

(Ulánbátar, 27.12.2010)

 

PREZIDENTSKÉ DOHODY (čl.10 ústavy 2001)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou a Protokol

(Ulánbátar, 3.6.1976)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech

(Ulánbátar, 15.10.1976)

Smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

(Praha, 27.2.1997)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic

(Ulánbátar, 13.2.1998)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách

(Praha, 05.25.2017)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

(Praha, 05.20.2019)

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Mongolska k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

(Praha, 05.20.2019)

MEZIRESORTNÍ UJEDNÁNÍ, DOHODY a MEMORANDA

Ujednání mezi ministerstvem financí Československé socialistické republiky a ministerstvem financí Mongolské lidové republiky o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů velvyslanectví ČSSR v Ulánbátaru a velvyslanectví MoLR v Praze

(Moskva, 1.3.1984)

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2001 - 2005

(Ulánbátar, 31.8.2001)

Dohoda o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska

(Praha, 19.11.2001)

Dohoda o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska

(Praha, 16.4.2002)

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2011 - 2013  /platnost prodloužena do doby podpisu nového Ujednání – nóta MZV ČR č.j. 90905/2014-MPO ze dne 24. 1. 2014/

(Ulánbátar, 19.5.2010)

Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014 – 2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska

(Praha, 4.3.2014)

Dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy

 (Praha, 05.20.2019)

Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska

(Praha, 05.20.2019)

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Mongolska o vzájemné spolupráci /dokument není mezinárodní smlouvou ve smyslu mezinárodního práva veřejného/

(Brusel, 9.10.2012)

Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem lidského rozvoje a sociální ochrany Mongolska /dokument není mezinárodní smlouvou ve smyslu mezinárodního práva veřejného/

(Praha, 5.11.2014)

Memorandum o spolupráci v leteckém sektoru mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Ministerstvem rozvoje cest a dopravy Mongolska

(Ulánbátar, 23. 11. 2021)

MEZI INSTITUCIONÁLNÍ a UNIVERZITNÍ  DOHODY a MEMORANDA

Smlouva o výměně a spolupráci mezi Energetickou fakultou Mongolské Vědeckotechnologické univerzity v Ulánbátaru a Elektrotechnickou fakultou Českého vysokého učení technického v Praze

(Praha, 08.04.2002)

Memorandum o ochraně ohrožených druhů živočichů v Mongolsku mezi Ministerstvem životního prostředí a cestovního ruchu Mongolska a Zoo Prahou

(Ulánbátar, 13.08.2021)