english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2024

Dovolujeme si připomenout blížící se termín 15. 3. 2024 k odevzdání přihlášek pro účast v následujících jazykových kurzech v rámci vzdělávacího programu a výuky českého jazyka v zahraničí:

- Semestrální stipendijní pobyty
- Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (termín kurzu 8. 7. – 2. 8. 2024)
- Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka (termín kurzu 26. 8. – 6. 9. 2024)

Níže naleznete důležité informace a doporučení týkající se krajanských vzdělávacích programů a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí (část A), jakož i poskytování peněžních darů pro krajanské spolky (část B):

A. Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí. 

Tato část je v gesci MŠMT. Na jeho implementaci se kromě MŠMT podílí i Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace MŠMT, a MZV. Podrobné informace k jednotlivým kurzům jsou k nalezení na webové stránce DZS  v rubrice Programy a sítě/Program podpory českého kulturního dědictví/Krajané ze zahraničí: https://www.dzs.cz/program/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici#krajane-ze-zahranici .

Doporučujeme uchazečům sledovat aktuální pravidla vstupu do ČR.

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Nezbytnou podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka. Uchazeči o stipendium musí od roku 2024 před zasedáním výběrové Komise povinně absolvovat online test úrovně českého jazyka. Termíny pro absolvování testu budou známy koncem února 2024. Informace bude zveřejněna na webových stránkách ZÚ, MZV i DZS. Přihlášení uchazeči obdrží informaci o termínu testu také na email uvedený v přihlášce. Student musí získat během studia určitý počet kreditů (informaci o kreditech podá před začátkem studia příslušná fakulta), při nesplnění studijních povinností může být studium ukončeno. 

      K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na webových stránkách DZS: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay.

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2024/2025 (září 2024 až únor 2025) do 15. 3. 2024;
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2024/2025 (září 2024 až červen 2025) do 15. 3. 2024;
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2024/2025 (únor 2025 až červen 2025) do 15. 8. 2024.

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ (nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému).

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV a ZÚ vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

Je nezbytné, aby účastníci semestrálního pobytu akceptovali termíny studia dané dokumentem Rozhodnutí o přiznání stipendia a absolvovali celé studium včetně zkouškového období.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 8. 7. – 2. 8. 2024

Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává
z celkem 90 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:           Poděbrady

Termín pro zadání přihlášky je do 15. 3. 2024. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na webových stránkách DZS: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse .

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku, tj. celkem 1 exemplář spolu s doporučením krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat na ZÚ (nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému).

Prostřednictvím ZÚ bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat ZÚ na základě pokynu MZV, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení). Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze zkrátit či rozdělit mezi několik účastníků.

 

       3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských        komunit

Termín kurzu: 26. 8. – 6. 9. 2024

Kurz je určen pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). 

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Výuka sestává z celkem 60 vyučovacích hodin. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

Místo konání kurzu:           Praha

Termín pro elektronické vyplnění formuláře přihlášky je do 15. 3. 2024. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na webových stránkách DZS: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse .

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku, tj. celkem 1 exemplář spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ (nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému viz výše).

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí. Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze zkrátit či rozdělit mezi několik účastníků.

Důležité!

  • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů do všech tří částí vzdělávacího programu bude učiněno Komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK.
  • Na přihlášky podané po termínu nebude brán zřetel.  
  • Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

B. Poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV

V roce 2024 bude (v souladu s usnesením vlády č. 922 ze dne 29. listopadu 2023) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách:

www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici.

Je zde umístěn i elektronický formulář žádosti o peněžní dar na rok 2024 s možností přímého odeslání: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici/zadost_o_penezni_dar_2016.html

V případech, kde je to technicky možné, nechť spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu.

 

Žádost je třeba VŽDY tzn. i v případě elektronického podání, vytisknout, opatřit podpisem statutárního zástupce a neprodleně postoupit ZÚ v místě k dalšímu řízení dle dosavadního postupu.

Pokud krajanský spolek žádá poprvé, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

V rámci poskytování peněžních darů na krajanské projekty upřednostňujeme příspěvky na konkrétní a tradiční aktivity spolků, jako jsou kulturní či vzdělávací akce, před údržbou
a opravami krajanských objektů. Stejně tak doporučujeme krajanským spolkům přechod z tištěných krajanských publikací na elektronické verze. 

!!!Připomínáme nutnost dodržovat termíny pro podání žádostí o dar na rok 2025
tj. do 1. srpna 2024 a následně neprodleně postoupit na místně příslušný ZÚ.!!!

Dle platných pravidel je potřeba provádět vyúčtování peněžního daru za předchozí rok za předpokladu, že spolek byl obdarován. Vyúčtování peněžního daru na rok 2024 se předkládá do 15. 1. 2025 místně příslušnému ZÚ. Formulář k vyúčtování je ke stažení na webové adrese: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici/poskytovani_peneznich_daru.html

Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce.

Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2024 bude zasíláno ve 2. čtvrtletí roku 2024.