по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Zvláštní seznam voličů a voličský průkaz

Na zastupitelských úřadech v zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky.

Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

  1. Při dlouhodobém pobytu v Moldavsku je možno požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na velvyslanectví.
  2. V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán.

Na úřadech vedených honorárními konzuly ČR v zahraničí nelze volit.

1) Zápis do seznamu voličů (pokud jste již zapsán(a) z minulých voleb, není třeba se zapisovat znovu)

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí je možno požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem. Pro zápis do zvláštního seznamu voličů je možno obecně přijít kdykoliv v úředních hodinách, není tedy třeba sjednávat schůzku. Žádost lze zaslat i poštou (v tomto případě je však rozhodující datum doručení žádosti), nicméně v takovém případě je třeba doložit buď originály příslušných dokladů (budou Vám zaslány zpět), nebo jejich úředně ověřené kopie.

Žádost podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo faxu je možné uznat v případě, že ji občan doloží originálem popř. ověřenou kopií níže uvedených dokladů, a to do doby před uzavřením zvláštího seznamu voličů (40 dnů před konáním voleb).

Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. Do žádosti postačí uvést, že žádáte o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného na ZÚ ČR v Kyjevě, dále uveďte své rodné číslo, číslo osobního dokladu,  adresu svého pobytu v Moldavsku, svůj e-mail a telefonní číslo.

Žádost je třeba doložit těmito náležitostmi:

A) Originál nebo ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR

Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.

Státní občanství ČR volič pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokáže způsobem stanoveným v ustanovení § 20 zákona č. 40/1993 Sb. (občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým pasem, služebním pasem, cestovním průkazem; osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR, bez ohledu na datum jejich vydání; vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden, a to ne starším než 6 měsíců, ve spojitosti s ustanovením § 46 odstavce 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Pro zápis do voličského seznamu lze akceptovat případně i úředně ověřenou kopii dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR.

B) Doklad o bydlišti na území Ukrajiny

Dále je třeba předložit doklad potvrzující bydliště v Moldavsku. Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu, resp. ve zvláštním volebním okrsku, zastupitelského úřadu by měl sloužit primárně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz).

Zápisem do seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) Voličský průkaz

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebo při volbě prezidenta ČR na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. Do Senátu  a do krajských či obecních zastupitelstev v zahraničí volit nelze.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat jedním z následujících způsobů:

  • osobně na obecním úřadě
  • v listinné podobě (např. poštou), opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo 
  • v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

Podání žádosti o voličský průkaz musí být doručeno obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb. Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s Vaším obecním úřadem.

Pozn.: Pokud volič požádal příslušný obecní úřad o zaslání svého voličského průkazu na Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě, bude mu průkaz předán ve volební místnosti.

Jste-li již veden/a na našem seznamu voličů a hodláte volit jinde:

1) Vyškrtnutí ze seznamu voličů

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, musíte požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů vedeného zdejším zastupitelským úřadem. Žádost je možno sepsat volnou formou. Pokud si budete přát zaslat potvrzení o vyškrtnutí poštou, uveďte v žádosti svou doručovací adresu. Žádost lze doručit osobně, poštou (podpis nemusí být ověřen) nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující. Uznat lze případně pouze žádost zaslanou elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. V případě využití datové schránky zašlete žádost na naše velvyslanectví prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR, jehož datová schránka má IDS: e4xaaxh.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) Voličský průkaz

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte volit mimo území Moldavska, můžete požádat o vydání voličského průkazu.

Zastupitelský úřad vydává voličské průkazy voličům, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů. Žádost lze podat osobně na zastupitelském úřadě nebo v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky (v takovém případě zašlete žádost na naše velvyslanectví prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR, jehož datová schránka má IDS: e4xaaxh) a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem.

Zastupitelský úřad předá předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před konáním voleb osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle v poštovním styku, formou mající podle místních podmínek charakter doporučené zásilky.

S voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí lze volit v libovolném volebním okrsku či obvodu v ČR, nelze s ním však volit v krajských a obecních volbách.

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Prezident ČR vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR na pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září 2022 a jejich případné 2. kolo na pátek a sobotu 30. září a 1. října 2022. Hlasování proběhne pouze na území ČR v celkem 27 volebních obvodech, jejichž… více ►