česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Studijní stáž na velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky v Dillí informuje o podmínkách absolvování studijní stáže. Přihlášky lze zasílat průběžně bez omezení data, a to z toho důvodu, že přesné datum konání a délka stáže bude dohodnuta s vybraným stážistou v závislosti na možnostech velvyslanectví. Délka stáže nesmí překročit 6 měsíců.

Obsah stáže:

Během stáže se stážista seznámí s fungováním zastupitelského úřadu České republiky a získá základní zkušenost se státní službou, do níž diplomatická služba patří. Mezi typické činnosti prováděné během stáže patří rešerše, vyhledávání informací, příprava podkladů, účast na přednáškách nebo konferencích, příprava záznamu o účasti na jednání, podílení se na organizaci akcí, administrativní výpomoc, ve vhodných případech doprovod v rámci stykové činnosti diplomatů velvyslanectví ČR v Dillí apod.  Stážista pod vedením gestora stáže samostatně pracuje na vice analytických úkolech. Analytická činnost je jen jednou ze součástí náplně stáže.

Velvyslanectví ČR v Dillí může stážistovi nabídnout i ubytování přímo v areálu velvyslanectví za poplatek 3,- eura za pokoj a noc (poplatek může být v dobu konání stáže aktualizován).
 

Podmínky stáže:

1) Stážista musí být státním občanem České republiky. Není-li splněna tato podmínka, může být na stáž přijat pouze v případě, že bude nesplnění podmínky státního občanství ČR dostatečně odůvodněno v motivačním dopise, tuto výjimku musí následně potvrdit bezpečnostní ředitelka Ministerstva zahraničních věcí ČR.

2) Stážista musí být studentem řádného denního studia vysoké školy nebo jejím absolventem nejpozději do 1 roku po ukončení bakalářského nebo magisterského studia. Nesplňuje-li žadatel tuto podmínku a dobu 1 roku již překročil, může být na stáž přijat pouze v případě, že bude nesplnění podmínky dostatečně odůvodněno v motivačním dopise, tuto výjimku musí následně potvrdit ředitelka Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

3) Stážista musí být bezúhonný, nesmí mít záznam v Rejstříku trestů ČR.

4) Stážista musí mít dobrou znalost angličtiny.

5) Stážista musí být ochoten vykonávat stáž po dobu minimálně 1 měsíce a maximálně po dobu 6 měsíců.

6) Stážista si musí být vědom skutečnosti, že na stáž není právní nárok (tj. že ji může velvyslanectví kdykoli zrušit či během jejího konání ukončit, a to i bez udání důvodu).

7) Stážista si musí být vědom skutečnosti, že stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a tedy že při ní nevzniká nárok na plat nebo jinou odměnu, ani na sociální a zdravotní pojištění, a že stážista si musí zajistit úhradu veškerých nákladů se stáží spojených (letenka, stravování apod.). Velvyslanectví neposkytuje stážistovi žádné finanční prostředky, stravenky ani nehradí náklady na dopravu. Velvyslanectví je ale ochotno poskytnout ubytování v areálu zastupitelských úřadů ČR a SR v Dillí.

8) Celková doba všech stáží jednoho stážisty na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a na zastupitelských úřadech ČR nesmí překročit 12 měsíců.

9) Stážista si musí sám zajistit podání žádosti o indické vízum, velvyslanectví za tím účelem může připravit doprovodnou nótu, ve které potvrdí skutečnost, že stážista bude realizovat studijní stáž na velvyslanectví a v jakém termínu. Odpovědnost za to, že stážista bude mít po celou dobu stáže platné indické vízum, leží na stážistovi. 

10) Stážista nejpozději v den uzavření dohody o stáži musí předložit fotokopii dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění platném v Indii.

11) Zájemce o stáž musí předložit všechny níže požadované dokumenty.


