česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

POZOR NA PŘEDNOST CHODCŮ NA PŘECHODECH

Na rozdíl od České republiky má v Polsku chodec na přechodu tzv. absolutní přednost. V praxi to znamená, že řidiči již před přechody preventivně zpomalují, a to již v okamžiku, když spatří, že se chodec k přechodu pouze blíží - nemusí stát a čekat u přechodu přes vozovku.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích Polska novelizovaný k 1. srpnu 2023 mj. stanoví: 

článek 13 Přednost chodců

1. Chodec vstupující na vozovku, cyklistickou stezku nebo trať nebo procházející těmito částmi vozovky je povinen dbát zvýšené opatrnosti a použít přechod pro chodce.

1a. Chodec na přechodu pro chodce má přednost před vozidlem. Chodec vstupující na přechod pro chodce má přednost před vozidlem s výjimkou tramvají.

2. Přecházení silnice nebo cyklostezky mimo přechod pro chodce je povoleno na navrhovaném přechodu nebo mimo navrhovaný přechod, pokud vzdálenost od přechodu pro chodce přesahuje 100 m. Pokud je však křižovatka umístěna méně než 100 m od určeného přechodu pro chodce, přechod je povolen i na této křižovatce.

3. Přecházení vozovky nebo části vozovky určené pro jízdní kola mimo přechod pro chodce uvedený v odstavci 1. 2, je povoleno pouze za podmínky, že nebude ohrožovat bezpečnost provozu nebo bránit pohybu vozidel. Chodci jsou povinni dát přednost vozidlům a k opačnému okraji vozovky nebo cyklostezky přejít nejkratší cestou, kolmou k ose vozovky nebo cyklostezky.

4. Je-li na komunikaci tunel nebo nadchod pro chodce nebo chodce a kola, je chodec povinen jej použít.

5. V zastavěném území na dvouproudové komunikaci je chodec při přecházení vozovky povinen použít pouze přechod pro chodce.

6. Přecházení trati oddělené od vozovky je povoleno na přechodu pro chodce nebo navrženém přechodu. Přiměřeně se použije ustanovení odst. 3.

8. Je-li přechod pro chodce umístěn na dvouproudové komunikaci, považuje se každý přechod na každé vozovce za samostatný. Toto ustanovení se použije obdobně pro přechody pro chodce v místech, kde je provoz vozidel oddělen ostrůvkem nebo jinými zařízeními na vozovce.

 

čl. 26. - Povinnosti řidiče vozidla vůči chodcům

1. Řidič vozidla, přijíždějící k přechodu pro chodce, je povinen dbát zvláštní opatrnosti, snížit rychlost tak, aby neohrozil chodce na tomto přechodu nebo vstupujícího na přechod a dal přednost chodci na tomto přechodu nebo vstupujícímu na tento přechod podle odst.1a.

1a. Řidič tramvaje přijíždějící k přechodu pro chodce je povinen dbát mimořádné opatrnosti, snížit rychlost tak, aby neohrozil chodce na tomto přechodu a dát přednost chodci na tomto přechodu.

2. Řidič vozidla, které odbočuje do příčné vozovky, je povinen dát přednost chodci procházejícímu v křižovatce vozovku, na kterou odbočuje.

3. Řidič vozidla má zakázáno:

a) předjíždění vozidla na přechodu pro chodce a přímo před ním, s výjimkou přechodu, kde je řízen provoz;

b) vyhýbání se vozidlu, které jelo stejným směrem, ale zastavilo, aby dalo přednost chodci;

c) jízdu po komunikaci pro chodce nebo přechodu pro chodce, s výhradou čl. 33 odst. 6, čl. 33a odst. 2 a úměrně čl. 33b odst. 2.

4. Řidič vozidla, přecházející vozovku pro chodce nebo vozovku pro chodce a cyklisty, je povinen jet pomalu a dát přednost chodcům.

5. Ustanovení odst. 4 se přiměřeně použije při jízdě po náměstí, kde z důvodu neoddělení vozovek a komunikací pro pěší nebo komunikací pro pěší a cyklisty dochází k pohybu chodců a vozidel na stejné komunikaci.

6. Řidič vozidla je povinen dbát zvýšené opatrnosti při projíždění označené tramvajové zastávky, která se nenachází na komunikaci pro chodce nebo na komunikaci pro chodce a kola. Není-li zastávka vybavena ostrůvkem pro cestující a tramvaj do zastávky vjíždí nebo na ní stojí, je řidič povinen zastavit vozidlo na takovém místě a na takovou dobu, aby byl chodci zajištěn volný přístup do tramvajové nebo pěší komunikace nebo do komunikace pro chodce a jízdní kola. Tato ustanovení se přiměřeně použijí i na pohyb ostatních vozidel hromadné dopravy.

7. V případě přecházení vozovky osobou se zdravotním postižením, která používá zvláštní označení, nebo osobou s viditelnou sníženou pohyblivostí, je řidič povinen zastavit vozidlo, aby této osobě přecházení vozovky umožnil.

 

Kdo dává přednost na přechodu pro chodce na cyklostezce?

Chodci mají přednost jak na značených přechodech na vozovce, tak na cyklostezkách. V případě, že provoz chodců křižuje cyklistickou stezku a je tam vyhrazený přechod pro chodce, je cyklista povinen dát chodci přednost v jízdě. Tato situace se týká vyhrazených přechodů pro chodce na cyklostezkách, tedy těch, které mají "namalovanou zebru" a dopravní značky upozorňující na přechod pro chodce. V takovém místě je člověk na kole nebo koloběžce povinen zpomalit a zastavit, pokud chce chodec přejít přes cyklostezku.

Od 20. května 2021 mohou lidé využívající elektrokoloběžky a další prostředky osobní dopravy využívat komunikace určené pro jízdní kola. Se změnou předpisů se k nim přistupuje jako k řidičům vozidel, nikoli k chodcům.