Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Trilaterální projekty na r. 2010 - formuláře plného projektového dokumentu

 

(Archivní článek, platnost skončena 08.01.2011.)

Formuláře pro vypracování projektových dokumentů pro projekty spolufinancované ze zdrojů EU a projekty v titulu Trojstranné projekty českých subjektů

Náležitosti žádosti – trilaterální projekty MZV 2010:

Žadatel předkládá poskytovateli projektový dokument (včetně povinných příloh) do  15. 2. 2010 (do 14:00 hodin) písemně ve dvou vyhotoveních (originál a kopie) a v elektronické podobě (v jednom exempláři na elektronickém médiu, preferován je CD-ROM – povinné přílohy a kopie statutárních dokumentů lze dodat pouze v tištěné podobě). Projektový dokument s přílohami tvoří jeden celek (svázaný nebo jinak spojený).

Adresa pro doručování projektů:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské nám. 5

118 00  Praha 1

Obálku nadepište: „Trilaterálníprojekty MZV 2010“ a „Neotevírat“

  1. Součástí žádosti o dotaci je žadatelem zpracovaný návrh projektu strukturovaný podle vzorové osnovy uvedené v Příloze I tohoto vyhlášení a splňující podmínky vyhlášeného dotačního titulu.
  2. Žadatelem zpracovaný a předložený návrh projektu musí obsahovat titulní stranu upravenou podle grafické podoby uvedené v Příloze II, vyplněný identifikační formulář projektu uvedený v Příloze III, vyplněnou tabulku aktivit a výstupů projektu uvedenou v Příloze IV, rozpočet vypracovaný podle vzorové struktury rozpočtu uvedené v Příloze V  a vyplněnou matici logického rámce podle Přílohy VI.Informace o uznatelných výdajích projektu obsahuje Příloha VII.
  3. Součástí žádosti musí být i písemné vyjádření dalších subjektů participujících na projektu – smlouva (kopie) o realizaci společného projektu se zahraničním partnerem/donorem a jeho závazek podílet se na financování projektu v požadované výši a rovněž prokázání zájmu místní partnerské organizace v přijímající zemi o zapojení do realizace projektu.
  4. Nedílnou přílohou k žádosti  o dotaci jsou tyto doklady (povinné přílohy):

a)      ověřené doklady o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele;

b)      ověřené doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek;

c)      kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno;

d)      originál (nebo ověřenou kopii) dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne starší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich žádné závazky po lhůtě splatnosti;

e)      kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR;

f)        čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti v souvislosti s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu; za vypořádání nelze považovat posečkání s úhradou dlužných závazků;

g)      čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu;

h)      soupis jednotlivých projektů, které žadatel již v minulosti realizoval za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR, s uvedením názvu projektu a čísla smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace;

i)        seznam organizací či institucí, u kterých žadatel současně požaduje poskytnutí finančních prostředků na realizaci předkládaného projektu.

j)       Poskytovatel může žadateli umožnit dodání některých dokladů dodatečně (do dvou týdnů po podání projektu). Upozornění na dodatečné dodání těchto dokladů přiložte jako průvodní dopis do obálky s projektovou dokumentací. Požadované originály či úředně ověřené kopie listin je nutno přiložit pouze k originálu žádosti.

 

Příloha I: osnova projektového dokumentu
Příloha II: titulní strana
Příloha III: identifikační formulář
Příloha IV: tabulka aktivit a výstupů
Příloha V: rozpočet
Příloha VI: logický rámec
Příloha VII: uznatelné výdaje

 

 

 

přílohy

priloha_I_osnova_trilat 30 kB doc (Word dokument) 7.1.2010

priloha_II_titulni_trilat 66 kB doc (Word dokument) 7.1.2010

priloha_III_identform_trilat 25 kB doc (Word dokument) 7.1.2010

priloha_IV_tabulka_trilat 29 kB doc (Word dokument) 7.1.2010

priloha_V_rozpocet_trilat 37 kB xls (Excel tabulka) 7.1.2010

priloha_VI_logframe_trilat 32 kB doc (Word dokument) 7.1.2010

Priloha_VII_vydaje 66 kB doc (Word dokument) 7.1.2010

.