česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání malých lokálních projektů na rok 2024

Velvyslanectví České republiky v Novém Dillí vyhlašuje výzvu k předkládání malých lokálních projektů pro rok 2024. Malé lokální projekty mají za cíl naplňovat rozvojové potřeby a vytvářet pozitivní změny v rámci rozvojové spolupráce České republiky.  O finanční podporu mohou žádat oprávněné organizace z Nepálu, Bhútánu, Srí Lanky, Bangladéše a Malediv.
 

O Malých lokálních projektech

Malé lokální projekty (dále jen "MLP") v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále jen "MZV ČR") představují jeden z hlavních nástrojů bilaterální rozvojové spolupráce ČR. Tyto projekty jsou realizovány ve spolupráci se zastupitelskými úřady ČR a místními aktéry v rozvojových zemích. Finanční prostředky uvolněné na realizaci lokalizované zahraniční pomoci přispívají k naplňování rozvojových potřeb a k vytváření pozitivních změn přímo v místě.

Z hlediska oblastí podpory se MZV ČR zaměřuje na podporu místních projektů s vysokým dopadem v rozvojových zemích, jako jsou projekty na podporu zdraví a dobré životosprávy, vymýcení chudoby a hladu, vzdělávání, rovnosti žen a mužů, životního prostředí a klimatu, udržitelných měst a komunit, odpovědné spotřeby a výroby, klimatických opatření apod.  MLP by se měly zabývat jedním nebo více ze 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) definovaných Organizací spojených národů a měly by s nimi být propojeny.

Kdo se může přihlásit

 • Finanční příspěvek je určen pro projekty realizované v Bangladéši, Bhútánu, Nepálu, Maledivách a na Srí Lance (nikoli v Indii!).
 • Realizační partner by měl být místním subjektem s právní subjektivitou v zemi realizace projektu. Implementační partner musí být způsobilý k podpisu smlouvy s MZV ČR, která zakládá příslušnost českých zákonů a českých soudů. 
 • Implementační partner by měl být nevládní organizací (NNO), neziskovou organizací, organizací občanské společnosti (OOS), sociálním podnikem nebo nadací.
 • O financování nemůže žádat jednotlivec, politická strana, vysoká škola nebo státní instituce. Finanční prostředky jsou přidělovány nepolitickým a nevládním skupinám.

Informace o časovém rámci, rozpočtu a viditelnosti

 • Projekt musí být realizován od dubna 2024 (po podpisu smlouvy) do září 2024.
 • Navrhovaný rozpočet finančního příspěvku na musí být od 200 000 Kč do 500 000 Kč. Spolufinancování z jiných zdrojů je libovolné a žádoucí. V identifikačním formuláři v řádku "Místní měna" uveďte částku pouze v USD. Rubriky v českých korunách ponechte prázdné, neboť je vyplní Velvyslanectví ČR v Dillí podle platného kurzu. Žádosti s chybně uvedenou měnou budou vyřazeny.
 • Projekt by měl být efektivní a hospodárný, z tohoto důvodu je nutné doložit veškeré příjmy. Celkové náklady na mzdu/plat, diety, ubytování, cestovní náklady a případné pojištění a očkování expertů nesmí přesáhnout 25 % celkových nákladů projektu,
 • MLP nezahrnuje úhradu administrativních nákladů provádějícího partnera.
 • Každá organizace může žádat o financování více projektů, ale z prostředků SSP může být podpořen pouze jeden projekt žadatele.
 • Hmotný majetek projektu musí být označen logem české rozvojové spolupráce. V případě nehmotného majetku projektu je vždy nutné uvést finanční podporu Rozvojové spolupráce ČR.

Jak podat žádost

Žádost o dotaci na MLP musí obsahovat:

 • Vyplněný identifikační formulář v českém nebo anglickém jazyce, podepsaný a orazítkovaný organizací.
 • Ověřenou kopii dokladu (v angličtině nebo přeloženého do češtiny), který osvědčuje, že žadatel má právní subjektivitu v zemi realizace.
 • Ověřený dopis vydaný vedením nebo představenstvem implementačního partnera v českém nebo anglickém jazyce, ve kterém je uvedeno, že osoba uvedená a podepsaná na identifikačním formuláři má právní subjektivitu k podpisu smlouvy s MZV ČR.

