Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro poskytování peněžních darů (včetně formuláře pro vyúčtování)

 

Pravidla Ministerstva zahraničních věcí České republiky pro poskytování peněžních darů do zahraničí prostřednictvím zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.

1. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (dále jen „MZV ČR") může poskytnout peněžní dar do zahraničí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády ČR č. 926 ze dne 14. září 2020 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2025.

2. Peněžní dar je možno poskytnout výhradně právnickým osobám (dále jen „žadatel"), zejména krajanským spolkům, společnostem přátel ČR, sdružením absolventů českých škol, zájmovým sdružením bohemistů v teritoriu apod., na tyto programy:

  • a) kulturní a vzdělávací projekty (např. organizování kulturních, vzdělávacích, společenských akcí, besed, přednášek, které přispívají k uchování českého kulturního dědictví v zahraničí; Česká škola bez hranic; vydávání časopisů, knih apod.)
  • b) opravy a údržby krajanských škol a jiných spolkových objektů, drobných památníků a dalších prvků českého kulturního dědictví v zahraničí.

Na poskytnutí daru není právní nárok. Ministerstvo není povinno zdůvodňovat rozhodnutí
o nepřidělení peněžního daru.

3. Žadatel je v rámci žádosti o poskytnutí daru povinen věrohodně doložit svoji právní subjektivitu a registraci v zemi působnosti (obvykle se dokládá stanovami a potvrzením o registraci spolku příslušnou institucí v zemi působnosti).

4. Žádost o poskytnutí daru na příslušný kalendářní rok na konkrétní projekty realizované nebo zahájené v uvedeném roce předkládá žadatel místně příslušnému zastupitelskému úřadu ČR v termínu do 1. srpna běžného roku na formuláři „Žádost o poskytnutí peněžního daru do zahraničí" na rok nadcházející (dále jen „žádost"). Každý projekt musí být zpracován na samostatném formuláři. Na neúplné žádosti a žádosti předložené po termínu nebude brán zřetel. Za neúplnou žádost se považuje taková, která obsahuje nekompletně vyplněný formulář, neobsahuje detailně rozpracovaný projekt včetně harmonogramu a neobsahuje předběžný rozpočet projektu. Rozhodující pro přijetí žádosti je datum poštovního razítka nebo potvrzení podatelny zastupitelského úřadu. Žadatel je povinen neprodleně oznámit každou změnu identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti.

5. Žádosti posoudí komise MZV ČR a schválí vláda ČR svým usnesením. Seznam schválených darů bude zveřejněn na internetových stránkách MZV ČR v adresáři „Krajané" (www.mzv.cz/krajane). Po schválení státního rozpočtu bude žadatelům zasláno "Rozhodnutí MZV ČR o poskytnutí peněžního daru do zahraničí na příslušný rok" (dále jen „rozhodnutí"), v němž bude uvedeno účelové určení a podmínky použití peněžního daru. Dar bude poukázán místně příslušným zastupitelským úřadem ČR. Žadatelé, kteří neuspějí, budou jeho prostřednictvím vyrozuměni.

6. Dar je poskytován účelově a je možno jej použít výhradně na projekt, který byl předmětem žádosti a který je uveden v rozhodnutí. Nelze jej tedy použít na neodsouhlasené aktivity, byť v rámci uvedeného projektu. Případné dodatečné změny již schváleného projektu je nutno předem písemně projednat s MZV ČR prostřednictvím místně příslušného zastupitelského úřadu ČR a vyčkat písemného vyjádření. Z prostředků daru nelze financovat fyzické nebo právnické osoby s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle výše poskytnutého daru. Dar se poskytuje pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk žadatele. Z prostředků daru nelze hradit investice, pokuty, penále, pojištění, daňové poradenství, auditorské služby, dary, daně jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud příjemce daru je jejich plátcem.

7. Příjemce daru je povinen vést řádné a oddělené sledování přijatých a použitých darů ve svém účetnictví a odpovídá za jejich případné zdanění v souladu s místními právními předpisy.

8. Příjemce daru je po skončení kalendářního roku povinen vypracovat zprávu o průběhu projektu, jejíž součástí je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Tuto zprávu předá místně příslušnému zastupitelskému úřadu nejpozději do 15. ledna následujícího roku. Jestliže realizace projektu přesáhne do dalšího kalendářního roku, je možno na základě souhlasu MZV ČR převést nedočerpané prostředky do uvedeného kalendářního roku.

Ve vyúčtování uvede celkový rozpočet projektu, výši poskytnutého daru, skutečné výdaje na projekt (včetně vlastních zdrojů) v členění na jednotlivé položky. V případě, že příjemce obdržel peněžní dar na více projektů, vyúčtuje každý projekt zvlášť. Vyúčtování je pro potřeby zastupitelského úřadu ČR potřebné doložit kopiemi účetních dokladů dosvědčujících použití finančních prostředků na projekt. Originály dokladů zůstávají ve vlastnictví spolku. Vyúčtování zpracujte na přiloženém formuláři. Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce. Sporné případy při vyúčtování a při rozhodování o udělení nebo neudělení daru (případně o udělení daru v omezené výši) řeší Komise MZV  k posouzení žádostí krajanských spolků o peněžní dary do zahraničí.

9. Poskytovatel daru je oprávněn ověřovat správnost použití daru. Příjemce daru umožní na požádání MZV provedení kontroly a ověření správnosti použití daru ve svém účetnictví.

10. Informace o příjemci peněžního daru, výši poskytnutého daru a o účelu použití daru budou zveřejněny na internetových stránkách MZV.

Aktualizace k 13. 12. 2023

přílohy

Vyúčtování peněžního daru 21 kB rtf (Textový dokument) 5.1.2011

.