english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v r. 2021

Důležité informace a doporučení pro krajanské spolky k úspěšné realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v r. 2021:

Část A: Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí (aktualizace pro rok 2021)

V roce 2021 bude v souladu s usnesením vlády č. 926/2020 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pokračovat jako jedna položka v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV a MŠMT realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany  

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských    

     komunit

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

5) Vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční (především vysokoškolské)

     vzdělávací instituce

Vzdělávací programy pro krajany, které byly zahájeny již v roce 1995 (usn. vl. č. 217/1995), tradičně patří k nejúspěšnějším a nejefektivnějším projektům pro zahraniční Čechy, těší se velké oblibě, poskytují pozitivní zpětnou vazbu a jsou konkrétním a viditelným vyjádřením zájmu ČR o Čechy žijící v zahraničí. Pod vzdělávací programy byly později rámcovým usnesením vlády ČR č. 1622/2005 zahrnuty i lektoráty českého jazyka a literatury v zahraničí v gesci MŠMT, kterým do té doby chybělo systémové zařazení.

Věnujte proto, prosím, pozornost především řádným postupům a termínům realizace Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2021, které jsou v tomto dopise obsaženy!

Předem děkujeme všem ZÚ/GK za upozornění uchazečů, že konání kurzů a podmínky vstupu do České republiky se mohou i v letošním roce v návaznosti na aktuální situaci pandemie COVID-19 vyvíjet (nepředvídatelnost dalšího vývoje situace v jednotlivých zemích tzn. šíření nákazy, otevření hranic, možnost povinné karantény, možnosti dopravy do/z ČR aj., povinnost předložení negativního PCR testu či dokladu o očkování apod.).

Pro body 1, 2, 3: vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je student povinen zajistit si české vízum za účelem studia na celou dobu studijního pobytu. Vzhledem k tomu, že se studium cizince uskutečňuje na základě usnesení vlády, žádáme po konzultaci s VO věcně příslušné ZÚ/GK, aby v těchto konkrétních případech upustily od výběru vízového poplatku dle čl. 16 odst. 6 vízového kodexu.

Úhrada nákladů zdravotní péče ad 1, 2, 3:

a) Osobám spadajícím pod osobní rozsah nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, osobám, na které se aplikuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, a osobám spadajícím pod režim jiných relevantních evropských právních předpisů, bude poskytnuta zdravotní péče v souladu s platnými evropskými právními předpisy, a to ve stanoveném rozsahu,

b) Osoby nespadající pod písm. a) mají nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče, přičemž úhrada nákladů je zajištěna v souladu s ustanovením § 180 i odst. 2, resp. § 180 j odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nezbytnou zdravotní péčí se rozumí poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s akutním onemocněním či úrazem.
 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty
Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR, podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům občanům ČR. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést v přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu apod.). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice Programy a sítě: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay .

Originál elektronicky vyplněné a vytisknuté přihlášky, včetně kopie, tj. celkem 2 exempláře spolu s níže uvedenými přílohami je třeba zaslat na ZÚ/ GK.

Přílohy:

  • životopis,
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu,
  • podrobný studijní program,
  • kopie cestovního dokladu,
  • doporučení krajanského spolku.

Sken přihlášky spolu se svým stanoviskem zašle poté ZÚ/GK bezodkladně na oddělení zvláštního zmocněnce pro krajany, OVDK. Originál kompletní přihlášky (2 exempláře) pak nejbližší zajištěnou poštou tak, aby byl v ústředí nejpozději do konce března, popř. srpna 2021.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK.

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až únor 2022) do 15. 3. 2021;
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až červen 2022) do 15. 3. 2021;
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2021/2022 (únor 2022 až červen 2022) do 15. 8. 2021.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

Je nezbytné, aby účastníci semestrálního pobytu akceptovali termíny studia dané dokumentem Rozhodnutí o přiznání stipendia a absolvovali celé studium včetně zkouškového období.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 16. 7. – 13. 8. 2021

Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky.

Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena. Od krajanských spolků a ZÚ očekáváme vyjádření k účasti jednotlivých uchazečů (krajanů) na kurzu a k předpokládané smysluplnosti a efektivitě využití získaných znalostí. Nadále je také možno zúčastnit se kurzu v kategorii tzv. „samoplátců“.

Přihlášky uchazečů do jazykového kurzu, kteří se hlásili v roce 2020 a splnili veškeré podmínky přijetí, budou přednostně zohledněny Komisí při výběru uchazečů do kurzu v roce 2021.

I tito uchazeči musí vyplnit online přihlášku do kurzu v roce 2021, kde v části „Další informace“ zmíní podání přihlášky do kurzu v roce 2020 (např. „uchazeč 2020“). Další postup podání přihlášky bude standardní (podrobnosti viz. níže). Komise bude dbát na splnění všech podmínek pro přijetí do kurzu, stejně jako na teritoriální zastoupení.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář do 15. 3. 2021, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz  v rubrice Programy a sítě  http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse.

Originál elektronicky vyplněné vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku zašle uchazeč obratem na příslušný ZÚ/GK.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a dodavatel zajišťující krajanské kurzy (termín konání v první polovině dubna 2021) rozhodne na základě došlých přihlášek (zařazeni pouze uchazeči, jejichž originál přihlášky dorazil v termínu do ústředí) o přijetí do kurzu a MŠMT zašle následně prostřednictvím MZV vybraným kandidátům potvrzení o přijetí.

Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat OVDK prostřednictvím ZÚ, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastníků.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 23. 8. – 3. 9. 2021

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd pak do 2 týdnů po skončení kurzu (doprava vlastním vozem se neproplácí).

Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí mít velmi dobrou znalost českého jazyka. Do kurzu se lze přihlásit opakovaně, přednost při výběru uchazečů mají však vždy prvoúčastníci.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz  v rubrice Kurzy a studenti: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse do 15. 3. 2021.

Originál elektronicky vyplněné vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku zašle uchazeč obratem na příslušný ZÚ/GK.

 Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a dodavatel zajišťující krajanské kurzy (termín konání v první polovině dubna) rozhodne o přijetí do kurzu a MŠMT zašle vybraným kandidátům prostřednictvím OVDK na ZÚ potvrzení o přijetí. Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastníků.

Část z celkového počtu míst v kurzu metodiky výuky českého jazyka bude zaměřena na pedagogy vyučující děti (např. v Českých školách bez hranic a školách obdobného typu); druhá část bude zaměřena na učitele u tradičních krajanských komunit. Při výběru účastníků bude zohledněno jejich uplatnění při výuce českého jazyka v dané zemi.  

 

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

Ke krajanským komunitám bude v roce 2021 vysláno na základě platného usnesení vlády 15 učitelů českého jazyka. Působení u krajanů v teritoriích má přitom širší rozměr než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních
a vzdělávacích (osvětových) projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. V místech, kde existují podmínky pro výuku dětí krajanů ve školách typu České školy bez hranic, se učitel s ohledem na aktivity u krajanské komunity může zapojit a spoluorganizovat tuto výuku, popřípadě učit český jazyk. V místech, kde se nabízí i možnost výuky českého jazyka v univerzitním prostředí, může v rámci dané časové dotace působit i na univerzitách (např. vedení jazykových kurzů otevřených krajanům či místní veřejnosti).

Zajištění podmínek pro působení učitele je upraveno smlouvou mezi gestory vyslání: Českou republikou, zastoupenou MZV – zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti a příslušným krajanským spolkem, a následnou pracovní smlouvou mezi učitelem a DZS. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu jednou ročně do místa působení a zpět do ČR hradí DZS v souladu s usnesením vlády č. 926/2020. Doba vyslání je zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení ze strany MZV, MŠMT a DZS může být prodloužena bez výběrového řízení o další 3 roky a v odůvodněných případech ještě o 2 roky, celkem na dobu nejvýše 4, resp. 6 po sobě jdoucích ucelených školních roků, jak stanoví UV č. 926/2020.

Jednotlivé destinace působení stanovuje OVDK, a to na základě požadavků krajanských spolků podpořených ZÚ a po dohodě s MŠMT a DZS. Výzvu k účasti na výběrovém řízení na obsazení pracovních pozic učitelů u krajanů učiní DZS a MŠMT na svých webových stránkách, Facebooku a popř. v tištěných periodikách. Informace obsahuje spolu s údaji o působení a podmínkami pro výkon práce i termín a místo řízení. Výběrová komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK oznámí výsledky výběrového řízení uchazečům s dostatečným předstihem před nástupem do teritoria. MZV zajistí vysílaným učitelům na základě žádosti MŠMT služební pasy s odpovídajícími vízy na dobu vyslání a ve spolupráci s příslušnými ZÚ zajistí vyslaným učitelům registraci, případně povolení k výkonu práce, pokud jsou v dané zemi požadována. Více informací o místech působení učitelů naleznete na webových stránkách www.dzs.cz konkrétně:  www.dzs.cz/program/#ucitele-cestiny-u-krajanu

https://www.dzs.cz/program/#ucitele-cestiny-u-krajanu   https://www.dzs.cz/program/

 

5) Vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Úkolem této části programu je vysílání lektorů na zahraniční univerzity / vzdělávací instituce za účelem výuky českého jazyka, propagace českého jazyka a literatury, české kultury a reálií České republiky. V případě zájmu o výuku českého jazyka mezi krajany může lektor po dohodě s MZV, DZS a MŠMT část časové dotace uplatnit při výuce českého jazyka v těchto krajanských komunitách.  

V současné době je výuka českého jazyka a literatury v zahraničí zajišťována především vysíláním lektorů českého jazyka (označen jako „Lektor Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí“) prostřednictvím MŠMT, a to především v rámci plnění dvoustranných smluvních závazků o školské spolupráci. MŠMT a DZS na svých webových stránkách každoročně (nejpozději do 31. ledna pro nadcházející akademický rok; v případě aktuální potřeby též během roku) zveřejňují informace o nabídkách míst pro lektory, včetně upřesnění kvalifikačních požadavků, a MŠMT shromažďuje přihlášky zájemců. Výběr uchazečů provádí komise, jejímiž členy jsou zástupci MZV, MŠMT a DZS a experti pro oblast výuky českého jazyka a literatury z vysokých škol v ČR. Zachován zůstává postup zavedený v minulých letech, kdy MŠMT zasílá (v lednu až květnu) příslušným ZÚ informace o obsazení lektorátů českého jazyka v zemích jejich působnosti na příští akademický rok (tj. na 2021/ 2022), spolu s materiály nově navrhovaných kandidátů na místa, kde dochází ke střídání lektorů (na každou lokalitu je zasílána jedna/vítězná nominace). Tyto informace a materiály jsou pak prostřednictvím ZÚ obratem oficiálně předávány a projednávány s příslušnými zahraničními institucemi. Po rozhodnutí zahraničního partnera předá informaci příslušný ZÚ zpět odboru mezinárodních vztahů MŠMT.

Na základě pokynu MŠMT uzavře DZS s vybraným lektorem Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pracovní smlouvu a zajistí vyslání lektora do zahraničí. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu jednou ročně do místa působení a zpět do ČR hradí DZS v souladu s usnesením vlády č. 926/2020. Doba vyslání je zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení ze strany MZV, MŠMT a DZS může být prodloužena bez výběrového řízení o další 3 roky a v odůvodněných případech ještě o další 2 roky, tj. celkem na dobu nejvýše 4, v odůvodněných případech až o 6 po sobě jdoucích ucelených akademických roků, jak stanoví UV č. 926/2020. Další podmínky vyslání a zabezpečení činnosti lektorů a učitelů jsou obsaženy v příloze usnesení vlády č. 926/2020.

Příloha upravuje rovněž poskytování jednorázového vybavení (například učebnice, slovníky, mapy, propagační materiály o České republice, beletrie, filmy, audio a videonahrávky v českém jazyce, výukové programy a software apod.) pro potřebu výuky českého jazyka a literatury na zahraničních školách a dalších institucích, poskytujících vzdělávání; takto mohou být vybavována pracoviště v zahraničí, kde nepůsobí lektor/učitel vyslaný z České republiky, případně další instituce či organizace, které poskytují vzdělávání v českém jazyce. Jednorázové vybavení bude MŠMT poskytovat koncem kalendářního roku 2021 v závislosti na aktuálních rozpočtových možnostech, výhradně na základě žádosti a explicitního doporučení ZÚ doručené OVDK nejpozději do poloviny října 2021 (s nutnou specifikací konkrétního zahraničního pracoviště a požadavku na učební pomůcky), případně (s podporou) MZV, zásilka bude na místa určení doručena přednostně prostřednictvím MZV (diplomatickou poštou).  

Závěrečná zpráva

Dovolujeme si tímto připomenout všem ZÚ obvyklý termín, tj. 31. ledna 2021, kdy očekáváme doručení stručné hodnotící zprávy realizace Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí za rok 2020 ve všech bodech uvedených v úvodu tohoto dopisu (kromě statistiky přihlášených uchazečů zejména obecné shrnutí zájmu o jednotlivé body programu a jeho hodnocení):

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských   

     komunit a českých škol v zahraničí

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

5) Vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční (především vysokoškolské)

     vzdělávací instituce

Do hodnoticí zprávy prosíme zahrnout i stručnou informaci o vývoji krajanské komunity v dané zemi.

 

Část B: Poskytování peněžních darů na krajanské kulturní projekty a opravu a údržbu krajanských objektů (aktualizace pro rok 2021)

V roce 2021 bude (v souladu s usnesením vlády č. 1278 ze dne 7. prosince 2020) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Upřednostňujeme příspěvky na konkrétní aktivity spolků a podporu českých škol před údržbou a opravami různých objektů.

Z prostředků daru nelze hradit investice, pokuty, penále, pojištění, daňové poradenství, auditorské služby, dary, daně jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud příjemce daru je jejich plátcem.

Aktualizovaný text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům bude od února možné nalézt na webových stránkách: www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici. Tato pravidla se aplikují na dar udělený v r. 2021 a vyúčtovaný v r. 2022.

Dle stávajících pravidel MZV je třeba provádět vyúčtování přidělených peněžních darů (formulář viz www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici). Dovolujeme si proto požádat příslušné ZÚ o kontaktování krajanských spolků, které obdržely peněžní dary na rok 2020, s žádostí o předložení vyúčtování (nejpozději do 15. ledna 2021). Na zmíněné webové adrese v kapitole „Peněžní dary do zahraničí“ se kromě zmíněných pravidel nachází i seznam obdarovaných spolků.

Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce. Sporné případy při vyúčtování a při rozhodování o udělení nebo neudělení daru (případně o udělení daru v omezené výši) řeší Komise MZV k posouzení žádostí krajanských spolků o peněžní dary do zahraničí.

Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2021– 2. čtvrtletí 2021

Ve 2. čtvrtletí roku 2021 bude OVDK rozesílat rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2021. Seznam bude vyvěšen také na www.mzv.cz/krajane. Žádáme o předání těchto rozhodnutí spolu s poukázanou částkou v co nejkratší době. Kopii zúčtovacího záznamu zašlete neprodleně pracovníkům příslušné disponentury. Prosíme, abyste dbali na řádnou evidenci vydaných darů v rámci platného fiskálního roku na ZÚvyvarujete se tím administrativních potíží s případnou opomenutou evidencí.

Žádosti o peněžní dary na rok 2022

  • krajané do 1. srpna 2021
  • ZÚ do 31. srpna 2021

Pro účely podání žádostí o peněžní dary na rok 2022 bude od února na webových stránkách www.mzv.cz/krajane/financni_podpora.cz umístěna elektronická forma žádosti o peněžní dar s možností přímého elektronického odeslání.

Spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si jednu verzi vytisknou, opatří svým podpisem a postoupí ZÚ/ GK v místě k dalšímu řízení dle dosavadního postupu. Dovolujeme si požádat o shromáždění originálů žádostí o peněžní dary do 1. srpna 2021.

Důrazně upozorňujeme, že na žádosti obdržené po tomto datu nebude brán zřetel vzhledem k těsné návaznosti harmonogramu schvalovacího procesu od zasedání ministerské komise po předložení materiálu vládě.

Pokud v zemi Vaší působnosti žádá o peněžní dar nově registrovaný krajanský spolek, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.