tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao

Bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân tại Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo điều luật hiện hành.
Các trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong vấn đề này sẽ được ghi trong Quy định về Bảo vệ Dữ liệu chung (GDPR) và Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân

Bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân tại Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc