Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak získat informace na MZV?

 

Informační linka pro cestování občanů ČR do zahraničí, tel: +420 222 264 222

Možnosti podání:

písemně    MZV ČR, Odbor komunikace, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
elektronickou cestou – online   Žádosti a dotazy
telefonicky   +420 224 181 111
osobně v pracovní dny 8:00–16:00 hod.   kontaktováním pracovníků tiskového odboru MZV ČR

Odpovědi na veškeré obvyklé dotazy naleznete přímo ve struktuře našich webových stránek, ať už se jedná o:

Pokud se nacházíte v zahraničí, většinu vašich dotazů odpoví nejlépe české velvyslanectví, či konzulát ve vaší blízkosti, obraťte se proto prosím přímo na ně.

 

Lhůty a způsob vyřizování žádosti o informaci podle zák. 106/1999 Sb.

Způsob podání žádosti o poskytnutí informací - § 13

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

(2) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně

- emailem přes elektronickou podatelnu Ministerstva zahraničních věcí ČR na adresu  epodatelna@mzv.cz

- nebo na adresu Ministerstva zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 (dále MZV).

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

Postup a lhůty při podávání žádostí o poskytnutí informací - § 14

(1) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

(2) MZV posoudí žádost a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění nebo upřesnění,

(3) Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti, nebo

d) nezbytnost umožnit uplatňování práv osobám, které by mohly být podstatným způsobem dotčeny poskytnutím požadované informace.

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti § 15

(1) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

 

Podání odvolání proti rozhodnutí MZV o odmítnutí žádosti - § 16

(1) Proti rozhodnutí MZV o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) MZV předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání MZV. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu zpracovateli. Lhůtu nelze prodloužit.

5) Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí MZV o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu.

 

Podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace – §16 a)

Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti nebo stanovenou výší úhrady. Stížnost se podává ústně nebo písemně u MZV do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

Právní úprava

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů naleznete zde: tisk 16 ve Sbírce zákonů (psp.cz)

 

 

.