 

Hodnotící kritéria pro výběr MLP

 • Formální náležitosti projektu: dodržení osnovy identifikačního formuláře, úplnost, kvalita, odborná úroveň, přehlednost a srozumitelnost poskytnutých údajů a informací.
 • Relevance projektu: soulad s rozvojovou strategií partnerské země a prioritami Strategie rozvojové spolupráce ČR, jasné vysvětlení rozvojových problémů, které má projekt řešit, a jasná identifikace cílové skupiny. 
 • Efektivita projektu: jasné vysvětlení navrhovaného řešení rozvojového problému, přiměřenost definovaných cílů a výstupů, realistická logická struktura projektu.
 • Hospodárnost a efektivnost projektu: dostatečná specifikace jednotlivých položek rozpočtu, dodržení limitu financování (200-500 tis. Kč) a maximálně 25% podíl nákladů na mzdy/honoráře, diety, ubytování, cestovné apod. míra spolufinancování.
 • Udržitelnost projektu: pravděpodobnost dosažení a udržení dlouhodobých pozitivních přínosů projektu pro cílovou skupinu, potenciál pro prezentaci ZRS ČR/ČR.

Žádost musí být doručena v tištěné (poštou) i v elektronické podobě (e-mailem) diplomatickému personálu Velvyslanectví České republiky v Dillí do 1. října 2023. Žádosti doručené po tomto datu nebudou hodnoceny. Přihlášky musí být zaslány na následující adresu:

Velvyslanectví České republiky v Dillí

MLP 2024

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri

Nové Dillí - 110 021

Indie

Elektronická kopie žádosti musí být zaslána jak v souboru PDF (podepsaná a orazítkovaná), tak v souboru Excel na e-mailovou adresu newdelhi@embassy.mzv.cz a v kopii na adresu adam_podhola@mzv.cz. V e-mailu uveďte krátkou anotaci (max. 80 slov) návrhu projektu s uvedením, ke kterým cílům udržitelného rozvoje bude váš projekt přispívat. Nepřikládejte žádné další nepodstatné dokumenty, jako jsou výroční zprávy, dopisy o záměru nebo informace o předchozích projektech. Před odesláním soubory zkomprimujte.

Důležité termíny

Uzávěrka

Poznámka

1. října 2023

Doručení tištěné a papírové verze žádosti na Velvyslanectví České republiky v Dillí.

Říjen až prosinec 2023

Posouzení a hodnocení předložených žádostí Velvyslanectvím ČR v Dillí a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Leden 2024

Zveřejnění úspěšných návrhů projektů na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Dillí

 

Leden až březen 2024

Velvyslanectví ČR kontaktuje a podepíše smlouvu s úspěšným žadatelem.

Duben až září 2024

Doba realizace projektu

Červen 2024

Střednědobé hodnocení v červnu

Září 2024

Termín realizace projektu 30. září 2024

6. října 2024

Veškeré finanční doklady a účtenky musí být doručeny na Velvyslanectví ČR v Dillí nejpozději do 6. října 2024.

6. listopadu 2024

Závěrečná zpráva (popisná i finanční) s fotografiemi z realizace musí být předána Velvyslanectví ČR v Novém Dillí nejpozději do jednoho měsíce po ukončení projektu, nejpozději však do 6. listopadu 2023.

 

Veškeré dotazy týkající se projektů malého rozsahu zasílejte e-mailem na adresu newdelhi@embassy.mzv.cz a v kopii na adam_podhola@mzv.cz. Do předmětu e-mailu prosím napište "MLP2024".

Veškerá komunikace musí probíhat v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu. Vzhledem k vysokému počtu přijatých žádostí nemůže velvyslanectví odpovědět všem žadatelům individuálně. Pokud jde o výsledky, budou zveřejněny na webových stránkách Velvyslanectví České republiky v Dillí (https://www.mzv.cz/newdelhi/en/index.html ) v lednu 2024.

 

Přílohy

 • Identifikační formulář v CZ ENG
 • Identifikační formulář v ENG
 • Logo ČRA
 • Obecné doporučení pro vyplnění identifikačního formuláře

přílohy

CzechAid Logo 20 KB GIF (Obrázek) 23.8.2023

Obecné doporučení k MPL 2024 13 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.8.2023

Identifikační formulář CZ 74 KB XLS (Excel tabulka) 14.9.2023

Identifikační formulář EN 71 KB XLS (Excel tabulka) 14.9.2023