Požadované doklady:

 1. Žádost o studijní stáž na ZÚ Dillí
 2. Volnou formou psaný motivační dopis zahrnující upřesnění specializace a zájmů stážisty, preferovaný termín výkonu stáže, jazykové znalosti s vlastnoručním podpisem žadatele na konci dopisu,
 3. Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti vyplněné a žadatelem vlastnoručně podepsané,
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněný a žadatelem vlastnoručně podepsaný,
 5. Strukturovaný životopis,
 6. Doklad o studiu na vysoké škole nebo o jeho úspěšném absolvování,
 7. Výpis z Rejstříku trestů ČR vydaný před méně než 3 měsíci,
 8. Kopie obou stran občanského průkazu ČR, na níž bude napsán text "Souhlasím s pořízením kopie občanského průkazu" a připojen vlastnoruční podpis žadatele,
 9. Kopie té strany cestovního pasu ČR, na které je fotografie žadatele, přičemž na kopii bude napsán text "Souhlasím s pořízením kopie pasu" a připojen vlastnoruční podpis žadatele, 
 10. Kopie platného indického víza, pokud jej žadatel má,
 11. Kopie Osvědčení fyzické osoby vydané Národním bezpečnostním úřadem ČR, je-li žadatel jeho držitelem
 12. Referenční dopis nebo e-mail vystavený osobou na žadateli nezávislou obsahující doporučení k realizaci stáže na velvyslanectví ČR v Dillí (tento doklad je doporučen, ale není povinný),
 13. Volnou formou psaná žádost o poskytnutí ubytování na zastupitelském úřadu ČR v Dillí, obsahující odůvodnění žádosti (tento doklad není povinný, pokud má žadatel zajištěno ubytování jinde),
 14. Jakýkoli další doklad podle uvážení žadatele, který by mohl mít vliv na rozhodnutí (tento doklad není povinný).

Požadované doklady se předkládají v českém jazyce a je třeba je nejprve zkompletovat tak, aby žádný doklad nechyběl, a poté naskenovat a nejpozději do data uzávěrky včetně poslat v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mailovou adresu velvyslanectví newdelhi@embassy.mzv.cz. Doklady v papírové podobě žadatel uschová a doručí je velvyslanectví ČR v Dillí jen v případě, že o to žadatele požádá, nejpozději však do 3 měsíců od data zaslání žádosti e-mailem. 
 

Datum uzávěrky přihlášek:  není omezeno, žádosti lze podávat průběžně


Kritéria výběru:

1) vhodnost žadatelem navrhovaného termínu a délky stáže v kontextu potřeb zastupitelského úřadu,

2) splnění výše stanovených podmínek,

3) úplnost výše požadovaných dokladů,

4) odborné předpoklady, osobní zájem a kvality žadatele (za účelem jejich otestování může být žadatel během výběrového řízení požádán, aby je prokázal).

 

Proces výběrového řízení:

Nejpozději do 30 dnů po obdržení všech požadovaných dokladů velvyslanectví rozhodne, zda zájemce o stáž splňuje požadované podmínky. V kladném případě jej zařadí mezi kandidáty na stáž, z nichž nejpozději do dalších 30 dnů nominuje jednoho nejvhodnějšího kandidáta, případně více kandidátů, a tuto nominaci  společně s návrhem na povolení stáže odešle na Ministerstvo zahraničních věcí ČR do Prahy ke schválení, včetně uvedení, kdo z vyslaných pracovníků velvyslanectví ČR bude garantem stáže.

Velvyslanectví ČR v Dillí si vyhrazuje právo nevybrat žádného žadatele a výběrové řízení buď zrušit nebo opakovat.

Vybraný stážista může nastoupit na stáž nejdříve v den, kdy Ministerstvo zahraničních věcí navrženou nominaci schválilo. Doba od podání zkompletované žádosti do doby rozhodnutí o ní činí v praxi cca 2 měsíce, minimálně však 8 týdnů.

Na konci stáže dostane stážista závěrečné hodnocení shrnující výsledky stáže na velvyslanectví ČR v Dillí.

 

 

 

přílohy

Žádost o stáž 34 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 11.5.2016

Souhlas se zpracováním osobních údajů 24 KB DOC (Word dokument) 11.5.2016

Prohlášení o svéprávnosti 23 KB DOC (Word dokument) 11.5.2016